Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2022 / 2023 г.

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

II сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и

земеделска техника

Нетехнически

II и IV сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

Технически

Нетехнически

II сем.

Автоматика и

компютърни системи

Технически

II и IV сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Информационни и

комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Мултимедийни и

компютърни системи и услуги

Нетехнически

II сем.

Топло- и

газоснабдяване

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Индустриално инженерство II сем.

Безопасност и

качество на храните

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Организация и

управление на транспорта

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Информационни и

комуникационни технологии в образованието

Нетехнически

II и IV сем.

Енергийна ефективност

IV сем.

Отопление, вентилация и
климатизация

II и IV сем.

Comments are closed