гл. ас. д-р Георги Алексиев Алексиев

Катедра: Мениджмънт
Научна степен: гл. ас. д-р
Служебен телефон: +359 (0) 699 418
Кабинет: 669
 
 
 
 

Образование и научни степени

 • 2014 г. – Доктор (научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление 3.8 Икономика и правление)
 • 2011 г. – Магистър по „Европейски експерт по земеделие и селски райони“

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Клуб 9000

Преподавани дисциплини:

 • Конкурентоспособност на продуктите (Стопански факултет)
 • Управление на качеството (Стопански факултет)
 • Електронна търговия (Стопански факултет)
 • Дигитален бизнес (Стопански факултет)
 • Economics and management of animal husbandry (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Аграрна икономика
 • Институционална подкрепа за аграрните производства
 • Биоикономика
 • Електронна търговия и управление в ИТ сектора

Избрани публикации:

 • Aleksiev, G. (2019). COMPETITIVENESS OF BULGARIAN ORGANIC PRODUCTS. Trakia Journal of Sciences, 17(1), 455-458.
 • Aleksiev, Georgi, et al. "Consumption and youth employment impact on production of Bulgarian organic products." Central European Review of Economics and Management 3.2 (2019): 49-62.
 • Kostadinova, N., T. Atanassova, R. Otouzbirov, N. Petrova, I. Nencheva, G. Aleksiev, 2019, STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INFLUENCE ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY, IMCSM19, Volume XV, Issue (2) (2019) 212-221
 • Dora Doncheva, G. Aleksiev, Estimation of the impact of local production on the local consumption of organic products in Bulgaria, Proceedings of the IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (IBANESS) – Edirne/Turkey, pp. 879-888, 29-30 September 2018,  ISBN: 978-605-67815-1-3
 • Tomasevic, Igor, Sasa Novakovic, Bartosz Solowiej, Nevijo Zdolec, Dubravka Skunca, Miroslav Krocko, Sarka Nedomova, Rezear Kolaj, Georgi Aleksiev, and Ilija Djekic. "Consumers' perceptions, attitudes and perceived quality of game meat in ten European countries." Meat science 142 (2018): 5-13. IF  2.821 (2018)
 • Skunca, D., Tomasevic, I., Zdolec, N., Kolaj, R., Aleksiev, G., & Djekic, I. (2017). Consumer-perceived quality characteristics of chicken meat and chicken meat products in Southeast Europe. British Food Journal, 119(7). IF 1.206 (2016)
 • Aleksiev G., N. Kostadinova, N. Petrova, 2017, Effects of the regional concentration of Bulgarian apiculture, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (3): 370-375.  SJR-0,223

Избрани участия в национални и международни конференции

 • 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand – постер
 • International May Conference on Strategic Management. 2019, Bor, Serbia
 • Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 21-22 Юни, 2019 г.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район – финансиран от ФНИ – ръководител
 • Национална научна програма „ Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Comments are closed