доц. д-р Димитрина Стоянчева

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: доц. д-р 

E-mail: dimitrina.stoyancheva@trakia-uni.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 427

Кабинет: 151

 

 

Образование и научни степени

 • 2008 г. – Доктор (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка)
 • 2002 г. – Магистър по икономика

Академичен растеж

 • 2013 г. – Доцент
 • 2009 г. – Гл. асистент
 • 2008 г. – Асистент

Заемани административни длъжности:

 • Зам.-декан НМД – 2020 – до сега

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • АПИУИ

Преподавани дисциплини:

 • Финанси на фирмата (Стопански факултет)
 • Финансиране на бизнеса (Стопански факултет)
 • Основи на паричната теория (Стопански факултет)
 • Финанси на фирмата II (Стопански факултет)
 • Капиталово бюджетиране ( Стопански факултет)

Научни интереси:

 • парична и кредитна политика, финансовите и кредитните пазари, лихвените проценти, кредитно посредничество, инвестиции, иновации

Специализации:

 • Universidad de Leon, Leon, Spain /по програма Socrat Erasmus/ – 2010 г, University оf Minnesota, Saint Paul, MN, USA /по програма за академичен обмен FEP-2005/ – 2005 г., Kobe University, Kobe, Japan – 2009 г., Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic /по програма Socrat Erasmus/ – 2009 г.

Избрани публикации:

 • Монографии и книги:
 • Стоянчева, Д. Иновационна активност и финансови резултати на индустриалните предприятията в ЮИР. Глава от монография. В: Монографичен сборник: „Иновационна активност и ефективност в индустрията: Емпирично изследване на предприятия в ЮИР“, 2020, ISBN: 978-954-305-565-4, e-book: ISBN 978-954-305-566-4
 • С. Петранов, Т. Атанасова-Калайдиева, Р. Отузбиров, Н. Костадинова, В. Гайдарджиева, Б. Стойкова, Д. Стоянчева, Д. Иванова, Е. Генчев, К. Тонева. (2017) Бизнесът и развитието на регионите (монографичен сборник), изд. РИК „Искра М-И“ „Инвестиции в права върху индустриална собственост и икономически резултати: регионален анализ на ЮИР“ (глава от монография).
 • Minassian G., D. Stoyancheva. (2014) Parameters of Contemporary Financial and Economic crisis in Bulgaria. Looking for Sustainability. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-63802-2. (Монография)
 • Минасян, Г., Д. Стоянчева, (2012) Българската икономика в криза: Специфика и вариантни решения. Издателство „Искра М-И”, Стара Загора.
 • Учебници и учебни помагала: Сборник задачи по финанси на фирмата, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN: 978-954-423-851-3
 • Публикации в списания и сборници
 • Стоянчева (Дохчева) Д.., Стоянова Д.        Влияние на безвъзмездното държавно финансиране върху ефективността на предприятия в Аграрния сектор, 2020, Trakia Journal of Science, Vol. 18, 2020, Suppl. 1, pp. 607-613; doi:10.15547/tjs.2020.s.01.097
 • Milev1, O. I. Georgiev, D. Ivanova, D. Stoyancheva, D. Doncheva. (2019) Profitability in Bulgarian Food Industry: Influencing Factors and their Effects. Food Safety Management, Vol. 20, No. 169/ April 2019, SGR (2018)-0.23;
 • Stoyancheva, S., D. Stoyanova. Growth and innovation activity of Agricultural and Food processing firms in Bulgaria. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development" – Baku, 14-15 February 2019, p. 1312-1320. (ISSN: 1849-7535), Indexed in WoS;
 • Стоянчева, Д., Д. Иванова, (2017) Инвестиции в иновации и пазарни резултати в аграрния сектор, Сборник-доклади, Научно-практическа конференция ,,Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж”, Варна, Октомври 2017 г.
 • Стоянчева, Д. (2013) „Българската банкова система 2008-2012: Търсене на сигурност при ограничена активност”.  сп. „Икономическа мисъл“, кн.5/2013, с. 46-69. (статията е докладвана на Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите, 20-21 Юни, 2013 г., под заглавие “Ликвидност на банките и кредитна активност“).
 • Stoyancheva, D. (2013) Interest Rate Pass-Through in Bulgaria. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, Vol. 2, Issuue 4.
 • Милев, О., Д. Стоянчева, Д. Иванова, И. Георгиев (2010) Регионален профил и проблеми на иновативната политика в хранително вкусовата промишленост на област Стара Загора, Сборник доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие  “Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони”, к-ра Аграрна икономика, ИУ Варна.
 • Стоянчева, Д., Ю. Яркова, В. Андреева (2010) Анализ на източниците на доход на домакинствата от селските общини в област Стара Загора,  Икономика и управление на селското стопанство. 55,6, 80-88.
 • Dohcheva, D. (2009) Credit Rationing in Agricultural Credit Markets in Bulgaria, Trakia Journal of Science, No 3, vol.7.
 • Дохчева, Д. (2009)Търсене и предлагане на финансов ресурс за земеделието, Икономика и управление на селското стопанство. Бр. 4, с. 12.

Избрани участия в национални и международни конференции

 • 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development" – Baku, 14-15 February 2019;
 • Научно-практическа конференция ,,Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж”, Икономически университет – Варна, Октомври 2017 г.;
 • IV-та международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите, Тракийски университет – Стопански факултет, Юни 2017 г.;
 • Постижения и проблеми на българските университети в обучението по икономика“ – 21-23.04.2017 г., АПИУИ;
 • Юбилейна научна конференция "20 години Тракийски университет" – Тракийски университет – Стара Загора, 2015;
 • Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите, Тракийски университет – Стопански факултет 20-21 Юни, 2013 г.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • „Влияние на държавното финансиране върху резултатите от дейността на аграрните предприятия“, 2019;
 • „Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: фактори за въздействие“ – ръководител на проекта, 2016 г.;
 • „Инвестиции и икономическа активност в индустрията“, 2014 г.;
 • BG051PO001-3.1.08-0009 „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2014, МОН, ръководител на проекта;

 „Детерминанти на инвестиционната активност на индустриалните фирми в условията на криза“, 2013

Comments are closed