доц. д-р Дарина Заимова

 

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: доц. д-р

E-mail: dzaimova@gmail.com 

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 432

Кабинет: 

 

 

Образование и научни степени

 • 2009 г. – Доктор, професионално направление 3.8. Икономика
 • 2004 г. – Магистър по Икономика

Заемани административни длъжности:

 • Зам. Ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество
 • Ръководител Отдел „Проекти“
 • Зам. Ректор по проектната дейност

Академичен растеж

 • Доцент – 2012, Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”
 • Главен асистент – 2009, Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Мениджмънт”

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • “Review of Applied Socio- Economic Research”, Bucharest, Romania
 • “Economics of Agriculture”, Belgrade, Serbia
 • Western Balkan Journal of the Agricultural Economics and Rural Development (WBJAERD)

Преподавани дисциплини:

 • Предприемачество, Организация на социалните предприятия, Интелектуална собственост, Бизнес иновации, Планиране на устойчивото развитие (Стопански факултет)
 • Планиране на устойчивото развитие (Аграрен факултет)
 • Социално предприемачество, Бизнес модели в социалната сфера (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Предприемачество, развитие на селски райони, биоикономика, еко-иновации

Специализации:

 • 2019-2020 Павлодарски педагогически университет, Казахстан
 • 2018 University of Macedonia, Thessaloniki
 • 2014-2018 University of Almeria, Almeria, Spain
 • 2014-2018 ZIP Center for Youth – Employment and entrepreneurship, Pirot, Serbia
 • 2012 Gyor, Hungary
 • 201-2011 European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises –

EURICSE, Trento, Italy

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 1. George Zheliazkov, Darina Zaimova, Nely Georgieva, Konstantin Stoyanov et al. (2020) NARRATIVES, EVIDENCE, CASE STUDIES OF EXISTING OR DEVELOPING PRACTICES FOR AGRI-ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION – Country cross-analysis of diversity of needs and characteristics, Academic Publishing – Trakia University, ISBN: 978-954-338-168-5, monography
 2. Георги Желязков, Дарина Заимова и колектив “Анализ и профил на състоянието и потенциала за регионална биоикономика” с авторски колектив – екипа по РП 4.2 на Компонент 4 "Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие" (2020), ISBN 978-954-338-164-7
 3. Zaimova, D., Zheliazkov, G. (2020) „Analysis of the proposed technological solutions for the development of the bioeconomy in the region of Stara Zagora region and recommendations for improving the environment and stakeholder interest“, анализът е възложен от Българска Стопанска Камара – София.
 4. D. Zaimova et al. (2015) “Mapping Cooperative Systems and Sustainable Rural Development Initial Results from the EU Project “Cooperative business and innovative rural development: Synergies between commercial and academic partners” (C-BIRD)” © April 2015 ACADEMIC PUBLISHING, Trakia University ISBN 978-954-338-112-8, available at: http://cbird.eu/index.php/resourses/publications
 5. D. Zaimova et al. (2015) “Selected papers on “Cooperativism in the 21stCentury Europe”, ISBN: 978-954-305-398-8
 6. Дойчинова, Юл., Д. Заимова и кол. (2012) “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”
 7. Zaimova, D. (2011) “Cooperative models in the agricultural sector: Development perspectives and solutions across Europe (Italy and Bulgaria)”, ISBN: 978-3-8454-7905-7, LAP Lambert Academic Publishing, Germany
 • Учебници и учебни помагала
 1. Практическо ръководство по Планиране и прогнозиране, Дъга +, 2012г.
 • Публикации в списания и сборници
 1. Rzhevskaya N., Ir. Dobroskok, D. Zaimova, (2020) Networking tools in virtual exchange for cooperation at universities in Bulgaria and Ukraine, INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS, Volume 76, Issue 2, Page 187-197, Published 2020 (https://app.webofknowledge.com/author/record/35782552)
 2. Irina Dobroskok, Nataliia Rzhevska, Hamdi Ayyıldız, Darina Zaimova, George Zheliazkov, (2020), Game Development Software Tools In Higher Educational Institutions: Experience Of Ukraine, Turkey And Bulgaria, Information technologies and learning tools, ISSN: 2076-8184, https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.3370
 3. N. Georgieva, D. Zaimova (2019) Importance of bioeconomy to stimulate the bulgarian economy international conference on technics, technologies and education – ICTTE 2019, Oct.16-18.2019, Yambol
 4. Zaimova, D; Zheliazkov, G., Doitchinova, J (2018) “Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives in Trentino-Alto Adige”, сп. Икономически изследвания, Книжка 4, 2018
 5. J. Doitchinova, Miteva, A., Zaimova, D., (2018) “Determinants and directions of the transition from traditional to sustainable agriculture: the Bulgarian case”, Proceedings from the International conference “Innovation in science and education”, Czech Republic, WoS, Core collection
 6. Doitchinova, J., D. Zaimova (2013) “The third sector importance: General perspectives and analysis for Bulgaria”, CIRIEC WP13/01, ISSN: 2070-8289
 7. Дойчинова, Юл., Д. Заимова и кол. (2012) “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”
 8. Zaimova, D., et al., (2012) “Rural area development and cooperative movement in Bulgaria – Policy support and practical implementation”, International Journal of Cooperative Studies, Vol. 1, No. 2, 2012, pp. 37-46, ISSN 2168-2631 Print/ ISSN 2168-264X Online © 2012 World Scholars
 9. Zaimova, D., Ev. Genchev, Hr. Momchilov (2012) “Efficiency and social impact of public policies and third sector in Bulgaria”, International Review of Social Research, Romania, Vol.2, Issue 2, ISSN: 2069-8534
 10. Zaimova, D., G. Zheliazkov (2012) “Cooperative dilemmas in Bulgarian agricultural sector”, Universal Journal of Marketing and Business Research, Vol. 1 (1), ISSN:2315-5000
 11. Zaimova, D. (2011) “Cooperative models in the agricultural sector: Development perspectives and solutions across Europe (Italy and Bulgaria)”, ISBN: 978-3-8454-7905-7, LAP Lambert Academic Publishing, Germany
 12. Zaimova, D. (2011) “Institutional incentives and economic aspects of industrial relationships in the Italian agricultural sector”, Journal of development and agricultural economics – JDAE, 12 September, 2011, 3(9), ISSN 2006-9774
 13. Zaimova, D. (2011) “Emergence and development perspectives of the third sector model in Bulgaria”, Review of applied socio-economic research – REASER, Romania, Issue 2, ISSN 2247-6172
 14. Zaimova, D., (2010), “Efficiency analysis of producers’ organizations (Case of South Eastern and Central planning regions in Bulgaria)”, International Periodical Research Journal “Perspectives of Innovation, Economies and Business”, Czech Republic, Vol. 4 (Issue 1), 2010, ISSN: 1804-0519
 15. Zaimova, D. (2010) “Agro policy and strategies in Bulgaria's cooperative movement”, In “Multifunctional agriculture and rural development”, Special issue 2, Serbia, ISSN 0352-3462

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Заимова, Д. Среща на работната група на заинтересованите страни в региона по проект а BE-Rural, 27/02/2020, организиран от Българска Стопанска Камара – София и Българска Стопанска Камара – Стара Загора
 • Darina Zaimova, BE Rural Webinar, Opportunities for bioeconomy strategies, 18.03.2020г.
 • Darina Zaimova, Social Entrepreneurship and Social Innovations in Rural Regions, 21-22 Септември 2020 с презенация на тема „From theory to practice – why social entrepreneurship matters? The case of Bulgarian rural areas”
 • Zaimova, D. (2013) “Cooperatives as social entrepreneurial organizations”, International conference under project “Social entrepreneurship strategy planning (SESР)”, 2013
 • Zaimova, D. (2011) “Development perspectives of the third sector model in Bulgaria”, Review of Applied Socio- Economic Research, Bucharest, Romania
 • Zaimova, D. (2011) “Development policy in Bulgarian rural areas: innovative solutions and capacity to address local issues”, 3-rd EMES International Research Conference on Social Enterprise, Roskilde University, July, 2011
 • Zaimova, D. (2011) “Introducing social enterprises in Bulgaria”, Scientific colloquium on Social Enterprise, Università Luigi Bocconi – Milano, May, 2011
 • Zaimova, D. (2011) “Cooperative movement in Bulgaria – development, challenges and opportunities”, EURICSE Seminars, February, 2011
 • Zaimova, D. (2011) “Expanding our horizon: Seminar on cooperative model in agricultural sector and its development perspectives across Europe (Case study Italy and Bulgaria)”, EURICSE Seminars, 2011

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

2019 – 2022 “Strategic partnership for AGRI-Entrepreneurship and EcoInnovation, KA 203 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic partnerships in the field of education, training and youth

2019 – 2023 National Scientific Program "Healthy foods for a strong bioeconomy and quality of life", Ministry of education and health

2017 – 2020 „A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP“, Interreg Balkan Mediterranean Programme

2014 – 2015 “Industrial clusters and shared value”, Trakia University

2014 – 2018 “Cooperative business and Innovative rural development: Synergies between commercial and academic partners” (C-BIRD), Marie Curie IAPP, FP7-PEOPLE-2013-IAPP

2011 – 2013 “ICT as a source of business innovation; implementation of the innovative capability of ICT and the relevance of e-technology for organizations all over Europe” (2011-2013), Erasmus –IIP

2010 – 2011 “Institutional equilibrium and sustainable development of the economic organizations – comparative analysis of cooperative movement in Bulgaria and Italy”, EURICSE, Italy

Comments are closed