доц. д-р Евгени Генчев

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: доц. д-р 

E-mail: evg_gen2000@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 430

Кабинет: 327

 

 

Образование и научни степени

 • 2010г. – Доктор, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, УНСС-гр. София (Научна специалност „Маркетинг“, Професионално направление 3.8 „Икономика“)
 • 1994г. – Магистър по Маркетинг и мениджмънт, УНСС, гр. София

Академичен растеж

 • 1997г. –асистент
 • 2000г.-старши асистент
 • 2003г.-главен асистент
 • 2010г. – доктор
 • 2013г.-доцент

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените-гр. Стара Загора

Преподавани дисциплини:

 • Маркетинг (Стопански факултет)
 • Интернет маркетинг, (Стопански факултет)
 • Стратегически Маркетинг (Стопански факултет)
 • Маркетингови проучвания в индустрията (Стопански факултет)
 • Маркетинг (Аграрен факултет)
 • Маркетинг в здравеопазването (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Маркетингови изследвания
 • Секторни анализи
 • Оценка на фирмената дейност

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

1.С. Петранов, Т. Атанасова-Калайдиева, Р. Отузбиров, Н. Костадинова, В. Гайдарджиева, Б. Стойкова, Д. Стоянчева, Д. Иванова, Е. Генчев, К. Тонева. Бизнесът и развитието на регионите (монографичен сборник), изд. РИК „Искра М-И“, 2017

2. Генчев, Евгени Изследване на ефекта от конкуренцията върху пазара (на примера на банков и пивоварен сектор)” 2012, монография „Валдес-ВВ-ГВ", София, 106 страници, ISBN 978-954-9875-36-2

 • Учебници и учебни помагала

   

   

  1. Генчев, Е. „Маркетингови анализи (маркетингови метрики)“ 2014г., Издателство „Валдес-ВВ-ГВ София
 • Избрани публикации в списания и сборници

   

   

  1. Genchev, E ASSESSMENT OF E-COMMERCE IN BULGARIA AND EUROPEAN UNION TRENDS, 2020 Trakia Journal of Sciences – St. Zagora: , ISSN 1312-1723; ISSN 1313-3551; ISSN 1313-7050; ISSN 1313-7069; ISSN 1313-7077, vol. 18(1), 354-358.
  2. Genchev, E. (2019). ANALYSIS OF LOGISTICS SECTOR IN THE EUROPEAN UNION. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 836-843 (indexed in web of science)
  3. Genchev, E. (2019). THE INFLUENCE OF FOREIGN TOURISM FLOWS ON THE BULGARIAN INDUSTRY.Trakia Journal of Sciences, 17(1), 276-283.ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.044
  4. Genchev Evgeni „REGIONAL SPECIALIZATION OF ECONOMIC SECTORS IN BULGARIA“ 2018, Journal Science & Research, Volume 2, Number 1
  5. Genchev E. Todorova G. “SALES PROMOTION ACTIVITIES – EFFECTIVE TOOL OF MARKETING COMMUNICATION MIX”, Trakia Journal of Sciences The Scientific Serial of Trakia University Available on line at: http://www.uni-sz.bg Volume 15, 2017, Supplement 1, Series Social Sciences, ISSN 1313-3551
  6. Zheliazkov, G., D. Zaimova, E. Genchev, and K. Toneva (2015). “Cluster Development in Rural Areas,” Economics of Agriculture 62(1), 73–93  (indexed in web of science)
  7. Genchev E „Effects of market share on the bank’s profitability” 2012, Review of Applied Socio-Economic Research, Volume 3, Issue 1, р. 87-94 ISSN:2247-6172
  8. Genchev E „Analysis of income-consumption relationship in Bulgaria and Russia” 2012 журнал «Молодой ученый» (№4 (39), апрель.) 115-119, ISSN: 2072-0297
  9. Genchev E.„The Direct marketing in Bulgaria- status and perspectives” 2011, Trakia Journal of Sciences, Vol.9, Supp.2, 231-236, 1312‐1723 (print) 1313‐3551 (online)

Избрани участия в национални и международни конференции

 1. Генчев, Е. Логистичния сектор в България – състояние и икономически показатели “МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА – ИКОНОМИЧЕСКИ, УПРАВЛЕНСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ, доклад, Сборник с доклади Том I, Академично издателство„Ценов“ Свищов, ISBN 978-954-23-1702-9, стр.469-477, ноември, 2018г.
 2. Е. Генчев, Д. Иванова,  Д. Стоянчева, Индустриална динамика-състояние и детерминанти, 2017г. доклад, I-ва научна конференция “Образование, наука, иновации“, Академия за иновации и развитие, Висше училище по Телекомуникации и пощи, София
 3. Генчев, Е. 2016г. „Иновационна активност в България – тенденции и параметри“ сборник доклади от научен форум, „Бизнесът в XXI век – тенденции и предизвикателства“ УНСС, София, 2016г.
 4. Генчев Е. Сегментиране на туристическия пазар в България“ 2016г. Аграрен Университет, гр. Пловдив, Кръгла маса Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи, сборник доклади – Научни трудове, т. LX, кн. 1,с. 115-120
 5. Генчев Е. „Изследване на регионалния пазарен потенциал-ефективен инструмент на фирмите“ 2015г. Сборник доклади от Кръгла маса „Демографската катастрофа в България“ София, с.48-53

Comments are closed