Регионално развитие

Катедра „Регионално развитие” е създадена през 2008 г.,  в отговор на новите обществено-икономически предизвикателства в областта на местното и регионалното развитие в съответствие с:

 • Все по-засилващата се необходимост да се подготвят квалифицирани кадри, които да осъществят общоевропейската и национална регионална политика.
 • Създаването на катедрата подпомага утвърждаването на регионалните науки и специалностите в Стопански факултет, Тракийски университет: ОКС „Бакалавър”- „Регионална икономика”, ОКС „Магистър” – „Икономически анализи и проекти за регионално развитие”,  ОНС „Доктор” – Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)”.
 • Потребностите на практическата дейност и решаването на реални проблеми в различни аспекти на местното и регионално развитие чрез експертна и проектна дейност, чрез трансфер на знания и иновации и активен принос в триъгълника на знанието „наука-образование-бизнес”.

Продукт на научно-изследователски проект на катедрата е създаването на Център за регионално развитие, който има като основни приоритети:

 • Разработване на политики за постигане на трайно икономическо и социално развитие и сближаване на българските региони
 • Изследване на възможностите за повишаване качеството на живот на населението, съхраняване на културно-историческото наследство, местната и национална идентичност
 • Трайно интегриране в европейското научноизследователско пространство.

Преподавателите от катедрата извеждат над 40 дисциплини със студентите от всички специалности на Стопански факултет. Основните научни направления и интереси на преподавателите от катедрата са:

 • икономически и управленски аспекти на местното и регионалното развитие;
 • децентрализация и местно самоуправление;
 • регионална политика;
 • устройство на териториалните единици;
 • геоикономика и геополитика;
 • демографски проблеми;
 • управление на човешките ресурси;
 • икономика на околната среда;
 • социология и интеграционни проблеми;
 • алтернативен туризъм;
 • опазване на културно-историческото наследство;
 • публични финанси;
 • държавни институции и управление;
 • разработване и управление на проекти.

Катедра "Регионално развитие"

Катедpa "Регионално развитие”

Телефон

Кабинет

Ръководител катедра: доц. д-р Блага Стойкова

699 414

561

Преподаватели:

 

 

проф. д-р Стефан Иванов

699 412 545

проф. д-р Венета Гайдарджиева

699 424

346

проф. д-р Юлияна Яркова

699 433

153

гл. ас. д-р Надежда Георгиева

699 413

643

гл. ас. д-р Неделин Марков

699 436

317

ас. д-р Емил Мутафов 699 431 515

Организатор катедра:  ст. спец. Надя Кръстанова

699 421

145

Comments are closed