Мениджмънт

Истинското състезание по пътя към съвършенството
в управлението (мениджмънта) е състезанието със самия себе си”.

Крейг Хикман,
Майкъл
Силва

Катедра „Мениджмънт” се създава и утвърждава в рамките на Тракийски университет – Ст. Загора на базата на десетилетни традиции. Те са съхранени и развивани благодарение на всеотдайния труд на редица учени, изследващи проблемите на икономиката, организацията и управлението в аграрния сектор.

След пребазиране на ВИЗВМ в Ст. Загора през 1974 г., пръв ръководител на катедра „Икономика и организация на селското стопанство” е проф. Петко Кирев. Тогава катедрата извежда всички икономически дисциплини за специалностите „Зоотехника” и „Ветеринарна медицина”.

 От 1978 г. до 2000 г. ръководител катедра е проф. дин Владимир Станков. През 1995 г. от нея се създават катедри „Агромениджмънт” и „Аграрна икономика”. От 2000 г. катедрите „Агроменджмънт” и „Обществени науки” основават катедра „Мениджмънт” с ръководител катедра проф. д-р Гроздан Танев (от 2000 г. до 2005 г.), а от 2005 г. – ръководител на катедрата е проф. д-р Надка Костадинова. От началото на 2008 г. част от преподавателите в катедрата се прехвърлят в новосформираната катедра „Регионално развитие”. В периода от 2017г. до 2020 г.  ръководител на катедрата е проф. д-р Румен Отузбиров, като под неговото ръководство се развива проектната и изследователска дейност на катедрата. През 2020 г. за ръководител на катедрата е избрана доц. д-р Надежда Петрова.

Катедра „Мениджмънт” е водеща в развитието на специалностите в направление „Икономика” към Стопански факултет при Тракийски университет – бакалавърска и магистърска степени.

Проведени са специализации на преподаватели в сродни научни звена в САЩ, Великобритания, Холандия, Германия, Португалия, Испания, Турция и Гърция. Катедра „Мениджмънт” е организатор и съорганизатор на научни конференции с международно участие. Осъществени са международни научни проекти и научни проекти с национално значение.


Основни научни направления: в областта на икономиката, организацията, управлението на съвременните предприятия с приоритет към аграрните; ориентирани са към проблемите на производството, към икономическия, финансов, счетоводен и системен анализ на предприятието.


 

Катедpa "Мениджмънт"

Телефон Кабинет Електронна поща

Ръководител катедра:доц. д-р Надежда Петрова

+359 42 699 410

582

nfp@abv.bg
Преподаватели:      

проф. д-р Надка Костадинова

+359 42 699 416 133 nadya_kostadinova@yahoo.com
проф. д-р Тодорка Атанасова – Калайджиева +359 42 699 415 131 tatanassova@abv.bg
доц. д-р Искра Ненчева +359 42 699 422 147 iskranencheva@abv.bg
доц. д-р Константин Станков +359 42 699 451 631 kstankov@uni-sz.bg
доц. д-р Георги Алексиев +359 42 699 444 272 georgi.alexiev@gmail.com
ас. Дарина Стоянова +359 42 699 428 139  
Хонорувани преподаватели      
проф. д-р Румен Отузбиров +359 42 699 444 272 otuzbirov_r@abv.bg
Докторанти      

Елвира Делчева

 +359 42 699 418

669 evi_da@abv.bg

Соня Тодорова

+359 42 699 418 669 sonia.todorova.sz@gmail.com
Искра Митева +359 42 699 418 669  
Организатор катедра:      

Петя Бекярова

+359 42 699 421 143  

Comments are closed