Центрове

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

 • ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

  Предмет на дейност на центъра:

  Организира учебния процес в ОКС “Магистър”, професионално направление “Икономика”, съгласно утвърдената учебна документация в съответствие със Закона за висшето образование, Правилник за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, правила за учебна дейност на ТрУ, Правилника за устройство и дейност на СФ и другите нормативни документи, свързани с висшето образование на национално и университетско ниво.

  Мисия на центъра:

  Гъвкаво обособена организационно-образователна единица в структурата на СФ, ориентирана към потребностите на пазара на труда и обществото, която подпомага професионалната ориентация на студентите и тяхното кариерно развитие; адаптивност и конкурентноспособност в динамично променящата се социално-икономическа и образователна среда, гарантирани от квалифициран академичен състав.

  Основни функции на Центъра:

 • Да разработи и предложи на Комисията по учебна дейност и качество на обучението и Факултетния съвет на СФ, Правила за структурата и организацията на учебния процес в ОКС “Магистър” като приложение към Правилника за устройство и дейност на СФ;

 • Да разработва и променя квалификационните характеристики за всяка от специалностите в ОКС “Магистър” като ги съгласува с Комисията по учебна дейност и качество на обучението и предлага за утвърждаване на ФС;

 • Да разработва и променя учебните планове за ОКС “Магистър”, като ги съгласува с Комисията по учебна дейност и качество на обучението и предлага за утвърждаване на ФС;

 • Да приема учебни програми от катедрите и ги предлага за утвърждаване от Комисията по учебна дейност и качество на обучението и ФС;

 • Да координира графика за провеждане на учебните занятия по преподаватели и отговорници за съответните магистърски специалности;

 • Да инициира и участва при разработване на проекти за разкриване на нови магистърски специалности;

 • Да участва при разработване на докладите за институционална и програмна акредитация на професионалното направление;

 • Своевременно да дава отговор на поставени от НАОА изисквания по повод институционална и програмна акредитация на професионалното направление в ОКС “Магистър”;

 • Да участва в ежегодната рекламната кандидатстудентска кампания на Стопански факултет в региона и страната;

 • Да поддържа обратна връзка със завършилите ОКС “Магистър” в СФ, като ги информира за инициираните образователни и научни прояви.

  Ръководител на Центъра за магистърско обучение: доц. д-р Николай Пенев


  ЦЕНТРОВЕ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • ОБРАЗОВАТЕЛЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • Основна цел: разширяване перспективите за професионална кариера в областта на бизнес икономиката и  предприемаческите инициативи за нуждите на ветеринарномедицинската и медицинска дейност, социалните, икономически, педагогически и аграрни науки.

   Задачи:

 • Подготовка и провеждане на курсове за обучение в областта на предприемачеството, съобразно изискванията на бизнеса;

 • Постигане на мобилност, адаптивност и информираност с насоченост към пазара на труда, на база обучение в мултидисциплинна среда;

 • Създаване на условия за пряк обмен на информация между заинтересованите страни – потенциални работодатели и студенти;

 • Реализиране на консултантска дейност в областта на бизнес планирането, анализа и моделирането на стопанската дейност;

 • Създаване и поддържане на виртуална дискусионна среда чрез Интернет комуникация за практическо приложение на базовите умения придобити в центъра  по бизнес анализи и предприемачество.

 • Изграждане на връзки с хомоложни центрове от други университети в страната и чужбина, чиито цели и дейности имат същата обрадователна насоченост.

Крайният ефект от дейността на центъра е насочен към създаване на устойчив модел на взаимодействие между Тракийски университет (с всичките му структурни звена) и бизнеса, ориентиран към осигуряването на конкурентни знания и умения на  обучаваните в центъра по бизнес анализ и предприемачество и към повишаване приложимостта на разработките. Конкретни форми за реализация на подобен модел ще бъдат създадените перманентни контакти, организирането на регулярни срещи с работодатели и обучавани, както и пряко включване на бизнеса в дейността на образователния и консултантски център.

Ръководител център – проф. д-р Г. Желязков

За контакти – Стара Загора 6000, Студентски град, Тракийски университет, Стопански факултет, тел. 042 699 417; 

 • ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Центърът по регионално развитие (ЦРР) към Стопански факултет се създава през 2010 г.

      Цели на ЦРР са:

 • Постигне на трайно икономическо и социално развитие и сближаване на българските региони, повишаване качеството на живот на населението, съхраняване на културно-историческото наследство, местната и национална идентичност.

 • Тясно интегриране по веригата „земя – хранителни продукти – човек – общество”, съобразно изискванията за устойчиво управление на земите, безопасност на храните, хуманно отношение към животните и използване на алтернативни източници на енергия

 • Постигане на продуктивен диалог и обществен консенсус по значими местни въпроси на политиката, законодателството, социалния и културен живот.

 • Постигането на целите се осъществява чрез:

 • Максимално използване на местните човешки и материални ресурси

 • Привличане и усвояване на средства по национални и европейси програми и фондове

 • Интегриране на местните общности

 • Прилагане на знанията, уменията и опита на академичната общност на Тракийски факултет

 • Обучение през целия живот на управленски и изпълнителски кадри

Дейности на ЦРР:

 • Научни проучвания, отговарящи на потребностите на практиката и насочени към иновации в областта на технологиите, продуктите и управлението

 • Обучение, отговарящо на потребностите на местното управление, бизнеса и развитието на човешките ресурси

 • Консултации при откриване и прилагане на най-добрите практики за решаване на специфични нужди на общините, населените места и бизнеса

 • Реализиране на възможности за финансиране на различни инициативи и иновации на местно и регионално ниво чрез подготовка на проекти за общини, кметства и бизнес

 • Подпомагане създаването на мрежа от национални и международни партньорства на местно и регионално ниво

 • Включване на студентите от Тракийски университет при идентифициране и решаване на проблеми от реалната практика, чрез учебни стажове към ЦРР, общините, кметствата, бизнеса и др. регионални и местни структури

 Условия за постигане на целите:

 • Задълбочено познаване на реалното социално-икономическото състояние на всяка община и населено място

 • Познаване и прилагане стандартите на Европейския съюз, както и глобалните тенденции, при разработване на политики и прилагане на мерки за развитие

 • Иницииране на идеи, програми и мерки при решавне на регионални и местни проблеми от страна на местното управление

 • Лобиране пред съответните институции за успешно реализиране на местни политики и практики

Ръководител център – проф. д-р Ю. Яркова

За контакти : За контакти – Стара Загора 6000, Студентски град, Тракийски университет, Стопански факултет, Катедра „Регионално развитие”, тел: 042/699 433; e-mail: yu_yarkova@uni-sz.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Основни цели: Създава условия за прилагане на интерактивно електронно обучение; указва съдействие на преподавателите да създават, изграждат и използват електронни курсове с учебни материали по изучаваните дисциплини; съдейства на студентите при регистрация и проблеми с достъпа до учебните ресурси.

Сайт на Тракийския електронен университет: http://edu.uni-sz.bg

Потребителски имена за достъп на студентите са пълните (дълги) факултетни номера, които са видни в студентската книжка на корицата, до снимката на студента.

Паролата е ЕГН, която при желание се сменя от самия студент.

 

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТЪР КЪМ КАТЕДРА „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ КЪМ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Основни цели са:

· Провеждане на изследвания и консултации, свързани със здравословния начин на живот и показателите за физическа годност;

· Създаване на възможности за установяване, наблюдаване и промяна на физическите качества и морфофункционалните показатели за студенти и преподаватели от Стопански факултет, Аграрен факултет и Ветеринарномедицинки факултет в Тракийски университет. Задачи:

· Провеждане на детайлизиран контрол на състав на телесна маса и диагностика на наднормено тегло и затлъстяване;

· Проследяване, анализиране и оценка на енергоразход при различни двигателни активности и спорт;

· Провеждане на тестове за определяне на физическата годност;

· Проследяване и анализ на показатели на сърдечно-съдова и дихателна система;

· Консултиране и провеждане на индивидуални програми за здравословен начин на живот.

Ръководител център: проф. д-р Галина Дякова

За контакти : Стара Загора 6000, Студентски град, Тракийски университет

Стопански факултет Катедра „Физическо възпитание и спорт“

тел: 042/699 274

e-mail: galinapdyakova@bitex.bg

Comments are closed