Автоматика и компютърни системи


Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Професионална квалификация: Инженер по автоматика и компютърни системи
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: Редовна и задочна
Акредитация: Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” има програмна акредитация с оценка 9,11 от 01.06.2018 г. за срок от 6 години
Кандидатстване: Приемни изпити по избор на кандидата (тест по математика или общотехническа подготовка, или изпит по обща езикова култура) или с оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или физика


ОБУЧЕНИЕ
Учебните планове и програми на специалността са съобразени с европейските и национални изисквания за обучение в ОКС “Бакалавър“ и са съгласувани със същите на водещи университети у нас и в чужбина, и с потребностите на прехода към дигитална икономика.

  

Студентите, обучаващи се в специалност „Автоматика и компютърни системи“, получават общотехническа и специализирана подготовка по микропроцесорна техника, компютърни архитектури, операционни сиситеми, компютърни мрежи, алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, бази данни, уеб програмиране, теория на автоматичното управление, автоматизация на технологичните процеси, технически средства за автоматизация, специализирани и компютърни системи за управление, компютърното моделиране и симулиране на процеси,  индустриални мрежи и др.

Обучението на студентите се провежда от висококвалифициран преподава­телски състав, в аудитории и лаборатории с модерно оборудване, с използване на съвременни интерактивни технологии и методи за преподаване и учене.

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИИ

 • Електроника и автоматика
 • Индустриална автоматизация и роботика
 • Микропроцесорна техника и програмируеми контролери
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Информационни технологии в прецизното земеделие
 • Аналогова и цифрова схемотехника
 • Инженерно проектиране и мултимедия и др.

    

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
По време на обучението си студентите от специалност „Автоматика и компютърни системи“ имат възможност:

 • Да получават стипендии – за успех, социална и за обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления
 • Да участват в национални и международни научни проекти и конференции;
 • Да получават награди за достижения в научно-изследователската и учебна дейност;
 • Да осъществяват мобилност по програма Еразъм за обучение и практика. За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с университети в Германия, Гърция, Полша, Португалия, Турция, Литва, Румъния, Словения, Чехия и др.
 • Да проведат практическата си подготовка в реална работна среда във фирми-партньори на Факултета.
 • Завършилите 4 годишния курс на обучение Бакалаври по специалностите могат да продължат обучението си в 17-те магистърските програми във Факултета.
 • Предоставят се възможности и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“, „Инструктор за обучение на водачи на МПС“, Проектиране с CAD системи и др.


РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите "Автоматика и компютърни системи" успешно се реализират във фирми за производство, поддържане и обслужване на компютърни системи и съвременни системи за управление, в структури с дейност изграждане, поддръжка и обслужване на компютърни мрежи, в публичния и в ИТ сектора като програмисти, системни администратори и др.

 

УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed