гл. ас. д-р Константин Иванов Станков

Катедра: Мениджмънт
Научна Степен: гл. ас. д-р
Служебен телефон: +359 (0) 42 699 451
Кабинет: 631
 
 
 
 
 

Образование и научни степени

 • 2015 г. – Доктор (Икономика и управление/ Аграрна икономика)
 • 2005 г. – Магистър по: Икономика и управление

Заемани административни длъжности:

 • Секретар на временна научна комисия

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените в България, клон Стара Загора.
 • IFCN Dairy Research Network, Schauenburgerstrasse 116, 24118 Kiel

Germany.

Преподавани дисциплини:

 • Основи на управлението, Мениджмънт на предприятието, Организиране на консултантската дейност, Лидерско поведение (Стопански факултет)/РО/ЗО.
 • Аграрен мениджмънт. (Аграрен факултет)

Научни интереси:

 • Мениджмънт,
 • Аграрен мениджмънт,
 • Аграрна икономика
 • Икономика
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси.

Специализации:

 • Гемания, Технически университет гр. Мюнхен 2008, 2011, 2015 г.
 • Малополска бизнес школа, гр. Тарнов, Полша 2013 г.

Избрани публикации:

 • Монографии и книги:
 • Монографии

1. Алексиев,Г., Д.Дончева, К.Стоянов, К.Станков. 2018. Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район. Монография (глава 4), с. 116-154.

2. Станков, К. 2020. Състояние и тенденции за устойчиво развитие на овцевъдството и козевъдството в България. Монография, 117 с.

 • Учебници и учебни помагала

1. Атанасова Т., Н. Петрова, К. Станков, 2014. Основи на управлението(мениджмънта), Електронен курс от лекции и упражнения, тестове по дисциплината „Основи на управлението“, за ОКС „бакалавър“.

2. Атанасова Т.,Н. Петрова, К. Станков, 2014. Електронен курс от лекции и упражнения, тестове по дисциплината „Мениджмънт на предприятието“, за ОКС „бакалавър“.

3. Атанасова Т.,Н. Петрова, К. Станков, 2014. Електронен курс от лекции и упражнения, тестове по дисциплината „Мениджмънт на МПС“, за ОКС „магистър“

 • Публикации в списания и сборници
 • 1. Stankov,K., I.Nenecheva. 2009. Trends of the production meat and commerce in Bulgaria. Iꓦ International symposium of livestock production. Republic of MacedonianЗборник на трудови, 262.
 • 2. Николов Г., Ал.Атанасов, К.Станков, А.С.Джоскан. 2010. Икономически показатели при различна гъстота на посадка за руска есетра (Acipenser gueldenstaedii). Икономика и управление на селското стопанство.
 • 3. Atanasov Al., G.Nikolov, K.Stankov,V.Videv. 2010. Economic efficiency and environmental impacts of extruded diets in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Trakia journal of sciences, vol.8, sup.1, pp.162-165.
 • 4. Атанасова,Т., Н.Петрова, К.Станков. 2009. Развитие на селските райони, Сборник доклади, Селскостопанска академия, Свищов.
 • 5. Станков,К. 2011. Актуално състояние на млечното говедовъдство в България. Сборник с научни студии и статии, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 421-425.
 • 6. Станков,К. 2012. Ролята на млечното говедовъдство за развитието на селските райони. Управление и устойчиво развитие, кн.6, с. 78-81.
 • 7. Stankov, K., N.Nanev. 2013. The impact of financial support exerted on dairy cattle farming. Tracia journal of sciences, vol. 11, supll.1, pp. 405-411.
 • 8. Penev,T. Zh.Gergovska, I.Marinov, V.Kirov, K.Stankov, Y.Mitev, Ch.Miteva. 2014. Effect of season, lactation period and number of lactation on mastitis incidence and milk yields in dairy caws. Agricultural science and technology, vol.6, №2, pp.231-238.

Избрани участия в национални и международни конференции

МЕЖДУНАРОДНИ

1. K.Stankov, I.Nencheva. 2009. Trends of the production meat and commerce in Bulgaria. Iꓦ International symposium of livestock production. University “Ss Cyril and Metodius”-Skopye, Republic Macedonia.

 1. Константин Станков, 2015.Влияние на млечната продуктивност върху икономическата ефективност на стопанствата от млечното говедовъдство в България, Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие, Сборник доклади Юбилейна научно- практическа конференция с международно участие Варна. 
 1. Международна конференция Пастирството: традиция и модерност.

Антропологични, екологични и социални аспекти

International Conference Pastoralism: Traditions and Modernity Anthropological, Ecological and Social Aspects 25-26 февруари, 2019. February 25-26, 2019.

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Българска академия на науките Зала 19, ул. „Московска“ № 6А

София, България.

НАЦИОНАЛНИ

 1. К.Станков. 2008. Организационно-икономически проблеми на млечното говедовъдство в България. Конференция на Аграрен факултет, Тракийски университет.
 2. Г.Алексиев, К.Станков.2017. Влияние на институционалната подкрепа върху производствения потенциал на биологичното животновъдство. Научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, Икономически университет – Варна.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти:

 1. Vergleich des fördernden bzw. hemmenden Einflusses unterschiedlicher Finanzierungsformen auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Mikro- und Kleinunternehmen in Bulgarien in ländlichen Regionen.

Сравнение на положитерлните и отрицателните  влияния на различни форми на финансиране върху възможностите за развитие на микро и малки  предприятия на България в селските райони. 2010/2011г.

 1. Проект 8И/2011 – "Субсидии и размер на стопанствата от млечното говедовъдство в България". 1. Доц.д-р Наньо Нанев – ръководител, Ст.ас. Константин Иванов Станков – СФ. 8И/11 „Субсидии и размер на стопанствата от млечното говедовъдство в България.
 2. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 3. Научен проект 3И/13„Икономически политики за развитие на микро-, малките и средни предприятия” – Научен ръководител – проф.д-р Т.Атанасова.
 4. Проект № ЗИ /2014. – "Изследване и анализ на състоянието и перспективи за развитието на млечното говедовъдство в България".
 5. 5И/14 Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху аграрния сектор в България – участник.
 6. Проект ЗИ / 14 – "Изследване и анализ на състоянието и перспективи за развитието на млечното говедовъдство в България".
 7. BG 051РО001-4.3.04-0026, Проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет “, приключване – 10.06.2014
 8. 5И/15 Kонкурентни възможности на българскияаграрен сектор в условията на общевропейскипазар.
 9. 9И/15 Европейскипредизвикателствапредвъншнататърговия на българия с аграрнипродукти.
 10. Производствен потенциал на биологичното животновъдство в Югоизточен регион. Production capacity and local consumption of organic products from livestock breeding in Southeast Region.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed