ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА I“

Екип.

Разпределение на студентски практики по професионално направление.

Правила за участие в проект Студентски практики – фаза I.

Comments are closed