Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2021 / 2022 г.

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

!!! ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ !!!

(Контакти учебен отдел)

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
I сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

I сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и

земеделска техника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

II и IV сем.

Автоматика и

компютърни системи

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Информационни и

комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Мултимедийни и

компютърни системи и услуги

Топло- и

газоснабдяване

II и IV сем.

Индустриално инженерство IV сем.

Безопасност и

качество на храните

Технически

Нетехнически

II сем.

Организация и

управление на транспорта

Нетехнически

II сем.

Информационни и

комуникационни технологии в образованието

Нетехнически

II и IV сем.

Енергийна ефективност

Технически II сем.

Отопление, вентилация и
климатизация

Технически

Comments are closed