Индустриален бизнес и предприемачество

Създадена през 2013 година, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е най-новата структура в Стопански Факултет. Като логично следствие от интензивната научна и преподавателска дейност развивана през последните години, в рамките на катедрата са привлечени преподаватели с експертен опит и познания, както и с интензивна международна дейност и контакти.

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” следва мисията и основните приоритети на Стопански факултет за поддържане на динамична и иновативна среда за преподаватели и студенти, както и развитие и обогатяване на осъществяваната научна и преподавателска дейност.

Основни научни направления

Развитието на преподавателската и научната дейност на катедрата е в областта на бизнес планирането, предприемачеството и предприемаческата дейност, иновации, финанси, банков анализ, финаново-стопански анализ, маркетинг.

 

служебен телефон

кабинет

e-mail

Ръководител катедра:

Проф. д-р Георги Желязков

042/699417           

129

george-zh@mbox.digsys.bg

Преподаватели:

     

Доц. д-р Дарина Заимова

+359 899 80 70 08

 

dzaimova@gmail.com

Доц. д-р Димитрина Стоянчева

042/699 427

151

stoyancheva@uni-sz.bg

Доц. д-р Евгени Генчев

042/699 430

327

evg_gen2000@abv.bg

Гл.ас.  д-р Румяна Ангелова

042/699 432

385

rumi2002@abv.bg

Гл.ас.д-р  Константин Стоянов

042/699 432

385

konstantin.stoyanov@trakia-uni.bg

Докторанти:

     

Сузана Смади-Делчева

     

Елена Господинова

    elena.gospodinpva339@gmail.com

Comments are closed