Магистър

Специалности за ОКС"Магистър"Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистърската програма по „Автотранспортна и земеделска техника” дава на студентите задълбочени знания в областта на:

 • Научно-изследователската и внедрителска дейност;

 • Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника;

 • Приложението на компютърни технологии;

 • Фирменото управление;

 • Управлението на екипи.

Изготвянето на програмата е съобразено и в логическа връзка с дисциплините: двигатели с вътрешно горене, трактори и автомобили, машини за почвообработка, сеитба и прибиране, диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините, механизирани технологии в земеделието, технология и организация на транспорта и др., които представляват фундамента за надграждане на познания, необходими на магистър-инженера по „Автотранспортна и земеделска техника”.

Магистър-инженерите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника” получават възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски и други дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника.Специалност „Автотехническа експертиза”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистърската програма по „Автотехническа експертиза” дава на студентите задълбочени знания в областта на:

 • Научно-изследователската и внедрителска дейност;

 • Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника;

 • Приложението на компютърни технологии;

 • Фирменото управление;

 • Управлението на екипи.

Магистър-инженерът със специалност „Автотехническа експертиза“ придобива високоспециализирани теоретични и практически знания в областта на: научноизследователската и практическа дейност; правораздаването и застрахователното дело; приложение на компютърни технологии при разследване на пътнотранспортните произшествия; разследване и анализ на пътнотранспортните произшествия и управлението на екипи. Тези знания му позволяват да прилага теории и закономерности в областта на специалността, да проявява оригиналност в разследването и анализа на пътно транспортни произшествие и оценката на автомобиланата техника, да прилага знанията и връзките и с други изучавани области. Магистър-инженерът от специалност „Автотехническа експертиза“ придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати; да прилага творчески придобитите знания в науката и 91 практиката; да извършва технически експертен анализ на ПТП; да извършва оценка на автомобилна техника и да извършва преподавателска дейност в средни и висши учебни заведения. Завършилите специалността „Автотехническа експертиза” получават възможност да се реализират като автоексперти при разследване на птп в съда, прокуратурата и полицията, оценители на автомобилна техника, вещи лица при ликвидация на щети в застрахователните компании изследователи, научни работници, експерти в неправителствени и браншови организации и в екипи, изпълняващи национални и международни проекти в областта, преподаватели в училища и университети и др.Специалност „Организация и управление на транспорта”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистърската програма по „Организация и управление на транспорта” дава на студентите задълбочени знания в областта на:

 • Научно-изследователската и внедрителска дейност;

 • Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника;

 • Приложението на компютърни технологии;

 • Фирменото управление;

 • Управлението на екипи.

Магистър-инженерът по „Организация и управлание на транспорта” придобива допълнителни високо специализирани теоретични и практически знания в областта на:научно-изследователската, управленческата и предприемаческата дейност;транспортната техника и съответната инфраструктура; логистика на транспортните процеси; взаимодействие между видовете транспорт; моделирането на технологичните процеси в сервизната дейност; превоз на опасни и специфични товари; системите за осигуряване на безопасността на движението и работа в екип. Тези знания му позволяват да изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността, да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в транспорта, да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области. Магистър-инженерът придобива следните умения: да организира и управлява транспорта в големи градове и териториално-административни структури; да управлява транспортни и спедиторски фирми и комплекси; да оптимизира производствените процеси и оценява ефективността на транспортопроизводствената дейност; да участва в проектиране, оценяване и управление на проекти за транспортни системи от различен мащаб – национален и международен; да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати и да извършва учебно-преподавателска дейност в учебни центрове, средни и висши учебни заведения. Завършилите специалността „Организация и управлание на транспорта” могат да развият успешна кариера в транспортни и спедиторски фирми за превоз на товари и пътници; във фирми, извършващи поддръжка и ремонт на транспортна техника; в научно-изследователски институти, университети, училища, учебни ценрове и други за подготовка на специалисти в областта на транспорта; да работят в сферата на публичната администрация на длъжности, касаещи транспортната дейност, като консултанти и експерти в неправителствени и браншови организации, свързани с транспорта, както и да участват в екипи работещи по национални и международни проекти в областта.Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер в модната индустрия"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистър-инженерът в модната индустрия придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на: научноизследователската и внедрителска дейност; моден и текстилен дизайн; приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн, конструирането и моделирането на облекло; съвременни текстилни и шевни технологии; фирменото управление; и управлението на екипи. Тези знания му позволяват да изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността, да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в модната индустрия, да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области.

Магистър-инженерът в модната индустрия придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати; да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката; да проектира облекла, текстилни и трикотажни изделия, аксесоари, модни колекции; да поставя и решава оптимално задачите и проблемите, които възникват в производството на текстилни изделия и облекло; да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения.

Магистър-инженерът в модната индустрия получава възможност да се реализира като научен работник, моден дизайнер, текстилен дизайнер, конструктор и моделиер на облекло, технолог и организационно управленски кадър в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производство, креативен директор и мениджър в модни къщи, текстилни, трикотажни и шевни фирми, преподавател в средното и висшето образование и др.Специалност „Дизайн и технологии на кожени изделия”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер в модната индустрия"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистър-инженерът по „Дизайн и технологии на кожени изделия“ придобива високоспециализирани теоретични и практически знания в областта на научноизследователската и внедрителска дейност; дизайн и технология на кожено облекло, обувки и аксесоари; приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн, конструирането и моделирането на кожени изделия;технология на кожено-обувното производство; машини за изработване на кожени изделия; управлението на творчески екипи. Тази подготовка позволява да се създават теории и концепции, да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи, решения в модната индустрия и при проектирането на кожени изделия. Магистър-инженерът в кожено-обувното производство придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати, да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката, да проектира кожени облекла, обувки, аксесоари, модни колекции, да поставя и решава оптимално задачите и проблемите, които възникват в производството на кожени изделия и облекло и да извършва преподавателска дейност в средни и висши учебни заведения. Магистър-инженерът по „Дизайн и технологии на кожени изделия“ получава възможност да се реализира като научен работник, моден дизайнер, дизайнер на кожени изделия, конструктор и моделиер на кожени изделия, технолог и организационно управленски кадър в производство на кожени облекла, обувки и аксесоари, креативен директор в модни къщи и шевни фирми за производство на изделия от кожи, експерт в държавни институции, неправителствени и браншови организации, координатор и експерт в екипи, разработващи национални и международни проекти в сферата на дизайна и технологиите за изработване на кожени изделия, преподавател в средното и висшето образование и др.Специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер в модната индустрия"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистър-инженерът по „Моден и текстилен дизайн и технологии” придобива високоспециализирани теоретични и практически знания в областта на научноизследователската и внедрителска дейност, моден и текстилен дизайн, приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн, конструирането и моделирането на облекло, иновативни текстилни и шевни технологии и управлението на екипи. Тези знания му позволяват да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в модната индустрия, да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области. Магистър-инженерът в модната и текстилна индустрия придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати;да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката; да проектира облекла, текстилни и трикотажни изделия, аксесоари, модни колекции;да поставя и решава оптимално задачите и проблемите, които възникват в производството на текстилни изделия и облекло; да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения. Завършилите специалността „Моден и текстилен дизайн и технологии” получават възможност да се реализира като научен работник, моден дизайнер, текстилен дизайнер, конструктор и моделиер на облекло, технолог и организационно управленски кадър в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производство, креативен директор в модни къщи, в текстилни, в трикотажни и в шевни фирми, експерт в държавни институции, неправителствени и браншови организации, координатор и експерт в екипи, разработващи национални и международни проекти в сферата на модния и текстилния дизайн и технологии, преподавател в средното и висшето образование и др.Специалност „Организация и управление на шевната фирма”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер в модната индустрия"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистър-инженерът по „Организация и управление на шевна фирма” придобива широк спектър от теоретични и практически знания в областта на: научноизследователската и внедрителска дейност; организация на процесите в шевното производство; демонстрира критично осъзнаване на знанията при проектиране на съвременни текстилни и шевни технологии, за изграждане маркетинг и рекламна стратегия в модния бизнес; за фирменото управление; управлението на екипи, на финанси, на счетоводство и на планиране дейността на шевна фирма. Магистър-инженерът по „Организация и управление на шевна фирма“ придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати; да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката; да планира и организира и управлява процесите за изработване на облекла, текстилни и трикотажни изделия, аксесоари, модни колекции; да поставя, организира и решава оптимално задачите и проблемите, които възникват в производството на шевни изделия и облекло; да прилага иновативни методи и инструменти при решаване на непридвидими проблеми и в производствения процес, да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения. Магистър-инженерът по „Организация и управление на шевна фирма” получава възможност да се реализира като: научен работник, организационно – управленски ръководител в шевното производство, мениджър по качеството, управител на модни къщи, трикотажни и шевни фирми, експерт в държавни институции, неправителствени и браншови организации, консултант и координатор на екипи разработващи национални и международни проекти в сферата на шевното производство, технолог, конструктор и моделиер на облекло, преподавател в средното и висшето образование и др.Специалност „Автоматика и компютърни системи”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Специалността „Автоматика и компютърни системи“ за образователно-квалификационна характеристика „магистър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика и компютърни системи“ има за цел да подготвя кадри за научноизследователски, проектантски и инженерингови фирми и организации по изграждане на технически и организационни системи за управление, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация, да решават задачи по системно управление и да упражняват управленческа дейност.

Магистърът инженер по "Автоматика и компютърни системи" придобива умения да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със специалността. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни системи. Специалност „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Основната цел на обучението по специалност “Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират, внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса. Тази специалност отговаря на потребностите в различни области от специалисти по организация и управление на информационните и комуникационни технологии във фирмите и компаниите.

Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса. Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Основната цел на обучението по специалност "Мултимедийни и компютърни системи и услуги" е да подготви специалисти по мултимедийни и компютърни системи и услуги. Тази специалност отговаря на потребностите в множество браншове и съответства на динамиката на тяхното развитие.

В различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери, програмисти. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, уеб дизайн и приложно програмиране, мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи. Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти.

Някои от профилиращите специализирани дисциплини в магистърската специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги” са:

"Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системи"

"Графичен дизайн"

"Дигитална фотография и обработка на звук и видео"

"Мултимедия за уеб базирано електронно обучение"

"Приложения и системи за мобилни устройства"

"Софтуер с отворен код за управление на съдържанието"

"Тримерно моделиране"Специалност „Електротехника”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-електроинженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”;

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Магистър-електроинженерът от професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно-изследователската и внедрителска дейност, проектиране и конструиране в областта на електротехниката, приложението на компютърни технологии, фирменото управление и управлението на екипи;

Тези знания му позволяват да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати, да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката, да решава оптимално задачи и проблеми, които възникват при производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения, да проектира електрически уредби и инсталации, да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения.

Магистър-електроинженерите получават възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски и други дейности, свързани с производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения.Специалност „Безопасност и качество на храните”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер технолог"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Хранителни технологии”.

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Хранителни технологии”.

Магистър-инженер технологът придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно-изследователската и внедрителска дейност; микробиологичните, химичните, технологичните, и законодателните аспекти на контрола на качеството и безопасността на храните; анализа на храните; контрола и управлението на технологичните процеси при производството на качествени и здравословни храни; фирменото управление; управлението на екипи.

Магистър-инженер технологът, придобива умения да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено – технологичните процеси, отговорни за безопасността на храните; да анализира и оценява микробиологичните, химичните и физичните опасности при производството на храните; да разработва, внедрява и поддържа системи за управление качеството и безопасността на храните  в различни предприятия и структури от хранителната верига и др.

Магистър-инженер технолозите със специалност „Безопасност и качество на храните” получават възможност да се реализират като: ръководители на лаборатории, изследователски центрове и институти, свързани с функционирането на ДПП (GМР), системи за анализ на риска (НАССР), интегрирани системи за безопасност и качество (ISО 22000);ръководители на колективи за разработване на нови хранителни продукти, изследователи, научни работници, докторанти; експерти, консултанти и съветници при производството на безопасни и качествени храни; експерти по контрол на качество и безопасност на храните в Българската агенция по безопасност на храните; Експерти в отделни фирми и екипи за разработване на НАССР системи, в министерства, ведомства, неправителствени структури (комисия за защита на потребителите) и браншови организации; мениджъри по безопасността и качеството на храните впредприятията за производство и съхранение на храни.Специалност „Топло и газоснабдяване”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Енергетика”.

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Енергетика”.

Целта на обучението е студентите, вече завършили обучението си в ОКС „Бакалавър” и придобили достатъчно знания, ориентирани към надеждността, контрола и управлението на техническото състояние на топло- и газоснабдителните инсталации и елементи, към тяхното проектиране, диагностика, ремонт, поддържане и сервиз, както и към неконвенционалните енергийни източници, да придобият допълнителни специализирани теоретични и практически знания и умения за управленска, научно-изследователска, проекто-конструкторска и внедрителска дейности в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването. Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване придобиват професионални умения за извършване на научни изследвания, обработване на експериментални резултати и оптимизиране на топлопроизводствени и газоснабдителни процеси, за съставяне на топлинни баланси и оценяване на енергийната ефективност на обекти, съоръжения и технологии, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване получават възможности да се реализира като научни работници; проектанти в проектантски и внедрителски организации (фирми) и конструкторско-технологични бюра в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването; контролни органи в държавни и фирмени инспектиращи институции; преподаватели във висши и средни училища; висококвалифицирани управленски кадри и специалисти в индустриални предприятия за изграждане, настройка, управление, диагностика и контрол на техническото състояние, поддържане, ремонт и сервиз на топлотехнически и газоснабдителни системи, инсталации и елементи.Специалност „Индустриално инженерство”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Енергетика”.

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Енергетика”.

Основната цел на обучението по специалност „Индустриално инженерство” е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта на индустриалната техника, машиностроенето, технологиите, електротехниката и електрониката; електромеханичните системи; използването на компютърна техника и технологии при решаване на инженерни задачи, извършване на маркетингови проучвания и управление на индустриални фирми. Магистър-инженерът по „Индустриално инженерство” придобива високоспециализирана теоретична и практическа подготовка в областта на: решаването на сложни конструктивни задачи с използване на съвременни технологии; приложението на компютърни технологии за управление и оптимизация на технологичните процеси в реални производствени условия; мениджмънта на процесите във фирмата и анализ на бизнес стратегиите; внедряването на съвременните ресурсоспестяващи технологии за оптимизация на производствените процеси и минимизиране на разходите в производството и управлението на екипи. Магистър-инженерът придобива умения: да извършва научни изследвания и обработва експериментални резултати; да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката; да оптимизира производствените процесии и оценява ефективността им; да взема управленски решения и предприема гъвкави бизнес стратегии с цел рационализиране и оптимизиране на ресурсите в производствения процес и да организира и ръководи работни екипи. Дипломираните магистър-инженери по „Индустриално инженерство” могат да се реализират като: изследователи, научни работници, ръководители на проектантски звена, производствени и търговски фирми; координатори на екипи, изпълняващи интердисциплинарни национални и международни проекти в големи програмни колективи, включващи машинни и електроинженери, програмисти, икономисти, маркетолози, дизайнери и др. специалисти; консултанти към консултантски фирми; конструктори и технолози на общоинженерни технически елементи и системи; специалисти по изграждане, поддържане, сервизно обслужване, експлоатация и ремонт на промишлени съоръжения и системи; по контрол и управление на качеството; материално техническо снабдяване, инженеринг и иновации; технически и управленски специалисти в областта на индустриалното производство, енергетиката, възобновяемите енергийни източници, електропромишлеността, машиностроенето, консултантската и експертната дейност.Специалност „Енергийна ефективност”


Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Енергетика”.

4 семестъра – след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Енергетика”.

Обучението на бъдещите специалисти в образователно-квалификационната степен “Магистър” по специалност „Енергийна ефективност” е изградено на основата на знания, умения и компетентности в областта на енергийната ефективност и конкурентоспособност; енерготехнологичен анализ на промишлени предприятия; енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради; управление на европейски проекти; екология и опазване на околната 98 среда; възобновяеми енергийни източници; енергиен бизнес; търговия с енергийни ресурси; проектиране на топлинни системи; топлинна интеграция и когенерация; вторични енергийни източници; енергийна ефективност на хладилни и климатични системи; електрообзавеждане на топлотехнически системи Дипломираният магистър-инженер по „Енергийна ефективност” може да получи квалификация на експерт по енергиен мениджмънт и да работи като енергиен мениджър в индустриални предприятия, публичния сектор и други организации; – да управлява целия процес на производство, разпределение и потребление на енергия в съответното предприятие; – да осигурява устойчиво изпълнение и успешно прилагане в практиката на процеса на енергийно планиране; – да инициира, разработва, организира, реализира, координира и отчита резултатите от изпълнението на енергийния план; – да инициира, управлява и поддържа информационна система за потреблението на енергия на територията на предприятието или общината; – да организира и инициира дейности за ефективно използване на енергията, опазване на околната среда, повишаване на топлотехническите познания и умения; – да осигурява участието на предприятието или общината в европейски и международни програми и проекти за ефективно използване на енергията и за опазване на околната среда; – да осигурява разпространението на добри практики, резултати от успешно реализирани общински енергийни планове, демонстрационни проекти и др. – да ръководи научно-изследователски екипи, лаборатории и проекти по енергийна ефективност; – да провежда научноизследователска дейност в областта на ефективното използване и управление на енергията и опазването на околната среда.


 

Comments are closed