гл. ас. д-р Румяна Ангелова

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: гл. ас. д-р

E-mail: rumi2002@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 432

Кабинет: 385

 

 

Образование и научни степени

 • 2013 г. – Доктор (Стопанска академия „Д.А.Ценов“, град Свищов, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (по отрасли – индустрия)”
 • 1993г. – Магистър по икономика, Стопанска академия „Д.А.Ценов“, град Свищов
 • 1994г. – Магистър по счетоводство, Стопанска академия „Д.А.Ценов“, град Свищов

Академичен растеж

 •   2013г. – Асистент
 •   2014г. – Главен асистент

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията
 • Член на Академия за иновации и устойчивост
 • Член на Съюза на научните работници

Преподавани дисциплини:

 • Финансово-стопански анализ (Стопански факултет)
 • Цени и ценообразуване (Стопански факултет)
 • Международни икономически институции (Стопански факултет)
 • Бизнес анализ на предприемаческата дейност (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Индустриално предприемачество
 • Индустриална политика
 • Бизнес анализи
 • Счетоводство

Специализации:

 •  Institute of Financial Services – London – Финансов и кредитен анализ;
 •  Institute of Marketing and Management – Austria – Маркетинг и мениджмънт

Избрани публикации:

Монографии и книги

 • Българската индустриална политика – в търсене на синхрон между теория и практика ISBN 978-619-202-162-7;
 • Тотев, Ст., Д. Стоянчева, Д. Иванова, Р. Ангелова, Д. Дончева. Иновационна активност и ефективност в индустрията: Емпирично  изследване на предприятия в ЮИР, Издателство Кота, ISBN: 978-954-305-565-4
 • Ангелова, Р. (2019), Приложение на система от индикатори за анализ на българската индустриална политика. Глава от монография – Иванов, Ст., и кол., 2019, Бизнесът и развитието на регионите – монография, Изд. „Искра-М-И“ Ст. Загора,  ISBN 978-619-7095-24-1, с.27;

Учебници и учебни помагала

Финансово-стопански анализ – учебно помагало. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ , гр. Пловдив, 144 стр.,  ISBN 978-619-202-121-4

Публикации в списания и сборници

 • Angelova, R. (2019), Innovation Potential of the Bulgarian Economy During the Period 2007 – 2015. Selected and revised contribution from XXXI International Seminar of Ergonomics Poznan – Poland, 23 rd to 25 th May 2018. Human factors in a contemporary organization. p. 9-13, ISBN: 978-1-60595-652-7; ISSN: 2475-0042. DEStech Publication, Inc.;
 • R. Angelova. (2019),  AAbout the similarities and differences between shared value and corporate social responsibility. Trakia Journal of Sciences, Volume 17, 2019, Supplement 1, Series Social Sciences, p.186-188, ISSN 1313-3551;
 • Ангелова, Р., (2018) „Актуални предизвикателства пред българската индустриална политика“, Сборник с доклади от  Международна научно-практическа конференция на тема „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 30 ноември 2018г.,  ISВN: 978-954-23-1702-9;
 • Ангелова, Р., (2017) „Икономически модели и рамки при проектирането на индустриалната политика“, Сборник от научни доклади от  научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“, Катедра „Икономика“, Аграрен университет, Пловдив, гр. Пловдив, 22 февруари 2017г.,  ISВN:978-619-90128-10-9
 • Angelova, R., (2016) „EU Industrial Policy: purpose, approach and instruments“// Science & Technology Research, Volume  VI, ISSN 1314 – 4111;
 • Денева, А., Хр. Сирашки, И. Пантелеева, Хр. Атанасова, Е. Йорданова, Р. Ангелова, Й. Петрова, Мариела Вакинова – Петрова, Ивайло Костов, Пламен Панталеев (2016) Съвременни форми на съвместен бизнес. //Алманах научни изследвания – Икономиката и управлението по пътя на устойчивото развитие, Институт за научни изследвания при СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, том 23, 2016г., стр.5-34, ISSN: 1312-3815-30;
 • Angelova, R. (2016) Assessment of Bulgarian Industrial Policy by International Aggregated Indexes //Journal of Innovations and Sustainability, Volume2, N.2, 2016, ISSN: 2367-8151, p.23-30;
 • Ангелова, Р., (2016) „Нормативна база на съвременната българска индустриална политика“, Сборник от научни доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие на тема „Съвременни технологии в офшорната индустрия“, Висше военноморско училище  „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна, 18 май  2016г., том 1, ISSN:1310-9278,
 • Ангелова, Р. (2015) Ролята на държавата за стимулиране създаването на споделена стойност (По примера на Република България) // сп. „Икономическа мисъл”, БАН, бр. 5, 2015, стр. 136 – 144, ISSN: 0013-2993;
 • Ангелова, Р. (2015) Съвременни индикатори на индустриалната политика  // електронно научно  сп. „Авангардни научни инструменти в управлението”, ISSN 1314-0582;
 • Stoyancheva, D., R. Angelova, (2015) „Investment activity and entrepreneurship in Stara Zagora region“, Anniversary Scientific Conference „ 20 Years Trakia University”, Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7050;
 • Ангелова, Р., (2015) „Европейски и национални инициативи за стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България“, Сборник от научни доклади от кръгла маса „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България“, Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 23 октомври  2015г., ISBN:978-954-23-1086;
 • Ангелова, Р.,(2015) „Реиндустриализация на българската икономика – причини и ограничители“, Сборник от научни доклади от ХIII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 2015“, Технически Университет-София, гр. София, 20-23 юни  2015г., ISSN: 1310-3946;
 • Ангелова, Р., (2015) „Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България – Европейски и национални стратегически документи и програми“, Сборник  доклади от международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия, гр. Свищов, 24-25 април  2015г., том 3, ISBN:978-954-23-1080-8;
 • Anelova, R., (2014) „Fostering youth entrepreneurship in Bulgaria: Programmes and initiatives”, journal “The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” December, 2014, Issue 2; Volume 25, ISSN: 1506-2635

       Избрани участия в национални и международни конференции

 • Miroslava Ivanova, Rumyana Angelova, Lilko Dospatliev. Vector error correction model assessing the impact of consumption, investment and export on import on Bulgarian economy data. 46 International Conference AMEE’20 – Application of Mathematics on Engineering and Economics. 7 – 13 June 2020;
 •  R. Angelova, (2017) „Bulgarian Industrial Policy – a brief review of its development“, IV International Scientific Conference „Business and regional development”, 22 – 23 June, 2017 – доклад;
 • Ангелова, Р., (2017) „Икономически модели и рамки при проектирането на индустриалната политика“, Научна конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“, Катедра „Икономика“, Аграрен университет, Пловдив, гр. Пловдив, 22 февруари 2017г., – доклад
 • Ангелова, Румяна,  „Нормативна база на съвременната българска индустриална        политика“, доклад,  Втора научно-практическа конференция с          международно участие         на тема „Съвременни технологии в офшорната индустрия“, Висше        военноморско училище  „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна, 18 май  2016г.;
 • Ангелова, Румяна, „Европейската индустриална политика – цел, подход и       инструментариум“, доклад,  ХХVI Международна конференция, посветена на LV       годишнината от създаването на съюза на учените – Стара Загора, Стара Загора, 2 юни       2016г.
 • Ангелова, Р., (2015) „Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България – Европейски и национални стратегически документи и програми“, Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия, гр. Свищов, 24-25 април  2015г. – устно представяне;
 • Stoyancheva, D., Angelova, R.  (2015) „Investment activity and entrepreneurship in Stara Zagora region“, Anniversary Scientific Conference „ 20 Years Trakia University”, Stara Zagora, May 2015 – устно представяне;
 • Ангелова, Р., (2015) Съвременни модели за оценка на аграрния бизнес. Международна научна конференция на съюза на учените, Стара Загора, 4 – 5 юни 2015г. – устно представяне
 • Ангелова, Р., (2015) „Реиндустриализация на българската икономика – причини и ограничители“,  ХIII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 2015“, Технически Университет-София, гр. Созопол., 20-23 юни  2015г – устно представяне.;
 • Р. Ангелова, (2015) Съвременни индикатори на индустриалната политика , VIII интернационална & интердисциплинарна научна конференция на тема „Авангардни научни инструменти в управлението‘2015“, Равда, 9 – 13 септември 2015г. . – устно представяне
 • Ангелова, Р., (2015) „Европейски и национални инициативи за стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България“, Кръгла маса „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България“, Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 23 октомври  2015г.  – устно представяне;
 • Angelova, R.  (2015)  Assessment of Bulgarian Industrial Policy by International Aggregated Indеxes,  First International Scientific Conference SUSTAINABILITY CHALLENGES IN MODERN ORGANIZATIONS Knowledge & Innovation in Management & Operation, 12 December 2015г., Plovdiv, Bulgaria . – устно представяне

 

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 

 •   Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР
 •  „Статистическият софтуер R – съвременни приложения в областта на оптимизацията и анализа на риска при икономически данни“ – ръководител: доц. д-р Мирослава Иванова;
 • .„Влияние на държавното финансиране върху резултатите от дейността на аграрните предприятия“ – ръководител: доц. д-р Димитрина Стоянчева;
 •  „“Иновационен потенциал и индустриален растеж в  ЮИР:  фактори за въздействие" – ръководител: проф. дмн Веселин Видев
 •    Индустриални клъстери и споделена стойност (shared value) – доц. д-р Дарина Заимова
 •    Проект 6U/14. Анализ на инвестиционния климат в индустрията – 2014г. – ръководител: доц. д-р Димитрина Стоянчева;
 •   Проект 1И/15 – Пенсионна система в Република България – проблеми и предизвикателства  – 2015г. – ръководител: проф. д-р Георги Желязков;
 •  Проект №16 – 2015 на тема „ Съвременни форми за съвместен бизнес“ – СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов – ръководител: проф. д-р Анета Денева

 

.

Comments are closed