Бизнес икономика

Завършилите бакалаври-икономисти специалност “Бизнесикономика” придобиват задълбочени теоретични познанияи практически умения в следните основни области:

 • механизмите на пазарната икономика;
 • общия и фирмен мениджмънт;
 • организацията и технологията на производствените процеси в предприятието;
 • маркетинга и търговия в отделните сектори на националното стопанство;
 • счетоводното отчитане на стопанските операции, финансирането и кредитирането на бизнеса;
 • планиране и прогнозиране на стопанската дейност;
 • предприемачеството и предприемаческите стратегии;
 • стокознанието и конкурентноспособността на продуктите;
 • реализирането на инвестиционни проекти за модернизиране и развитие на бизнеса;
 • икономически и маркетингови анализи и оценки;
 • обосновката на проекти за стартиране на малък и среден бизнес;
 • познават спецификата и особеностите на отделните отрасли, подотрасли на икономиката.

На основата на получените знания и умения дипломираните специалисти могат да заемат следните длъжности:

 • мениджъри, бизнес-експерти и анализатори в частни и публични бизнес организации;
 • консултанти в областта на бизнес планирането и прогнозирането, управлението на риска, разработването на инвестиционни проекти за развитие на бизнеса;
 • предприемачи, ръководещи и развиващи собствен бизнес в различните сектори на националното стопанство;
 • специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации;
 • бизнес-анализатори на процеси и дейности в различни организационни форми на стопанската дейност;
 • изследователи в частни и държавни институти и университети, консултантски организации, икономически отдели на големи корпорации в страната и чужбина;
 • кредитни инспектори в банкови и други финансови институции.
 • преподаватели по икономика, организация, управление и финанси на предприятието в професионалните гимназии.

Ръководител на специалността е проф. д-р Тодорка Атанасова.

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

/ТУК ЩЕ ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, КАКТО И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ/ 

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от специалността ще провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж ще се провежда по избор на студентите в различни бизнес структури – малки, средни и големи предприятия; финансови институции – банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др.

Comments are closed