проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: проф. д-р

E-mail: tatanassova@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 415

Кабинет: 131

 

 


 Образование и научни степени:

 • 2002 г. – Доктор (научна специалност „Организация и управление на селскостопанското производство“, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“);
 • 1987 г. – Магистър по зооиженерство.

Заемани административни длъжности:

 • 2009 – 2013 г.; 2017 – януари 2020 г. – Зам. декан по учебна дейност на Стопански факултет.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • 1998 г. до момента – Клуб Алумни на ДААД, Германия;
 • 1998 г. до момента – Клуб Алумни на Технически университет, Мюнхен, Германия.
 • 2005 г. до момента – член на Съюз на учените, Стара Загора;
 • 2015 г. – председател на Контролния съвет на Съюз на учените, Стара Загора;
 • 2014 – 2016 г. – член на редколегията на списание „Икономика и управление на селското стопанство“, Селскостопанска академия;
 • 2016 – 2018 г. – член на редколегията на списание „Гуманитарий Юга России“ ;
 • 2018 г. до момента – член на редколегията на списание „Knowledge – International Journal“, Institute for Knowledge Management.

Преподавани дисциплини:

 • Основи на управлението (Стопански факултет)
 • Мениджмънт на аграрното предприятие (Стопански факултет)
 • Мениджмънт на предприятието (Стопански факултет)
 • Мениджмънт на малки и средни предприятия (Стопански факултет)
 • Управление на организационни промени в бизнеса (Стопански факултет)
 • Управление на малък бизнес (Стопански факултет)
 • Кариерно развитие на персонала (Стопански факултет)
 • Методика за разработване на магистърска дипломна работа (Стопански факултет)
 • Агромениджмънт (Аграрен факултет)
 • Управление на опазването на околната среда (Аграрен факултет)
 • Основи на здравния мениджмънт (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Организация и управление на аграрното производство;
 • Управление на стопанските предприятия;
 • Управление на малки и средни предприятия;
 • Организационни промени и трансформации.

Специализации:

 • 1995 г.; 1996 – 1997 г., 2009 г.; 2010 г.  Технически университет Мюнхен, Германия
 • 1995 г. Университет – Будвайс, Чехия
 • 1995 г. Университет за приложни науки, Салцбург, Австрия
 • 1997 г. ИАМО, Хале-Саале, Германия.
 • 2014 г. Университет за приложни науки, Фрайзинг, Германия  

Избрани публикации:

 • Монографии и книги:
 • Атанасова Т. (2003) Форми на аграрни предприятия и финансови условия за тяхното развитие., монография, Изд. “Литера-Принт”., Стара Загора.
 • Атанасова Т. и кол. (2008) Институционалния и фирмен мениджмънт – фактори за евроинтеграцията на аграрното предприемачество, монография, изд. РИК „Искра-М-И”, Стaрa Загора.
 • Турлакова Т, Н. Костадинова., Т. Атанасова и др. (2012) Аграрно и социално-икономическо развитие на селските райони в България (монографично изследване – първа част), ИК „Геа Принт”, Варна.
 • Атанасова, Т. (2012) Стопанското предприятие – обект на управлението и субект на икономиката, монография, РИК „Искра М-И”, Ст. Загора.
 • Атанасова T. (3013) Микро-, малките и средни предприятия – «двигател» на българската икономика., раздел от колективна монография "Бизнесът и развитие на регионите", РИК „Искра М-И”, Ст. Загора., стр. 109-126.
 • Атанасова Т. (2017) Стопанските предприятия в България – икономически измерения и перспективи за развитие; глава от монография: „Бизнесът и развитието на регионите“, изд. РИК „Искра М-И“., Стара Загора.
 • Атанасова Т. (2018) Развитие на българския аграрен бизнес: реалност и перспективи., глава от монография: „Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост., РИК „Искра-М-И“, Стара Загора.
 • Учебници и учебни помагала:
 • Станков Вл., Т. Атанасова., Г. Лъчов (2003) Ръководство за упражнения „Управление на селскостопанското предприятие (Агромениджмънт), Изд. „Кота“., Стара Загора.
 • Атанасова Т. (2003) Управление на селскостопанското предприятие и опазване на околната среда, първо издание, учебник, РИК „Искра М-И", Ст. Загора.
 • Атанасова Т. (2004) Управление на селскостопанското предприятие (Агромениджмънт), второ издание, учебник, РИК „Искра М-И", Ст. Загора.
 • Атанасова Т., (2011) Основи на управлението, учебник, РИК „Искра М-И", Ст. Загора.
 • Атанасова, Т. и кол. (2011) Методическо ръководство за разработване и защита на дипломна работа, РИК „Искра М-И", Ст. Загора.
 • Атанасова Т., Н. Петрова, К. Станков, (2014) Основи на управлението (мениджмънта), електронен учебник, Изд. „BeOnline“.
 • Атанасова Т., (2016) Мениджмънт на предприятието, учебник, РИК „Искра М-И", Ст. Загора.
 • Публикации в списания:
 • Atanassova T. (1999) Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftspolitik des durch den IWF etablierten Währungsrates auf die bulgarische Landwirtschaft., Zeitschrift “Bericht über Landwirtschaft“., ISSN 0005-9080., Herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten., Muenster., S. 282-290.
 • Khodanovich B., D. Dinev., T. Atanassova. (1999) Modern Livestock Family Farms., Bulgarian Jornal of Agricultural Science., Agricultural Academy of Bulgaria., 5., ISSN 1310-0351., p. 923-926
 • Атанасова Т., Г. Костов. (2001) Методологични въпроси при оценката на стабилността на селскостопанските предприятия., Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, ХХХХVI., кн. 2, ISSN  0205-3845., София., с. 59-66.
 • Атанасова Т. (2003) Организационно-икономически проблеми при развитие на аграрните предприятия., Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, ХLVIII., кн. 1, ISSN 0205-3845., София., с. 31-35.
 • Атанасова Т., Н. Костадинова (2003) Предпоставки за развитие на българското животновъдно производство и интегриране към ЕС., Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, XLVIII., кн. 6. ISSN  0205-3845., София ., с.91-99.
 • Atanassova T. (2010) Agrarian business management, integrated with rural area’s development., Trakia Jorurnal of Sciences., supp. 3., ISSN 1313-7069., TrU., St. Zagora., pp. 110-117.
 • Атанасова Т. (2010) Проблеми при развитие на селските райони., сп. Управление и устойчиво развитие., бр. 3-4., ISSN 1311-4506., София., с. 212-218.
 • Atanassova, T. (2011) Enterprising management in the Agrarian sector of Bulgaria,” Macedonian Journal of Animal Science, vol. 1, no. 2, pp.401-406.
 • Атанасова Т., (2012) Подходът „Лидер”: управление на бизнеса и регионите „отдолу – нагоре., сп. „Управление и устойчиво развитие”, ISSN 1311- 4506., София. с.10
 • Atanassova–Kalaydzieva T., R. Rempfer (2015) Contemporary Challenges to Bulgarian Professional Education and Training , Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, ISSN 1313-3551 (online), pp 219-225.
 • Атанасова Т., (2017) Потенциал на българския аграрен бизнес за реализиране принципите на устойчиво развитие; сп.“ Управление и устойчиво развитие“, бр.3., София, ISSN -1311-4506., с.38-43.
 • Атанасова Т. Ем. Димова (2017) Современный менеджмент -междисциплинарность в теории и практике., Гуманитарий Юга России, ISBN: 978-5-9275-2180-7, ISBN: 978-5-9275-2178-4-7;
 • Aтанасова T., A. Калайджиев (2018) Развитие на нефинансовите предприятия в България., сп. „Управление и устойчиво развитие”, бр 5., ISSN 1311- 4506., София., с.17-22.
 • Zedi I., T.Atanassova (2018) Potreba za izgradnjom mreze poslovnih inkubatora u Srbiji (Rezultati empirijske studije), Knowledge – International Journal, vol. 23.4., Budva. Montenegro., ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439, pp.1081-1085.
 • Zedi I., T.Atanassova (2018) Saradnjaizmedu klastera i ostalih ekonomskih, drzavnih I naucnih organizacija u Srbiji., Knowledge – International Journal, vol. 23.4., Budva. Montenegro., ISSN 1857-923X for e – version ISSN 2545-4439, pp.1087-1091.
 • Aтанасова Т. (2019) Малките земеделски стопанства в България: реалности и перспективи; сп. „Управление и устойчиво развитие”, бр. 5., ISSN 1311- 4506., София., с.39-48.
 • Atanassova T. (2019) Agricultural enterprises in Bulgaria: structural features and development., Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1 pp 334-343; 1313-7069.
 • Atanassova T.,  I. Zedi, (2019) Business incubators in Serbia and their interaction with economic, social and scientific institutions., Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 344-348; 1313-7069.
 • Otouzbirov, R., I. Nencheva, T. Atanassova (2019) Sustainable Development of Organic Farming in Bulgaria-State and Opportunities., The Central European Review of Economics and Management, 3(2), 89-97, ISSN 2543-9472; e-ISSN 2544-0365.

Избрани участия в национални и международни конференции:

 • Atanassova T. (2002) Zustand und Entwicklung der Rechtsformen landwirtschaftlicher Unternehmen in Bulgarien., Studies on the Food Sector in Central and Estern Europe., “Agricultural Enterprises in Transicion – Parallels and Divergences in Ester Germany, Poland and Hungary”., Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG., ISSN 1436-221X; ISBN 3-8175-0366-0., S. 3-15.
 •  Атанасова Т. (2003) Проблеми при организация на входно–изходните връзки в аграрните предприятия., Семинар – кръгла маса 02.12.2002 г. ТрУ, АФ. Ст. Загора., кн. “Интеграционни връзки в аграрното производство”., изд. “Контраст”, ISBN 954-81-80-91-Х, с.18-21.
 • Атанасова Т., Н. Костадинова, Г. Костов (2003) Аграрното предприятие като система и неговите съставни елементи., Научно практическа конференция с международно участие на тема: ”Предприятието на ХХI-ви век-Проблеми и предизвикателства.”., 29-31. 05. 2003г. Стопанска Академия” Д.А. Ценов”., Свищов., Академично издателство ”Ценов”., Свищов,  кн., т.1., ISBN 954-23-0135-9., с.80-93.
 • Атанасова Т., Н. Костадинова (2003) Инвестиции и инвестиционни програми в аграрния сектор., Fourth international scientific conference “Investments in the Future-2003”., 25-26.09.2003 г., ISBN 954-90919-5-3, Варна., с.101-107.
 • Атанасова Т. (2004) Преимущества и недостатки фамильных предприятий в болгарском аграрном производстве., Международной научно-практическоую конференцию” Сибирсккаядеревня” 30-31 март, 2004г., Омский государственный аграрный университет и Институтом истории Сибирского отделения РАН., ОФОИИФ – СО РАН., СФРИК., ВМА., с. 9-17.
 • Atanassova T. (2004) Zustand und Entwicklung landwirtschaftlicher Unternehmen in Bulgarien., Alumni-Forum Osteuropa, 5.-7. Mai, 2004., München., Technische Universität München., Germany., S.8.
 • Rempfer R., T. Atanassova., N. Ivanova (2004) Problems and perspectives of the Preparations and training of the agrarian specialists in Bulgaria., Втори Международен Балкански Конгрес “Перфектност в образованието”, 08. – 10.10.2004 г., Одрин, Турция.
 • Reiner R., Atanassova T., (2005), Quality Management in Training Processes: Situation and Strategies Employed in the BGAC and the FA of the Tracia University St. Zagora, Bulgaria.,Quality in Education in Balkans – 2005.Greece, Balkan Society for Pedagogy and Education., Publishing House Kyriakidis Brothers S.A. ISBN960-343-829-4., Thessaloniki., pp. 391-404.
 • Atanassova T., G. Zhelyazkov, N. Kostadinova, R. Otouzbirov, (2006) Institutional and corporate management – factors for the Euro integration of the agrarian enterprise in Bulgaria., IAMO- Forum 2006., 29.06. -01.07. Halle (Saale) Germany., с.10 (електроннен формат)
 • Marinov A., T. Atanassova., N. Kostadinova, G. Zhelyazkov, R. Otouzbirov (2007) Social and Economic Problems in the sustainable development of the agricultural sector in Bulgaria., III Symposium of Livestock Production with International Participation, 12-14. 09. 2007. Ohrid, Macedonia., p.229-237.
 • Atanassova T., N. Kostadinova R. Otouzbirov., G. Zhelyazkov (2007) Bulgarian agricultural enterpreneurship at theseshold of EU (results from an empirical research), 3 Joint Meeting of the Network of Universities and Research Institutions of Animal Science of the South Eastern European Countries., Thessaloniki 10-12.02.2007., pp. 1-5.
 • Atanassova,T., N.Kostadinova., G. Zhelyazkov., R. Otuzbirov., (2008) Тhe Bulgarian agricultural entrepreneurship and the difficulties it meets in the process of  its adaptation to the European requirements. Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., B. 43., 2008., ISBN 978-3-7843-5010-3., Landwirtschaftsverlag GmbH., Muenster., S.577-580.
 • Atanassova,T. G. Zhelyazkov, N.Kostadinova,R. Otuzbirov (2009) Development of Bulgarian entrepreneurship and the problems, hindering its effective management, IAMO Forum 2009, June 17-19, 20 Years of Transition in Agriculture, Germany (електронна форма)
 • Атанасова Т. (2009) Състояние и развитие на бизнеса в аграрния сектор, сб. Пленарен доклад – част VІ от Първа международна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 12-13 ноември, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-22-6., с 49-61.
 • Атанасова Т., Петрова Н., Станков. К., (2009) Развитие на селските райони., сб. „Аграрният сектор в условията на финансова криза”, научна конференция, 05-07 ноември 2009 г., СА „Д. А. Ценов”, Академично издателство, Свищов., ISBN 978-954-23-0438-8., с. 338-345.
 • Atanassova T., (2009) Enterprising management in the Agrarian sector of Bulgaria, Report of IV International Symposium оf Livestock Production, Republic оf Macedonia, Ohrid., Macedonia., pp.11.
 • Atanassova T., N. Kostadinova (2010) , The Role оf the Innovation for the Prosperity of the Society in 21st Century and the Condition’s in Bulgaria, International Workshop on Innovation and Entrepreneurship, Congress 2010, ISBN 978-975-8789-41-2., Izmir University of Economics, Turkey., pp.156 -165.
 • Петрова Н., Т. Атанасова (2011) Управление на поземлените ресурси в България – състояние и перспективи., сб. „Инвестиции в бъдещето – 2011”., ISBN 1314-3719., НТС, Варна., с. 323-328.
 • Atanassova T.(2011) Unternehmertum in der bulgarischen Landwirtschaft zwischen Marktanforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen., GEWISOLA., Die GEWISOLA-Jahrestagung 2011 vom 28. bis 30. September 2011 in Halle(Saale), Deutschland statt. Das Tagungsthema lautete: "Unternehmerische Landwirtschaft zwischen Marktanforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen". S 13.
 • Атанасова T., Д. Стоянчева (2014) Мнението на бизнеса в регион Стара Загора за потенциала, ограниченията и възможностите за развитие, пленарен доклад на Конференция на Регионален академичен център, Стара Загора, Връзки на развитието – влияние на науката, образованието, инвестициите и иновациите върху икономическото развитие на област Стара Загора, посветена на 145 годишнина на БАН; 4-5.12.2014, Стара Загора.
 • Атанасова Т., М. Иванова (2015) Институционални въздействия и отражението им върху българския бизнес., сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Математиката като фундаментална и приложна наука“, АИ на Икономически университет, Варна, с.120-132.
 • Атанасова Т. (2015) Аграрикономическото образование и обучение –настояще и бъдеще., пленарен доклад на Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие“, по повод 25 години катедра „Аграрна икономика“, Икономически университет, гр. Варна,15 октомври 2015 г., издателство „Наука и икономика“ ИУ – Варна.
 • Атанасова Т. (2016) Развитие на земеделските стопанства в България и влияние на ОСП на ЕС върху тях., Кръгла маса на тема „ОСП на ЕС и агробизнеса в Р. България – икономически и правни проблеми“, 27.октомври 2016 г. СА Д. Ценов“, Свищов., сборник с доклади  АИ Ценов , с.77-80
 • Атанасова Т. (2017) Управлението на фамилното земеделско стопанство – фактор за устойчивото му развитие, сборник с доклади „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“ АУ-Пловдив, стр. 77-87.
 • Ненчева И., Т. Атанасова (2017) Пазарна ориентация на българската аграрна продукция – реалности и европейски предизвикателства., Сборник доклади „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации, растеж“, ИУ-Варна.
 • Atanassova-Kalaydzhieva Т. (2018) Non-Financial Enterprises in Bulgaria – Economic Dimensions and Developmental Perspectives., IX. IBANESS Congress Series – Edirne, Turkey, September 29-30, 2018., ISBN: 978-605-67815-1-3., pp.38-49.
 • Атанасова Т., (2017) Стопанските предприятия в България-икономически измерения и перспективи за развитие – пленарен доклад на Четвърта международна научна конференция на СФ при ТрУ- „Бизнесът и развитието на регионите“ юни, 2017 г. Стара Загора.
 • Атанасова T. (2019) Земеделските стопанства в България: структурни особености и развитие, Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите на СФ, 21-22 юни 2019 г. Стара Загора.
 • Зеди Ил., Т. Атанасова. (2019) Бизнес инкубаторите в Сърбия и тяхното взаимодействие  с икономически, обществени и научни институции., Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите на СФ, 21-22 юни 2019 г. Стара Загора.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти:

 • Neue Rechtsformen landwirtschaftlicher Betriebe beim Übergang zur Marktwirtschaft in den osteuropäischen Ländern;
 • Vergleichende Analyse der Finanz- und Investitionsmöglichkeiten von kleinst- und kleinen Unternehmen in den ländlichen Gebieten Bulgarien und Deutschland;
 • Управление и устойчиво развитие на поземлените ресурси;
 •  Конкурентоспособността като фактор за устойчиво развитие на земеделието;
 •  Икономически политики за развитие на микро-, малки и средни предприятия;
 •  Изследване и анализ на състоянието и перспективи за развитие на млечното говедовъдство в България;
 • Аграрно и социално-икономическо развитие на селските райони в България;
 •  Конкурентни възможности на българския аграрен сектор в условията на Oбщ европейски пазар;
 • Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост;
 • Устойчиво развитие на биологичното земеделие в България;
 • Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България;
 • Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България;
 • Актуализиране на съществуващите учебни програми и разработване на нови учебни програми в професионални области 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление" в Стопански факултет на Тракийския университет според нуждите на регионалния пазар на труда в област Стара Загора (образователен проект);
 • Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет, Стара Загора (образователен проект).

 

 

 

Comments are closed