Учебни графици

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

ОКС „ МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016/2017г.

Специалност

Двугодишна форма на обучение,

Техническо направление,

Първи семестър

Двугодишна форма на обучение,

Нетехническо направление,

Първи семестър

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

(ІI сем. и ІV сем.)

Автотранспортна и земеделска техника

Тех ІI сем.

Нетех ІIсем.

ІI и IVсем.

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Тех IІ сем.

Нетех II сем.

IVсем.

Автоматика и компютърни системи

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Електротехника

Тех ІI сем.

Тех ІI сем.

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Топло и газоснабдяване

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

ІI и IV сем.

Безопасност и качество на храните

Тех ІI сем.

Нетех II сем.

ІI и IVсем.

 

 

Comments are closed