Магистър

Кандидати могат да са ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ, завършили образователно-квалификационни степени „БАКАЛАВЪР,, и/или „МАГИСТЪР“, а така също „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ от професионално направление „Икономика“.

Дипломираният МАГИСТЪР-ИКОНОМИСТ може да се реализира като мениджър, експерт, анализатор, консултант, изследовател, да заема и изпълнителски длъжности в:

 • Структурите на Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните и др.;
 • Разплащателна агенция;
 • Националната агенция по приходите и нейните териториални подразделения в страната;
 • Национална служба за съвети в земеделието;
 • Областни и общински дирекции и служби;
 • Стопански предприятия;
 • Неправителствени организации като агенции за регионално развитие, Търговско-промишлени палати, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия, клъстъри, бизнесинкубатори;
 • Научни и образователни институции като училища, университети, научно-изследователски институти;
 • Консултантски фирми;
 • Финансови институции;
 • Фондации и браншови организации;
 • Медии и др.

Учебен план на МП "Бизнес информационни технологии"

Учебен план МП "Икономика и управление на бизнеса"

Учебен план МП "Икономически анализи и проекти за регионално развитие"

Учебен план МП "Икономика на алтернативния туризъм"

Учебен план МП "Финанси и счетоводство на фирмата"

Учебен план МП "Икономика и мениджмънт на човешките ресурси"

Учебен план МП "Предприемачество и стратегически маркетинг"

 

Comments are closed