Следдипломна квалификация

                Стопански факултет може да организира  курсове за следдипломна квалификация с  продължителност, хорариум и придобита квалификация, според потребностите и интересите  на потребителите. Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови (при повече от 6 курсисти). Завършилите съответния курс получават Удостоверение за професионална квалификация от Стопански факултет на Тракийски университет, който е акредитиран да провежда обучение в професионално направление "Икономика".

1.СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО "МЕНИДЖМЪНТ"

Учебната програма по следдипломна квалификация „Мениджмънт“ цели да запознае обучаваните специализанти с теорията и практиката на мениджмънта. Темите, които са включени в курса са: основните управленски функции, техните задачи и елементи; разработване и вземане на управленски решения, основи на управленско счетоводство и управление на качеството.

Обучението по следдипломна квалификация „Мениджмънт“ завършва с изпит под формата на тест.

Придобити знания след завършване на обучението:

  • за същността и приложението на основните управленски функции в мениджмънта на организациите;
  • за подходите при изработване и вземане на управленски решения;
  • за ролята и мястото на управленското счетоводство в мениджмънта;
  • за управлението на качеството, като фактор за ефективна мениджърска практика.

2.СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО "СТАТИСТИКА" И "ИНФОРМАТИКА"

През зимния семестър на учебната 2017/2018 г. Стопански факултет при Тракийски университет организира следните курсове:  

Курс

Такса групово обучение

Такса индивидуално обучеие

Такса Вътрешни

Такса Външни

Такса Вътрешни

Такса Външни

Статистически софтуер за обработка на данни –  основни методи – 32 часа.

60 лв.

100 лв.

200 лв.

250 лв.

Приложение на G Suite For Education в учебната и административната дейност – 16 часа.

30 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

Нови възможности на средата за електронно обучение Moodle – 16 часа.

30 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

Основи на Adobe Photoshop – 34 часа.

120 лв.

150 лв.

200 лв.

240 лв.

 

Обучението е планирано да започне през м.Октомври 2017 г. и ще се провежда извън работно време.

Курсовете ще се провеждат при формиране на групи от 8 до 12 участника.

Срокът за подаване на заявления за участие е до 30.09.2017 г.

Справки и записвания при ст.експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, ел.поща stdika@abv.bg

Comments are closed