доц. д-р Искра Маркова Ненчева

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: доц. д-р

E-mail: iskranencheva@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 422

Кабинет: 147


 Образование и научни степени

 • 2006 г. – доктор по икономика, научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (по отрасли)”, тема на дисертационен труд: “Организационно-икономически въпроси при търговията с плодове и зеленчуци”
 • 2000 – 2004 г – докторант, научна специалност, Икономика и управление (селско стопанство), Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Мениджмънт”, гр. Стара Загора
 • 1998 – 1999 г. – Тракийски Университет, гр. Стара Загора, Свидетелство за учител,
 • 2001 г. – Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, спец. Корпоративни финанси, степен Магистър
 • 1994 – 1999 г. – Тракийски Университет, гр. Стара Загора, спец. Аграрна икономика, степен Бакалавър

Заемани административни длъжности:

 • 2004 -2006 г. – хон.асистент, Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Мениджмънт”, гр. Стара Загора
 • 2006 – 2007 г. – асистент –Тракийски университет, гр. Стара Загора
 • 2007 – 2009 г. – старши асистент –Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Мениджмънт”, гр. Стара Загора
 • 2009 г. – 2012 г. – главен асистент –Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Мениджмънт”, гр. Стара Загора
 • доцент – 2012 г. до сега Тракийски университет, гр. Стара, професионално направление 3.8 Икономика, Научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“
 • 2007 – 2020 г. – Координатор на Центъра за магистърско обучение, Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора
 • 2014 – 2020 г. – Научен секретар на СФ, Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора
 • 2007 – 2017 г. – УПР на СФ
 • 2017 – 2020 г. – координатор на СФ за международна мобилност

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на Съюз на учените в България, гр. Стара Загора

Преподавани дисциплини:

 • Международна търговия – 3 курс, АИТ, БИ, бакалаври (Стопански факултет)
 • Електронна търговия – 4 курс, бакалаври, АИТ, БИ, РИУ (Стопански факултет)
 • Митническа политика – 3 курс бакалаври, АИТ, БИ, РИУ, (Стопански факултет)
 • Търговско представителство и посредничество – 4 курс, бакалаври (Стопански факултет)
 • Търговски операции в аграрния сектор – 4 курс, бакалаври (Стопански факултет)
 • Борси и борсови операции – 1 курс, магистри, ИУБ, ФСФ (Стопански факултет)
 • Дигитален бизнес – 1 курс, магистри, ДБ (Стопански факултет)
 • Съвременни системи при електронните разплащания – 1 курс, магистри, ДБ (Стопански факултет)
 • Икономика на здравеопазването – 2 курс, бакалаври, УЗГ (Медицински факултет)
 • Икономика на здравеопазването – 1 курс, магистри, УЗГ (друга специалност различна от бакалавър УЗГ), ЗМ (Медицински факултет)
 • Финансов мениджмънт – 1 курс, магистри, УЗГ след бакалавър УЗГ (Медицински факултет)
 • Микроикономика на здравната организация – 1 курс, магистри, УЗГ след бакалавър УЗГ (Медицински факултет)
 • Икономика на социалната сфера – 3 курс, бакалаври, СД (Медицински факултет)
 • Икономика на социалната сфера – 1 курс, магистри, СД (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Качество и стандарти
 • Търговия със селскостопанска продукция
 • Организирани пазари

Специализации:

 • От 8 май до 8 август 2001 г. – Три месечна специализация в Атинския селскостопански университет, гр. Атина – Гърция, по програма Еразъм.
 • От 20 март до 27 март 2011 г. – Едно седмична специализация в Леонския университет, гр. Леон – Испания, по програма Еразъм.
 • От 24 Септември 2012 до 30 септември 2012 г. – Едно седмична специализация в Турция, Намик Кемал университет, гр. Текирдаг, по програма Еразъм.
 • От 12 ноември до 18 ноември 2012 г. – Едно седмична специализация в Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences, Freising, Germany, по програма Еразъм

Избрани публикации:

 • 2015 г.

Публикации в български сборници

1.Ненчева И., Т. Атанасова, К. Станков, 2015, Европейски предизвикателства пред пазарната ориентация на българската аграрна продукция, Научни трудове на АУ-Пловдив;

2.Петрова Н., И Ненчева, 2015, Влияние на външната търговия върху конкурентоспособността на българското земеделие, Сборник доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие“, Варна, ISBN 978-619-184-016-8, ИК Геа –Принт, Варна, с.153 – 159

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

1.Ненчева И., Н. Пенев, 2015, Възможности и предизвикателства пред външната търговия на България с аграрни продукти, Scientific anniversary conference with international participation, May 19 – 20, 2015, Stara Zagora

2.Пенев Н., И. Ненчева, 2015, Роля и значение на счетоводната информация за управлението на външнотърговската дейност,  Scientific anniversary conference with international participation, May 19 – 20, 2015, Stara Zagora

3. Ненчева И., Т. Атанасова, К. Станков, 2015, Европейски предизвикателства пред пазарната ориентация на българската аграрна продукция, Юбилейна научна конференция „ТРАДИЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И БИЗНЕС, 29-31.10.2015 г., АУ Пловдив

4. Петрова Н., И. Ненчева, 2015, Влияние на външната търговия върху конкурентоспособността на българското земеделие, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие“, Варна, 15-16.10.2015 г., ИУ, Варна

 

 • 2016 г.

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

1…. Ненчева И., 2016, Търговски марки на земеделските продукти – необходимост и възможности, доклад,  XVIII-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, 25-27 март 2016,  Юндола, ЛТУ, София

 

 • 2017 год.

Публикации в чуждестранни научни списания с IF или IR

1.Nassivera F., Nencheva, I., 2017, Willingness to pay for organic cotton: consumer responsiveness to a corporate social responsibility initiative, British Food Journal, Journal ISSN: 0007-070X ,  Volume 119 Issue 8; pp. 1815 – 1825

·2015/2016 Impact Factor: 1.48

Thomson Reuters и/или SCOPUS

Публикации в български научни списания без IF или IR

1.Ненчева И., 2017, Тенденции и особености на търговията с аграрни продукти на България, сп.  "Управление и устойчиво развитие", ЛТУ – София, ISSN -1311-4506

– реферирано във ВИНИТИ

2. Parashkevova B., N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, A. Zdraveska, J. Marinova

Financial management of general practitioners practices in Bulgaria: features and challenges

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, vol.15, suppl. 1, ISSN 1313-7069, Trakia University, Stara Zagora, pp 247-252;

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

3.Zdraveska A., B. Parashkevova, N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, J. Marinova,2017,Financing of the health promotion and prevention activities for child and maternal health of general practitioners practices in Bulgaria, Trakia journal of sciences, vol.15, suppl. 1, ISSN 1313-7069, Trakia University, Stara Zagora, pp 425-457;

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

Публикации в български сборници

1.Ненчева И., Т. Атанасова – Калайджиева, 2017, Пазарна ориентация на българската аграрна продукция – реалности и европейски предизвикателства, сборник с доклади от научно-практическа конференция ,,АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ ” гр. Варна, 12 и 13 октомври 2017 г., гр. Варна

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

1.Ненчева И., 2017, Тенденции и особености на търговията с аграрни продукти на България, сп. ”, ХІХ Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, ЛТУ, София.

2. Parashkevova B., N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, A. Zdraveska, J. Marinova

Financial management of general practitioners practices in Bulgaria: features and challenges, Четвърта международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора.

3.Zdraveska A., B. Parashkevova, N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, J. Marinova,2017,Financing of the health promotion and prevention activities for child and maternal health of general practitioners practices in Bulgaria, Четвърта международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора.

4.Ненчева И., Т. Атанасова – Калайджиева, 2017, Пазарна ориентация на българската аграрна продукция – реалности и европейски предизвикателства, научно-практическа конференция ,,АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ ” гр. Варна, 12 и 13 октомври 2017 г., гр. Варна

5. Nencheva I., N. Petrova, Trademarks of agricultural products – necessity and opportunities, Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences, HISAR 2017, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

 • 2018 г.

Публикации в чуждестранни научни списания без IF или IR

Roumen Otouzbirov, Todorka Atanasova, Iskra Nencheva, 2018, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AND YOUTH EMPLOYMENT IN ORGANIC FARMING IN BULGARIA, CEREM JOURNAL, Proceedings “Information Society and Sustainable Development-V-th Edition”,  ISBN 978-973-144-889-3, Romania, Pp. 62-66

Публикации в български научни списания без IF или IR

1. Atanasov P., B. Parashkevova, J. Marinova, G. Petrova , S. Simeonov , I. Nencheva , N. Penev

SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR THE JOB SATISFACTION OF THE PHYSICIANS IN BULGARIAN HOSPITALS, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, pp 184-190, 2018

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

Публикации в чуждестранни сборници (доклади от научни форуми в чужбина, отпечатани в пълен текст)

Roumen Otouzbirov, Todorka Atanasova, Iskra Nencheva, 2018, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN BULGARIA – STATE AND OPPORTUNITIES, Сборник CEREM Romania

Глави от монографии в България и в чужбина.

 1. Ненчева И., 2018, Място и роля на потребителските пазари при реализацията на земеделски и хранителни продукти, глава от монография Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост, Монография, РИК “Искра-М-И“, ISBN  978-619-7095-23-4, Ст. Загора, стр.62-76..

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

1. Atanasov P., B. Parashkevova, J. Marinova, G. Petrova , S. Simeonov , I. Nencheva , N. Penev

SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR THE JOB SATISFACTION OF THE PHYSICIANS IN BULGARIAN HOSPITALS, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, pp 184-190, 2018

 • 2019 г.

Публикации в български научни списания без IF или IR

 1. Nencheva I., 2019, Situation and prospects of customs policy and agency in Bulgaria, Trakia journal of  sciences, Volume 17, 2019, Supplement 1, pp.294
 2. Nencheva I., 2019, Realization of agricultural and food products on consumer markets, Trakia journal of  sciences, Volume 17, 2019, Supplement 1, pp.299

Публикации в чуждестранни сборници

1. Kostadinova, N., T. Atanassova, R. Otouzbirov, N. Petrova, I. Nencheva, G. Aleksiev, 2019, Structural changes in Bulgarian agricultural sector and their influence on the food processing industry, IMCSM19, Volume XV, Issue (2) (2019) 212-221

Публикации в български

Андреев Я., И. Ненчева, Н.Иванов, 2019, „The need for reforms in european and governmental financing of of agricultural sector enterprises“, Сборник научни трудове от XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, с. 384

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина с доклад

 1. Kostadinova, N., T. Atanassova, R. Otouzbirov, N. Petrova, I. Nencheva, G. Aleksiev, 2019, STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INFLUENCE ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY, IMCSM19, Volume XV, Issue (2) (2019) 212-221

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

 1. Петрова, Н., И. Ненчева, 2019,        Влияние на потребителските пазари върху устойчивостта на хранителната верига, ХХІ-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, 22-24.03.19, Юндола, ЛУ-София
 2. Андреев Я., И. Ненчева, Н. Иванов, 2019, The need for reforms in european and governmental financing of of agricultural sector enterprises, XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, 10-11 Май 2019 г., гр. Ямбол
 3. Андреев Я., И. Ненчева, Н. Иванов, Реализацията на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България, XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, 10-11 Май 2019 г., гр. Ямбол
 • 2020 г.

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад

И. Ненчева – Иванова, 2020, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ АГРАРНИ ПРОДУКТИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛЕН ПАЗАР, Юбилейна научна конференция с международно участие „25 г. Тракийски университет“, 15 май 2020 г., Ст. Загора

Учебници и ръководства

Бойчев Ив., И. Ненчева, Д. Неделчева, 2013, Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти – Трета част „Примерни тестове по икономика“, Академично издателство „Тракийски университет“, Стара Загора, с.125-172, 2013

Ненчева  И., 2014, Електронна търговия – електронен учебник, ТрУ – по проект „Развитие на център за електронни форми за дистанционно обучение в Тракийски университет“, ISDN 978-954-338-…… beOnlien 

Глави от монографии в България и в чужбина.

Ненчева И., 2018, Място и роля на потребителските пазари при реализацията на земеделски и хранителни продукти, глава от монография Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост, Монография, РИК “Искра-М-И“, ISBN  978-619-7095-23-4, Ст. Загора, стр.62-76.

Участия в университетски, национални и международни проекти

 • Университетски проекти
 1. Ненчева И., 13И/14, Изследване и анализ на състоянието и перспективи за развитие на млечното говедовъдство в България, участник
 2. Ненчева И., 5И/14, Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху аграрния сектор в България, участник
 3. Ненчева И., 5И/15, Конкурентни възможности на българския аграрен сектор в условията на общ европейски пазар – участник
 4. Ненчева И., 9И/15, Европейски предизвикателства пред външната търговия на България с аграрни продукти, ръководител
 5. Ненчева И., 1И/16, Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост, участник
 6. Ненчева И., 2И/17, Устойчиво развитие на биологичното земеделие в България – участник
 7. Ненчева И., 1И/18, Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България, участник
 8. Ненчева Н., 1И/2019, Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България – ръководител
 9. Ненчева Н., 1И/2020, Къси вериги на локално потребление на аграрни продукти – участник
 • Проекти финансирани по ОП и Европейски социален фонд

1. Ненчева И., „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“ (период на проекта 2013 – 2015 г.), участник

2. Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион (период на проекта 2013 – 2015 г.), участник

Национално-финансирани проекти

1.Ненчева И., Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, финансиращ орган Министерство на образованието – МОН, участник

 

 

Comments are closed