гл. ас. д-р Константин Стоянов

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: Главен асистент, доктор

E-mail: konstantin.stoyanov@trakia-uni.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 432

Кабинет: 385

 

 Образование и научни степени

 • 2016 г. – Доктор (професионално направление 3.7 Администрация и управление)
 • 2011 г. – Магистър по Предприемачество и иновации

Академичен растеж

 • 2019 г. – Главен асистент
 • 2016г. – Асистент

Заемани административни длъжности:

 • Научен секретар на Стопански факултет

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Международна научна мрежа EMES International Research Network, от 2016.
 • Експертна група по социално предприемачество към Европейската комисия – GECES (Groupe d’experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social) 2016-2019

Преподавани дисциплини:

 • Макроикономика, Планиране и прогнозиран, Предприемачество, Планиране на турситическата дейност, Икономика и иновации, Конкурентна стратегия (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Предприемачество, социално предприемачество
 • Иновации
 • Иновативни подходи в обучението
 • Симулационни и игрови модели в обучението

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 1. George Zheliazkov, Darina Zaimova, Nely Georgieva, Konstantin Stoyanov et al. (2020) NARRATIVES, EVIDENCE, CASE STUDIES OF EXISTING OR DEVELOPING PRACTICES FOR AGRI-ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION – Country cross-analysis of diversity of needs and characteristics, Academic Publishing – Trakia University, ISBN: 978-954-338-168-5
 2. „Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в югоизточен регион“, Алексиев Г., Дончева Д., Стоянов К, Станков К., Монография, Издателство „КОТА“ – гр. Стара Загора, 2018
 • Публикации в списания и сборници
 1. K. Stoyanov, Zheliazkov G. Applicability of Business Models in the Social and Solidarity Economy among Social Enterprises in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Volume 18, 2020, Supplement 1, Series Social Sciences, pp 350-353,
 2. Stoyanov K., Stoyanov V., 2017, Shortcomings of the Existing System for Measuring Social Enterprises in Bulgaria, Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 17.2, pp 881-885
 3. Д. Дончева, К. Стоянов, 2017, „Локалното потребление като фактор за развитие на производствения потенциал на българското биологично пчеларство“ – сборник с доклади от научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ – 12-13.2017, гр. Варна
 4. Стоянов К., Дончева Д., Потенциал на биологичното земеделие за повишаване конкурентоспособността на селските райони, Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони (Сборник с доклади), 185-190, Издателски комплекс УНСС, Print-ISBN-13: 978-619-232-093-5
 5. Алексиев Г. Дончева Д., Стоянов К., Станков К., 2018, Фактори определящи локалното потребление на био-продукти в Югоизточен регион (на примера на гр. Стара Загора), сп. „Управление и устойчиво развитие“,
 6. K. Stoyanov, Zheliazkov G. Business models in social economy – review of successful practices, Trakia Journal оf Science, Volume 17, 2019, Supplement 1, Series Social Sciences, pp. 176-180, ISSN 1313-3551

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Юбилейна научна конференция с международно участие „25 години Тракийски университет”, 15.05.2020г., секретар на Секция
 • 5th International Scientific Conference “Business and Regional Development”, 21-22.06.2019г., Стопански факултет, Тракийски университет, секретар на Секция
 • XX-та международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, 23-25 март 2018, Юндола
 • Научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ – 12-13.10.2017г., гр. Варна
 • 4th International Scientific Conference “Business and Regional Development”, 22-23.06.2017 г., Стопански факултет, Тракийски университет, секретар на Секция

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Strategic partnership for AGRI-entrepreneurship and EcoInnovation, AgriEco, Agreement n°2019-1-BG01-KA203-062284; KA 203/HE-26/17-09-2019
 • EMPOWER-SE COST Action: CA 16206
 • Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район”, финансиран от Фонд Научни изследвания в рамките на Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.
 • „Бизнес модели в социалната икономика“ с ръководител проф. Георги Желязков, участник

Comments are closed