доц. д-р Николай Пенев

         Катедра: Икономика

         Академична длъжност: Доцент         

         Научна степен: Доктор

         E-mail: penevbg@abv.bg

         Телефон: +359 42 699 434

         Кабинет: 159

 

 Образование и научни степени

 • 2009 г. – доктор по икономика, научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, тема на дисертационен труд: „Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика в Р България”
 • 2005 – 2009 г – докторант, научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, Стопанска академия  „Д.А.Ценов“, гр. Свищов,  факултет „Стопанска отчетност“, катедра “Счетоводно отчетност”, гр. Свищов
 • 2003 – 2004 г. – Стопанска академия  „Д.А.Ценов“, гр. Свищов,  факултет „Стопанска отчетност“, Специалност "Счетоводство и одит в банките", степен Магистър
 • 1999 г. – 2003 г. Стопанска академия  „Д.А.Ценов“, гр. Свищов,  факултет „Стопанска отчетност“, Специалност "Счетоводство и контрол", степен Бакалавър
 • 1999 г. – 2003 г. Стопанска академия  „Д.А.Ценов“, гр. Свищов,  факултет „Стопанска отчетност“, втора специалност " Международни икономически отношения ", степен Бакалавър
 • 1994 – 1999 г. Държавна търговска гимназия «Княз Симеон Търновски» – гр. Стара Загора, Специалност "Икономика, организация и финанси на търговията"

Заемани административни длъжности:

 • 2009 – 2010 г. – старши асистент – Стопанска академия  „Д.А.Ценов“, гр. Свищов,  факултет „Стопанска отчетност“, катедра „Финанси  и  кредит” към факултет „Финанси” , гр. Свищов
 • 2010 г. – 2013 г. – главен асистент –Тракийски университет, Стопански факултет, катедра “Икономика”, гр. Стара Загора и Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” към Стопанския факултет
 • 2013 г. до сега – доцент –Тракийски университет, гр. Стара Загора, професионално направление 3.8 Икономика, Научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“
 • 2010 – до сега – МОЛ на катедра „Икономика“, Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора
 • от 2020 – Координатор на Центъра за магистърско обучение, Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора
 • 2020 – Зам. Декан Учебна дейност на СФ, Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Участие в редколегии на научни списания   

Научно- приложно списание  „Иновации и предприемачество“

 • Членство в национални и международни научни организации

Съюз на учените, Стара Загора

Съюз на счетоводителите в България

Преподавани дисциплини:

 • „Микроикономика” – бакалаври (Стопански факултет)
 • „Икономически теории” – бакалаври (Стопански факултет)
 • „Застрахователно дело” – бакалаври (Стопански факултет)
 • „Стопански и финансов контрол” – магистри, (Стопански факултет)
 • „Финансов мениджмънт” – магистри, (Стопански факултет)
 • „Финансов контрол“ – магистри, (Стопански факултет)
 • „Счетоводство на туристическата фирма“ – магистри, (Стопански факултет)
 • „Бюджетно счетоводство“ – магистри, (Стопански факултет)
 • „Финансов мениджмънт” – магистри, ЗМ (Медицински факултет)
 • „Евроикономическа интеграция“ – 3 курс, бакалаври, СД (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Счетоводство
 • Финанси
 • Одит, Стопански и финансов контрол

Специализации:

 • От 24 Септември 2012 до 30 септември 2012 г. – Едно седмична специализация в Турция, Намик Кемал университет, гр. Текирдаг, по програма Еразъм.
 • От 12 ноември до 18 ноември 2012 г. – Едно седмична специализация в Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences, Freising, Germany, по програма Еразъм

Избрани публикации:

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад или постер

1.Ненчева И., Н. Пенев, 2015, Възможности и предизвикателства пред външната търговия на България с аграрни продукти, Scientific anniversary conference with international participation, May 19 – 20, 2015, Stara Zagora

2.Пенев Н., И. Ненчева, 2015, Роля и значение на счетоводната информация за управлението на външнотърговската дейност,  Scientific anniversary conference with international participation, May 19 – 20, 2015, Stara Zagora

3.Пенев, Н. Доклад: „Роля и значение на счетоводната информация за управлението на външнотърговската дейност“. Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“. Април 2016 г. Юндола.

2.Пенев, Н. Доклад: „Съвременни теоретико-методологични проблеми пред счетоводната отчетност в сферата на туризма“. Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“. Април 2016 г. Юндола.

4. Parashkevova B., N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, A. Zdraveska, J. Marinova, Financial management of general practitioners practices in Bulgaria: features and challenges, Четвърта международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора.

5.Zdraveska A., B. Parashkevova, N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, J. Marinova,2017,Financing of the health promotion and prevention activities for child and maternal health of general practitioners practices in Bulgaria, Четвърта международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора.

6.Пенев Н., Андреев Ян., „Финансови и счетоводни аспекти на  дейността на българските земеделски предприятия“ – доклад, Четвърта международна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ 22-23 юни 2017г.

7. Atanasov P., B. Parashkevova, J. Marinova, G. Petrova , S. Simeonov , I. Nencheva , N. Penev, SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR THE JOB SATISFACTION OF THE PHYSICIANS IN BULGARIAN HOSPITALS, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, pp 184-190, 2018

8. Андреев Я., И. Ненчева, Н. Иванов, The need for reforms in european and governmental financing of of agricultural sector enterprises, XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, 10-11 Май 2019 г., гр. Ямбол

9. Андреев Я., И. Ненчева, Н. Иванов, Реализацията на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България, XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, 10-11 Май 2019 г., гр. Ямбол

10. Penev N., 2019, CHALLENGES FACING BANKING SUPERVISION AND ACCOUNTING IN CONTEMPORARY ECONOMIC SITUATION, Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора.

11. Penev N., 2019, CONTEMPORARY BIOECONOMICAL PROBLEMS FACING OF THE COMPANIES IN THE TOURISM INDUSTRY, Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Стопански факултет, ТрУ-Ст. Загора

Публикации в български научни списания без IF или IR

1. Parashkevova B., N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, A. Zdraveska, J. Marinova

Financial management of general practitioners practices in Bulgaria: features and challenges

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, vol.15, suppl. 1, ISSN 1313-7069, Trakia University, Stara Zagora, pp 247-252;

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

2.Zdraveska A., B. Parashkevova, N. Penev, I. Nencheva, S. Simeonov, J. Marinova,2017,Financing of the health promotion and prevention activities for child and maternal health of general practitioners practices in Bulgaria, Trakia journal of sciences, vol.15, suppl. 1, ISSN 1313-7069, Trakia University, Stara Zagora, pp 425-457;

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

3. E. Georgieva, Penev N. ACCOUNTING OPPORTUNITIES FOR DEPRECIATION OF A COW HERD, Trakia journal of sciences, vol.15, suppl. 1, ISSN 1313-7069, Trakia University, Stara Zagora, pp 223;

4. Atanasov P., B. Parashkevova, J. Marinova, G. Petrova , S. Simeonov , I. Nencheva , N. Penev

SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR THE JOB SATISFACTION OF THE PHYSICIANS IN BULGARIAN HOSPITALS, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, pp 184-190, 2018

– Реферирано в EBSCO, CABI, AGRIS

5. Atanasov P., B. Parashkevova, J. Marinova, G. Petrova , S. Simeonov , I. Nencheva , N. Penev

SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR THE JOB SATISFACTION OF THE PHYSICIANS IN BULGARIAN HOSPITALS, Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, pp 184-190, 2018

6.Penev N., 2019, CHALLENGES FACING BANKING SUPERVISION AND ACCOUNTING IN CONTEMPORARY ECONOMIC SITUATION, Volume 17, 2019, Supplement 1, pp.289

Реферирано в EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ

7.Penev N., 2019, CONTEMPORARY BIOECONOMICAL PROBLEMS FACING OF THE COMPANIES IN THE TOURISM INDUSTRY Volume 17, 2019, Supplement 1, pp.284

Реферирано в EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ

 

Публикации в български сборници

1.Андреев Я., И. Ненчева, Н.Иванов, 2019, „The need for reforms in european and governmental financing of of agricultural sector enterprises“, Сборник научни трудове от XXVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за студенти и млади учени, с. 384

Участия в университетски, национални и международни проекти

 • Университетски проекти

1. Пенев Н., 10И/14 Счетоводно и информационно осигуряване на финансовия мениджмънт в туристическия бизнес – ръководител

2. Пенев Н., 2И/15 Облачни технологични модели за бизнес, участник

3. Пенев Н., 8И/15 Реиндустриализация – секторен анализ, участник

4. Пенев Н., 3И/2016 Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: Фактори за въздействие – участник

5.Пенев Н., 2016 „Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми“; ПУ, Пловдив; участник;.

6. Пенев Н., 1И/18, Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България, участник

7. Пенев Н., 1И/2019, Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България – участник

 • Проекти финансирани по ОП и Европейски социален фонд

Пенев Н., Проект BG051PO001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиращ орган Министерство на образованието – МОН, участник, (период на проекта 2015 – до сега)

 • Национално-финансирани проекти  (ръководител или участник)

Пенев Н., Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, финансиращ орган Министерство на образованието – МОН,  (период на проекта 2019 – до сега) участник

 


 

 

Comments are closed