проф. д-р Юлияна Благоева-Яркова


Катедра: Регионално развитие

Научна Степен: проф. д-р

E-mail: yu_yarkova@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 433

Кабинет: 153

Образование и научни степени:

 • 2001 г. – Доктор по научна специалност „Икономика и управление“, ВАК към МС, Република България, след обучение в Тракийски университет, гр. Стара Загора
 • 1985 г. – Магистър по Зооинженерство, ВИЗВМ, гр. Стара Загора
 • 1980 – 29-та гимназия с разширено изучаване на английски език, гр. София

Академичен растеж:

 • 2012 г. – Професор по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и икономика на околната среда), Тракийски университет, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”
 • 2002 г. – Доцент по „Икономика и управление на селското стопанство“, Тракийски университет, Катедра “Икономика”
 • 1996 г. – Главен асистент, Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра “Икономика ”
 • 1990 г. –  Асистент, Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра “Икономика ”,

Заемани административни длъжности:

 • 2008-2016 и от 2020 г. – Ръководител катедра „Регионално развитие”, Тракийски университет, Стопански факултет
 • 2009-2012 – Зам.-Декан Научна и международна дейност, Стопански факултет, Тракийски университет, Стопански факултет
 • 2010-2017 – Ръководител на Център за регионално развитие, Тракийски университет, Стопански факултет

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените, Стара Загора
 • Член на комитета по наблюдение на ПРСР 2007-2013
 • Член на Постоянната работна група по Ос1 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, България
 • Член на тематична работна група за разработване на ПРСР 2014-2020
 • Член на Тематична работна група към НСМ
 • Член на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район
 • Член на Експертни групи към НАОА
 • Академично издателство на Тракийски университет (2009-2012)
 • Рецензент към „Trakia Journal of Sciences”
 • Рецензент към „Agricultural Science And Technology“

Преподавани дисциплини:

 • Регионална икономика (Стопански факултет)
 • Местно и регионално развитие (Стопански факултет)
 • Икономика на околната среда (Стопански факултет)
 • Регионален икономически анализ (Стопански факултет)
 • Регионален анализ на човешките ресурси (Стопански факултет)
 • Методика за разработване на дипломна работа (Стопански факултет)
 • Икономика на опазване на околната среда (Аграрен факултет)
 • Икономика на туристическото предприятие (Аграрен факултет)

Научни интереси:

 • Регионална икономика
 • Местно и регионално развитие
 • Икономически разходи и резултати от производството

Специализации:

 • Missouri University USA
 • Dronton University – The Netherlands
 • Wye College, London University, England

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 • Яркова, Ю., 2012, Икономическо развитие на селските райони в България, АИ Тракийски университет, ISBN 978-954-338-033-6
 • Яркова, Ю, 2018, Местната политика за бизнес развитие: среда и възможности Глава от монография „Регионални диспропорции и бизнес възможности“ стр.19-34, Кота,- гр. Стара Загора, 2018, ISBN:978-954-305-468-8
 • Учебници и учебни помагала
 • Яркова, Ю., 2008, Икономика на околната среда, изд. Кота, Стара Загора, 2008, ISBN 978-954-305-247-9
 • Яркова, Ю., 2012, Основи на секторната икономика, АИ Тракийски университет, Стара Загора, 2012, ISBN 978-954-338-032-9
 • Яркова, Ю.2013, Регионална икономика, електронен учебник за Тракийски университет
 • Яркова, Ю., Ив. Георгиев, 2014, Производствена икономика, Нико 96, ЕООД, гр.Казанлък, 2014ISBN 978-619-7145-02-1
 • Яркова, Ю., Н. Марков, Хр. Георгиева, 2014, Ръководство за разработване на стратегически планови документи за регионално развитие на ниво: NUTS2, NUTS3, LAU1, Нико 96, ЕООД, гр.Казанлък, 2014, ISBN 978-619-7145-07-6
 • Яркова, Ю., Хр. Момчилов, Практикум по аграрна икономика, изд. Алфа Маркет, Стара Загора, 2011, ISBN 978-954-338-017-6
 • Публикации в списания и сборници (последните 5 години)
 • Pastarmadzhieva D., Y. Yarkova, 2020, Electoral Behavior and Citizen Participation: A View from the Bulgarian Villages, Balkanistic Forum Journal, Vol 1/2020, pp.200-215, ISSN: 1310-3970, Scopus, Web of Science, SJR = 1.0
 • Stoykova, B.,  Yarkova, Y., Markov,  N., 2019, Using digital methods for monitoring of the organic production / the example of the oil rose in Bulgaria – 11th International conference Digital transformation of the economy and society: shaping the future proceedings, Prilep, North Macedonia 19-20 October, 2019 pp. 256-268, ISBN 978-9989-695-65-0
 • Yarkova,  Y.,  B. Stoykova, N. Markov, M. Bankova, 2019, The regional economy in the context of bioeconomy – Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, 2019,  pp 5-13
 • Стойкова, Б., Ю. Яркова, 2019, Идентифициране на взаимовръзки межзу регионалния туризъм и селското стопанство от гледна точка на потребителите на туристически услуги – В: Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм, Стара Загора, 2019, с. 7-31
 • N. Georgieva-Stankova, Yarkova, Y., E. Mutafov, 2018, Can depopulated villages benefit from the social and economic incorporation of ethnic and immigrant communities? A survey for Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, No 2, pp140-154, 2018, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online) 1313-7069 – ISSN TJS: Social sciences
 • Яркова, Ю., Н. Марков, Кр. Тонева, 2018,  Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора“, Сборник с доклади от научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна, 17 ноември 2017 Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2018, ISBN 978-954-21-0956-3,
 • https://www.ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Konferencia_NII_2018_T1.pdf
 • Яркова, Ю, 2018, Местната политика за бизнес развитие: среда и възможности Глава от монография „Регионални диспропорции и бизнес възможности“ стр.19-34, Кота, Стара Загора, 2018, ISBN:978-954-305-468-8
 • Yarkova, Y., E. Mutafov, 2017 Rural Areas in Bulgaria – Investigation on Some Factors for Development, Eastern European Countryside,23/2017, pp51-71, Nicolaus Copernicus University  Press, Toruń 2017, ISSN 1232–8855 (SJR) 2017: 0.205
 • Genchev, E., Y. Yarkova, D Yarkov, 2017, Price determinants and interactions specifics in beef production in Bulgaria, Agricultural Economics Review, 18(2), 2017, pp. 97-113 (SJR) 2017: 0.2
 • Yarkova, Y., K. Toneva, N. Markov, 2017, Regional disparities – business demography and economic growth (case study of Bulgaria), Economic Studies Journal (Bulgarian Academy of Science), book 6, 2017, pp153-171 SJR=0,101
 • Яркова, Ю., Ст. Тотев, Ем. Мутафов, 2016, В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: нагласи и мотиви за миграция към селата“ //сп. Икономически изследвания, 2016, бр.2, стр. 28-55,БАН, SJR=0,101

Избрани участия в национални и международни конференции

Национално ниво

 • Яркова, Ю., Н. Марков, К. Тонева, 2017, Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора, Научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, Икономически университет, Варна, 17.11.2017 г. Варна
 • Яркова, Ю., Ем. Мутафов, „Идентифициране на факторите за местното развитие: ракурсът на селските райони“ – Академичен форум „Икономика“ на тема: “Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения”, комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна, 30 септември – 2 октомври 2015г.

Международно ниво

 • Яркова, Ю., Ст. Тотев, Ем. Мутафов „В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: нагласи и мотиви за миграция към селата“ – Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години Тракийски университет”, Стара Загора, 19–20.05.2015 г.;
 • Мутафов, Ем., Ю. Яркова, „В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст“ – Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, СА „Димитър Ценов“, Свищов, 24-25.04.2015г.;
 • Яркова, Ю., Ст. Тотев, Н. Марков, „Изследване на регионалната факторна производителност на ниво NUTS II в България”, Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020”, 17-19 септември, 2015, УОБ, УНСС
 • Yarkova Y., K. Toneva, N. Markov, 2017, Regional disparities – business demography and economic growth (case study of Bulgaria), Fourth international scientific conference „Business and Regional development”, 22-23 June, 2017, Stara Zagora Mineral Baths
 • Genchev E, Y. Yarkova,2017, Price determinants and interactions – specifics in beef production in Bulgaria, Fourth international scientific conference „Business and Regional development”, 22-23 June, 2017, Stara Zagora Mineral Baths
 • Stoykova, B.,  Yarkova, Y., Markov,  N., Using digital methods for monitoring of the organic production / the example of the oil rose in Bulgaria – 11th International conference Digital transformation of the economy and society: shaping the future proceedings, Prilep, North Macedonia 19-20 October, 2019 
 • Yarkova,  Y.,  B. Stoykova, N. Markov, M. Bankova, The regional economy in the context of bioeconomy, доклад,  Fifth International Scientific Conference “Business And Regional Development” , Стара Загора, 21-22 June, 2019,
 • Яркова, Ю., П. Атанасова, Структурна динамика и интелигентна специализация на регионалното стопанство: проучване на отрасловата структура в област Ямбол, Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ: РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • “Fostering innovative rural development through associative structures”, Project: Cooperative Business and Innovative Rural Development: Synergies between Commercial and Academic Partners, C-BIRD FP7-PEOPLE-2013-IAPP, Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 2014-2017
 • Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, финансирана от МОН, съгласно подписаното  Споразумение №Д01-204/23.11.2018 г., номер в регистъра на ТрУ , Н011/12.12.2018, в Работен пакет № 4.1

   

   

   

  • 1И/2017  „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм“
  • 2И/2018 „Иновативни методи на работа в планирането и управлението на регионалното развитие“
  • 3И/2019, Социално-икономически аспекти на градското развитие

Ръководител на:

 • 2И/14 „Интелигентна специализация на област Стара Загора – предпоставки и иновационен потенциал“
 • 2И/16 „Регионални диспропорции и бизнес възможности“

2И/19  „Екологични аспекти на градското развитие

Comments are closed