Проф. Георги Желязков

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: проф. д-р 

E-mail: george-zh@mbox.digsys.bg 

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 417

Кабинет: 129

 

 

Образование и научни степени

  1989  – ВИЗВМ,гр. Ст.Загора, магистър

  1992  – Следдипломна квалификация в УНСС, гр.София, магистър

   1990 -1993  – Редовен аспирант към ВИЗВМ,гр.Стара Загора

   1995 г. – Защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор

Академичен растеж:

 • 1996 г. – асистент в катедра „Агромениджмънт“, Аграрен факултет, Тракийски университет
 • 1998 г. – гл. асистент в катедра „Агромениджмънт“, Аграрен факултет, Тракийски университет
 • 2006 г. – доцент, катедра „Мениджмънт“, Стопански факултет, Тракийски университет
 • 2012 г. – професор, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет, Тракийски университет

Заемани административни длъжности:

 • Ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – от 2012 г.
 • Зам. Министър в МЗХГ с ресори – животновъдство, растениевъдство, държавни помощи и регулации, политики по агрохранителната верига, пазарни мерки и организации на производители, анализ и стратегическо планиране, Министерство на земеделието, храните и горите –  м.II – м.V, 2017 г.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Редакционната колегия на Agricultural Science and technology
 • Редакционна колегия на сп.“Икономика и управление на селското стопанство“
 • Съюз на учените в България, клон Стара Загора
 • Асоциация на преподавателите по бизнес икономика в България
 • Съюз на аграрикономистите в България
 • Член на Бизнес-научен съвет към Министерството на земеделието, храните и горите, 2013г.
 • European Social Change and Social Marketing Association

Преподавани дисциплини:

 • Планиране и прогнозиране, Бизнес иновации, Бизнес стратегии, Планиране на устойчивото регионално развитие (Стопански факултет)
 • Планиране на устойчивото развитие (Аграрен факултет)

Научни интереси:

Специализации:

 • William Davidson Institute, Michigan University, USA
 • Leiden University, the Netherlands
 • University of Delaware, Washington DC, USA
 • North Carolina Central University, Durham, USA
 • University of Minho, Braga, Portugal
 • University of Limerick, Ireland
 • Thessaloniki University, Greece
 • University of Dijon, France
 • Shatterwood College, UK
 • Wageningen University, Wageningen, the Netherlands

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 1. George Zheliazkov, Darina Zaimova, Nely Georgieva, Konstantin Stoyanov et al. (2020) NARRATIVES, EVIDENCE, CASE STUDIES OF EXISTING OR DEVELOPING PRACTICES FOR AGRI-ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION – Country cross-analysis of diversity of needs and characteristics, Academic Publishing – Trakia University, ISBN: 978-954-338-168-5, monography
 2. Георги Желязков, Дарина Заимова и колектив “Анализ и профил на състоянието и потенциала за регионална биоикономика” с авторски колектив – екипа по РП 4.2 на Компонент 4 "Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие" (2020), ISBN 978-954-338-164-7
 3. Zaimova, D., Zheliazkov, G. (2020) „Analysis of the proposed technological solutions for the development of the bioeconomy in the region of Stara Zagora region and recommendations for improving the environment and stakeholder interest“, анализът е възложен от Българска Стопанска Камара – София.
 4. Желязков, Г. 2012, Управление на проекти, ISBN: 978-954-9387-66-7, Издателство Дъга +, Стара Загора
 5. Желязков, Г., Д. Заимова, В. Гайдарджиева, 2013, Биоразнообразието и устойчивото развитие на селското стопанство, Изд. Дъга + ISBN: 978-954-9387-75-9
 6. Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България през периода 2014-2020г., София 2013 г.,  Министерство на земеделието и горите, ISBN 978-619-90180-2-6
 • Учебници и учебни помагала
 1. Учебник „Планиране и прогнозиране“, Искра-М, 2007г.
 2. Учебник „Предприемачество и иновации“, Непедони, 2012 г.
 • Публикации в списания и сборници
 1. Irina Dobroskok, Nataliia Rzhevska, Hamdi Ayyıldız, Darina Zaimova, George Zheliazkov, (2020), Game Development Software Tools In Higher Educational Institutions: Experience Of Ukraine, Turkey And Bulgaria, Information technologies and learning tools, ISSN: 2076-8184,
 2. Stoyanov,К; Zheliazkov, G. APPLICABILITY OF BUSINESS MODELS IN THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY AMONG SOCIAL ENTERPRISES IN BULGARIA, Trakia Journal оf Science, Volume 18, 2020, Supplement 1, Series Social Sciences, pp 350-353, ISSN 1313-3551
 3. Zaimova, D; Zheliazkov, G., Doitchinova, J (2018) “Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives in Trentino-Alto Adige”, сп. Икономически изследвания, Книжка 4, 2018
 4. Zaimova, D; Doitchinova, J; Zheliazkov, G. “Transition and agricultural cooperatives in Bulgaria”, CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, Edited by:Hajek, P; Vit, O; Basova, P; Krijt, M; Paszekova, H; Souckova, O; Mudrik, R., Book Series: CBU International Conference Proceedings, Volume: 5  Pages: 499-507, DOI: 10.12955/cbup.v5.974, Published: 2017
 5. Zaimova, D., George Zheliazkov, et al., (2012) “Rural area development and cooperative movement in Bulgaria – Policy support and practical implementation”, International Journal of Cooperative Studies, Vol. 1, No. 2, 2012, pp. 37-46, ISSN 2168-2631 Print/ ISSN 2168-264X Online © 2012 World Scholars
 6. Zaimova, D., G. Zheliazkov (2012) “Cooperative dilemmas in Bulgarian agricultural sector”, Universal Journal of Marketing and Business Research, Vol. 1 (1), ISSN:2315-5000
 7. Zheliazkov, G., Kostadinova, N., Zaimova, D. (2011) “The challenges of running social enterprises: finding better solution for development of the Bulgarian rural regions”, Trakia Journal of Sciences, ISSN: 1313-7069
 8. Zheliazkov, G., 2012, Challenges and impact of CRS on business performance in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol.10, N.4, ISSN: 1313-7069, pp.1-14
 9. Zheliazkov, G., Kostadinova, N., Zaimova, D. (2010) „State and development of Bulgarian animal husbandry under the conditions of the European Common Agricultural Policy”, Trakia Journal of Sciences, ISSN: 1313-7069

Избрани участия в национални и международни конференции

 • George Zheliazkov, BE Rural Webinar, Opportunities for bioeconomy strategies, 18.03.2020

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

2019 – 2022 “Strategic partnership for AGRI-Entrepreneurship and EcoInnovation, KA 203 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic partnerships in the field of education, training and youth

2019 – 2023 National Scientific Program "Healthy foods for a strong bioeconomy and quality of life", Ministry of education and health

2017 – 2020 „A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP“, Interreg Balkan Mediterranean Programme

2014 – 2015 “Industrial clusters and shared value”, Trakia University

2014 – 2018 “Cooperative business and Innovative rural development: Synergies between commercial and academic partners” (C-BIRD), Marie Curie IAPP, FP7-PEOPLE-2013-IAPP

Comments are closed