гл.ас. Емил Мутафов

Главен асистент, доктор

E-mail: emil.mutafov@trakia-uni.bg; mutafov143@gmail.com

             Служебен телефон: +359 42 699 431

             Кабинет: 515

 Образование и научни степени

 • 2015 г. – Доктор (Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство), професионално направление 3.8 Икономика), Стопански Факултет, Тракийски университет
 • 2009 г. – Магистър по „Предприемачество и иновации“, Стопански Факултет, Тракийски университет
 • 2007 г. – Бакалавър по „Межждународни икономически отношения“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски Университет „Ангел Кънчев“

 Академичен растеж

 • ТрУ, Стопански факултет, главен асистент, катедра Регионално развитие, 2019
 • ТрУ, Стопански факултет, асистент, катедра Регионално развитие, 2014

Преподавани дисциплини:

 • Местно и регионално развитие (Стопански факултет)
 • Регионална политика (Стопански факултет)
 • Икономика на околната среда (Стопански факултет)
 • Геополитика (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Общински публични услуги;
 • Децентрализация;
 • Публични финанси;
 • Регионална политика;
 • Европейски институции и управление

Специализации:

 • ERASMUS + Training mobility 2019, – POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES,
 • Poznan, POLAND
 • ERASMUS + Teaching mobility 2018, UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, Elche, SPAIN
 • ERASMUS + Teaching mobility 2016, CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, Prague, CZECH REPUBLIC

Избрани публикации:

REGIONAL DEVELOPMENT AND COHESION POLICY OF EU 2021-2027, 2019, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 82-85, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online)

 • Can depopulated villages benfit from the social and economic incorporation of ethnic and immigrant communities? A servey for Bulgaria, 2018, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, №2, p.140 – p. 154           
 • Rural Areas in Bulgaria – Identification and Main Characteristics, 2016, Agrarian perspectives. Global and european challenges for food production, agribusiness and the rural economy, Volume 25, p. 200-205     
 • „Възможности за постигане на баланс между общинските разходни отговорности и правомощия при предоставяне на публични услуги“, 2015, сборник от Дванадесета международна научна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес“, 12-13 юни 2015г., ЦДО към МВБУ София     
 • „Регионалната политика на България в контекста на стратегия "Европа 2020, 2015, сборник от Дванадесета международна научна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес“, 12-13 юни 2015г., ЦДО към МВБУ София        
 • В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст“, 2015
 • „Удовлетвореност на гражданите от предоставяните общински публични услуги /на примера на община Стара Загора/“, 2014, Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“,с. 256-267, Том 6/2014,УНСС, София ISBN 978-619-160-417-3(т.6)  
 • „Възможности пред общините за по–ефективно разпределение на делегирани и местни публични“ – Научно-практическа конференция с международно участие, 07-08.11.2014г. гр. Пловдив, ПУ.
 • “Перспективи за по–големи разходни правомощия на общините при предоставяне на публични услуги“ – Научно-практическа конференция, 30-31.10.2014г. гр. В. Търново, ВТУ;   
 • State and municipal expenditures responsibilities in the organization and delivery of public services”, 2013, Third international scientific conference business and regional development”, Trakia Journal of Science, Vol 11, Suppl. 1, p. 155 – 160, ISSN 1313-3551, June, 2013        
 • „Междурегионални и вътререгионални различия в икономическия растеж на селските райони в България“, 2012, Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: Тенденции и перспективи“, с.46 – 54, 30 – 31.05.2012, УНСС, София; 

 

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Юбилейна научна конференция с международно участие 25 години тракийски университет, 15.05.2020г., Направление „ Бизнесът и развитието на регионите“
 • International Conference, Agrarian perspectives. Global and european challenges for food production, agribusiness and the rural economy, Prague, CZECH REPUBLIC, 2016
 • Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 20 – 21 юни 2013, хотел „Калиста” Старозагорски минерални бани

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и

качество на живот“, РП 4.2 Регионални екосистеми за биоикономика, 2018-2021 г.

МОН, участник

 • Проект № 2И/18 Иновативни методи на работа в планирането и управлението на

регионалното развитие, Тракийски университет, участник;

 • Проект № 1И/17, Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на

модел за устойчив регионален туризъм, Тракийски университет, участник;

 • Проект № 2И/16 Регионални диспропорции и бизнес възможности, Тракийски

университет, участник;

 • Проект № 4И/15 Социално-икономически профил на малките населени места в

България, Тракийски университет, участник;

 • Проект № 7И/14 Регионална политика срещу обезлюдяването на българското село,

Тракийски университет, участник;

 • Проект № 6И/13 Социално икономически аспекти на местното самоуправление,

Тракийски университет, участник.

 • Проект № 7И/13 Проучване на мултикултурните взаимодействия при успешни

стопански практики в някои области и общини на Република България, Тракийски

университет, участник.

 • Проект № 2И/12 Устойчивата икономика в контекста на Европа 2020:

биоразнообразието като от инвестициите в социалното портфолио, Тракийски

университет, участник.

 • Проект № 3И/12 Териториален потенциал и устойчиво местно развитие, Тракийски

университет, участник.

 

Comments are closed