проф. д-р Надка Стефанова Костадинова

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: проф. д-р

E-mail: nadya_kostadinova@yahoo.com

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 416

Кабинет: 133

 

 

Образование и научни степени

 • 2002 г. – Доктор (научна специалност “Икономика и управление на селското стопанство, професионално направление 3.8 Икономика)
 • 1983 г. – Магистър по счетоводство

Заемани административни длъжности:

 • Ръководител катедра „Мениджмънт“ – 2005 г. до 2017 г.
 • Ръководител на Център за магистърско обучение – 2009 г. до 2015 г.
 • Декан на Стопански факултет – 2017 г. до 2019 г.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените
 • Съюз на счетоводителите в България

Преподавани дисциплини:

 • Основи на счетоводството (Стопански факултет)
 • Счетоводство на предприятието (Стопански факултет)
 • Управленско счетоводство (Стопански факултет)
 • Счетоводство на аграрната фирма (Стопански факултет)
 • Икономика и управление на животновъдството (Ветеринарномедицински факултет)
 • Икономическа оценка на ефективността на репродуктивните биотехнологии (Аграрен факултет)

Научни интереси:

 • счетоводство на предприятието
 • аграрна икономика и икономика на ветеринарната медицина
 • финансово-стопански анализ на предприятието

Специализации:

 • Mississippi State University (USA)
 • Missouri University (USA)
 • Wye College (UK)

Избрани публикации:

 • Икономически аспекти на ветеринарномедицинското обслужване в България, САЩ и други страни, монография, 2003 г.
 • Икономически аспекти и нормативно регулиране на хуманното отношение към продуктивните животни в България, монография, 2012 г.
 • Устойчив растеж на българската хранително-вкусова промишленост, глава от монография „Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост“, 2018 г.
 • Основи на счетоводната теория, учебник, 2011 г.
 • Управленско счетоводство, учебник, 2011 г.
 • Икономика и управление на животновъдството, учебник, 2011 г.
 • Ръководство за упражнения по счетоводство, 2016 г.
 • N. Kostadinova „STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INFLUENCE ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY“, IMCSM19, Conference papers from IMCSM19 in Bor, Serbia, Volume XV, Issue (2) 212-221, 2019.
 • Н. Костадинова Н., Г. Алексиев, „Устойчиво развитие на хранително-вкусовата промишленост в България“, Управление и устойчиво развитие, с. 12-15, 2018.
 • N. Kostadinova, N. Petrova., G. Aleksiev, Sustainability of Bulgarian Food Processing Industry, Proceedings “Information Society and Sustainable Development-V-th Edition”, Romania, Pp. 49-54, 2018.
 • G. Aleksiev, N. Kostadinova, , DEVELOPMENT OF BULGARIAN FOOD PROCESSING INDUSTRY Proceedings IX. IBANESS Congress Series, Edirne / Turkey, Pp.349-354, 2018.
 • Aleksiev G., N. Kostadinova, N. Petrova, „Effects of the regional concentration of Bulgarian apiculture“, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (3): 370-375.  2017, SJR-0,223
 • Kostadinova N., „TRENDS IN RESTRUCTURING OF BULGARIAN AGRICULTURE“, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, vol.15, suppl. 1, Trakia University, Stara Zagora, pp 167-172, 2017.

Избрани участия в национални и международни конференции

 • EU industrial policy and regional differences in Bulgaria, доклад, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series , Macedonia, 2016
 • Sustainability of Bulgarian Food Processing Industry International Conference “Information Society and Sustainable Development”, April 27-28. 2018, Romania
 • DEVELOPMENT OF BULGARIAN FOOD PROCESSING INDUSTRY, IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (IBANESS) – Edirne/Turkey, 29-30 September 2018
 • STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INFLUENCE ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY, IMCSM19, Bor, Serbia, 2019
 • REALIZATION OF BIOPRODUCTS AND SUSTAINABLE FOOD CHAIN IN BULGARIA. Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 21-22 Юни, 2019 г.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост – университетски проект, ръководител, 2016 г.
 • Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България университетски проект, 2018 г.
 • Къси вериги на локално потребление на аграрни продукти университетски проект, 2020 г

 

Comments are closed