Обществени науки и бизнес езиково обучение

Kратка историческа справка:

За първи път обучение по чужди езици е провеждано във Ветеринарномедицински факултет към Софийския университет, според учебния план, приет на Факултетен съвет от 12.01.1924 година. В резултат на това са изучавани френски и немски език като факултативни дисциплини.

През 1949-1950 години се прекратява практиката преподаването на езици да се осигурява от Софийския университет и Ветеринарномедицински факултет сам осигурява лектори по латински, руски, френски и немски език.

След като Ветеринарномедицинският факултет става самостоятелно висше учебно заведение – Висш ветеринарномедицински институт (ВВМИ ) в София, през есента на 1953 година е създадена и катедра „Чужди езици” с ръководител ст. преп. Доминика Козлева.

През 1974 година ВВМИ влиза в състава на Висш институт по зоотехника и ветеринарна медиина (ВИЗВМ) – Стара Загора, с което катедра „Чужди езици” с ръководител ст. преп. Надежда Корчмаренко също е базирана в гр. Стара Загора.

От 1987 година започва обучението на чуждестранни граждани по български език като бъдещи студенти във факултетите на висшите учебни заведения в гр. Стара Загора.

Със създаването на Тракийски университет през 1995 година, катедра „Чужди езици” остава в структурата на ВМФ до 2009 г.

От 2009 година катедрата, преименувана на „Езиково обучение”, с ръководител доц. д-р Ив. Николова, е включена в състава на новосъздадения Стопански факултет към ТрУ.

В рамките на Стопански факултет, през 2011, година катедрата е преименувана на „Обществени науки и бизнес езиково обучение” с ръководител доц. д-р Т. Танева.

Преподавателска и научна дейност:

Катедpa "Обществени науки и бизнес езиково обучение"

Телефон

Кабинет

Електронна поща

Ръководител катедра:  

проф. д-р Таня Танева

699423

586

  tanya.taneva@trakia-uni.bg

Преподаватели:

 

 

 

ст. пр. Невена Илиева

699 449

120

nevenanaidenova@abv.bg

ст. пр. д-р Любомира Спасова

699 449

120

liubomira1975@abv.bg

пр. д-р Златина Димова

699 449

120

zndzdravem81025@abv.bg

пр. Женя Гундашева

699 448

344

jenia.gundasheva@gmail.com

пр. Калина Кацарова

699 450

161

kalina_63@abv.bg
пр. Мариета Драганджикова 699 449 120  

Организатор катедра: 

ст. експ. инж. Петя Бекярова

699 421

 

143

pdbekiarova@abv.bg
 

Материална база

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение” разполага с:

 • Езикова лаборатория, със специализирани пултове, в която са създадени условия за повишаване ефективността на процеса на обучение по чужд език чрез засилена активност и повишен интерес на обучаемите, ангажираност на всеки студент във всяка дейност, по-ефективна индивидуализация на учебния процес; за включване към системата на електронно обучение в ТрУ – e-learning; специализирана подготовка в зависимост от базовата специалност на студентите; за обучение по други дисциплини, изучавани в ТрУ.
 • Учебни зали, оборудвани DVD, LCD екрани и компютри, които позволяват активизиране на езиковата работа, натрупването на конкретен опит.

Основни научни направления:

 • Икономическа психология, Социална психология, Психология на бизнеса, Социология, Философия, Организационно поведение
 • Методика на преподаването по чужд език
 • Лексикална и синтактична изразителност на научен текст.
 • Терминологична лексика – медицинска;  икономическа; общонаучна – съпоставителен анализ.
 • Междукултурна компетентност и обучение на икономисти ( по Европейски стандарти).

Проекти, разработени в катедра „ Обществени науки и бизнес езиково обучение”:

 • Съпоставителен лингвистичен анализ на основната терминология по Ветеринарна медицина (на латински, български, немски, френски и английски език).
 • Използване на международна терминологична лексика по икономика в английски и български език – стилистична норма на речта.
 • Езиците, междукултурната компетентност и подготовка на специалисти по икономика (по Европейски стандарти).
 • Проучване на ексцерпирания лексикален обем и съставяне на терминологичен справочник по икономика на български, английски, немски, френски език.
 • Създаване на мултимедийна езикова лаборатория за обучение на студентите от СФ, ВМФ, АФ, ОПЧГ и изследване влиянието върху качеството на обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed