Следдипломна квалификация

                Стопански факултет може да организира  курсове за следдипломна квалификация с  продължителност, хорариум и придобита квалификация, според потребностите и интересите  на потребителите. Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови (при повече от 6 курсисти). Завършилите съответния курс получават Удостоверение за професионална квалификация от Стопански факултет на Тракийски университет, който е акредитиран да провежда обучение в професионално направление "Икономика".

1.СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО "МЕНИДЖМЪНТ"

Учебната програма по следдипломна квалификация „Мениджмънт“ цели да запознае обучаваните специализанти с теорията и практиката на мениджмънта. Темите, които са включени в курса са: основните управленски функции, техните задачи и елементи; разработване и вземане на управленски решения, основи на управленско счетоводство и управление на качеството.

Обучението по следдипломна квалификация „Мениджмънт“ завършва с изпит под формата на тест.

Придобити знания след завършване на обучението:

  • за същността и приложението на основните управленски функции в мениджмънта на организациите;
  • за подходите при изработване и вземане на управленски решения;
  • за ролята и мястото на управленското счетоводство в мениджмънта;
  • за управлението на качеството, като фактор за ефективна мениджърска практика.

2.СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО  „СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ – ОСНОВНИ МЕТОДИ“

Курсът по „Статистически софтуер за обработка на данни – основни методи“
цели да запознае курсистите (обучавания специализант) с основните функционалности
на популярни статистически пакети. Изборът на статистически пакет е съобразен с
предметната област на обучаваните курсисти с фокус към статистическите пакети
Statistica или SPSS. Всеки от изучаваните методи се свързва с наличните модули и
процедури в избрания пакет и се подкрепя с примери от различни предметни области.
Придобити знания след завършване на обучението:
Чрез обучението по тази дисциплина курсистите ще могат да:
• да използват избран статистическия пакет (Statistica или SPSS) за въвеждане и
статистическа обработка на данни;
• да интегрират данни от външни за пакета формати;
• да намират подходящо графично представяне на данните и да го анализират;
• да намират основните статистически показатели, характеризиращи една извадка;
• да проверяват хипотези и да анализират и интерпретират получените резултати;
• да използват процедурите за намиране на корелация, линейна регресия, за
изпълнение на еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ.

Курс

Такса групово обучение

Такса индивидуално обучеие

Такса Вътрешни

Такса Външни

Такса Вътрешни

Такса Външни

Статистически софтуер за обработка на данни –  основни методи – 32 часа.

100 лв.

200 лв.

300 лв.

400 лв.

3..СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО "ПРИЛОЖЕНИЕ НА G SUITE FOR EDUCATION В УЧЕБНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ" , "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СРЕДАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ MOODLE" И "ОСНОВИ НА ADOBE PHOTOSHOP"

Курс

Такса групово обучение

Такса индивидуално обучеие

Такса Вътрешни

Такса Външни

Такса Вътрешни

Такса Външни

Приложение на G Suite For Education в учебната и административната дейност – 16 часа.

30 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

Нови възможности на средата за електронно обучение Moodle – 16 часа.

30 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

Основи на Adobe Photoshop – 34 часа.

120 лв.

150 лв.

200 лв.

240 лв.

Справки и записвания при ст.експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, ел.поща stdika@abv.bg

Comments are closed