проф. д-р Румен Иванов Отузбиров

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: проф. д-р

E-mail: otuzbirov@uni-sz.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 401

Кабинет: 272

 

 

 

 


Проф. д-р Румен Отузбиров е Зам. декан по Административна, стопанска и информационна дейност на Стопански факултет от 2009 г. и по настоящем. Член на Академичния съвет на Тракийски Университет от 1999 и сега. Професор е по научна специалност „Организация и управление на производството ” в професионално направление 3.7. Администрация и управление. Преподава дисциплините "Управление на качеството" и "Конкурентоспособност на продуктите" в ОКС „Бакалавър“, "Фирмена стандартизация" и "Защита интересите на потребителите" в ОКС „Магистър“. Професионални интереси в областите на Европейско техническо регламентиране и Качество и безопасност на продуктите. Специализирал е в Mississippi State University, USA; Iowa State University, USA; University of Bristol, UK и др. Автор и съавтор на над 90 научни публикации в списания и сборници у нас и в чужбина, учебници и учебни помагала.


Преподавани дисциплини

Публикации

Проекти

 

Comments are closed