доц. д-р Надежда Филипова Петрова

Катедра: Мениджмънт
Научна степен: доц. д-р
E-mail: nfp@abv.bg
Служебен телефон: +359 (0) 42 699 410
Кабинет: 582
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование и научни степени

 • 2010 г. – Доктор (научна специалност „Организация и управление на производството”, професионално направление 3.7 Администрация и управление)
 • 1998 г. – Магистър „Икономика и управление на търговията“, ИУ – Варна

Заемани административни длъжности:

 • Ръководител катедра „Мениджмънт“ – 2020 г. до сега

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените
 • Клуб 9000

Преподавани дисциплини:

 • Основи на управлението (Стопански факултет)
 • Стопанска логистика (Стопански факултет)
 • Основи на търговския бизнес (Стопански факултет)
 • Мениджмънт на човешките ресурси (Стопански факултет)
 • Икономика и управление на животновъдството (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • управление на предприятието
 • логистичен мениджмънт
 • устойчиво управление на земята

Специализации:

 • FACHHOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN, Freising, Germany
 • UNIVERSIDAD DE LEON, Leon, Spain

Избрани публикации:

 • Петрова, Н., Н. Костадинова, „Къси вериги на доставка на храна“ Глава от монография Бизнесът и развитието на регионите, Изд. „Искра-М-И“ Ст. Загора, 2019.
 • Kostadinova, N., N. Petrova., G. Aleksiev, Sustainability of Bulgarian Food Processing Industry, Proceedings “Information Society and Sustainable Development-V-th Edition”, Romania, Pp. 49-54, 2018.
 • Kostadinova, N., T. Atanassova, R. Otouzbirov, N. Petrova, I. Nencheva, G. Aleksiev, STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INFLUENCE ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY, IMCSM19, Volume XV, Issue (2) (2019) 212-221, 2019.
 • Aleksiev G., N. Kostadinova, N. Petrova, „Effects of the regional concentration of Bulgarian apiculture“, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (3): 370-375.  2017, SJR-0,223
 • Petrova, N., „CONSUMPTION AND PURCHASING POWER OF THE POPULATION OF BASIC FOOD PRODUCTS“, Trakia Journal of Sciences, 17(1),  p. 562-564, 2019.
 • Петрова, Н., „Поземлени отношения и структурните промени в българското земеделие“, Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост, Монография, РИК “Искра-М-И-Илка Искрова“ Ст. Загора, стр.31-40, 2018.
 • Петрова, Н., „Специфични характеристики на производството, преработката и търговията на десертно грозде“, Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж ИУ-Варна, стр.133-140, 2018.
 • Петрова, Н., Н. Костадинова, „Конкурентни предимства на българския аграрен сектор“ „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации, растеж“ ИУ-Варна, 2017.
 • N. Petrova, „SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LAND RESOURCES AND ORGANIC FARMING“ Trakia Journal of Sciences, vol.15, suppl. 1 pp 177-181, 2017.
 • Петрова, Н.,  „Влияние на ОСП върху поземлените отношения в България“ ,Сборник доклади от кръгла маса „ОСП на ЕС и Агробизнеса в Р.България“, с.83-88, 2016.
 • Петрова, Н., „Състояние и развитие на поземления пазар в България“, Управление и устойчиво развитие, София, 2016.

Избрани участия в национални и международни конференции

 • International Conference “Information Society and Sustainable Development”, April 27-28. 2018, Romania
 • Кръгла маса Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж,  ИУ-Варна, 2018 г.
 • Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 21-22 Юни, 2019 г.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост – университетски проект, 2016 г.
 • Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България университетски проект, ръководител, 2018 г.
 • Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България, университетски проект, 2019 г.
 • Къси вериги на локално потребление на аграрни продукти, университетски проект, 2020 г.

 

Comments are closed