Специалности

  • РЕХАБИЛИТАТОР
  • МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
  • ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

     

 РЕХАБИЛИТАТОР

Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 21.12.2017г. / Протокол №28 със срок на валидност на акредитацията 5 години, обща оценка 8.38 и капацитет на специалността от 135 студенти.

Завършилите специалността в  Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор”. 

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Семестриални такси:

    – за български студенти- 350 лв

    – за студенти с двойно гражданство- 650 €

    – за чуждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „Рехабилитатор” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м.април (предварителна) и м. юли(редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.

След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.

С развитието на частния сектор в здравеопазването у нас и разкриването на нови структури, търсенето на рехабилитатори все повече нараства. Голям е интересът и на чуждестранните студенти, предимно от Р. Турция и Р. Македония.

 

      МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Специалността „Медицински лаборант” за  образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 21.12.2017г. / Протокол №28 със срок на валидност на акредитацията 5 години, обща оценка 8.94 и капацитет на специалността от 100 студенти.

Завършилите специалността в  Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Медицински лаборант”.        

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Семестриални такси:

         – за български студенти-  държавна поръчка – 350 лв.

         – за български студенти – платено обучение – 2082.50 лв. 

         – за студенти с двойно гражданство- 650 €

         – за чуждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „Медицински лаборант” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м. април (предварителна) и м. юли (редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.

След дипломирането си медицинският лаборант може да се реализира в болничната и доболничната помощ- клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други лаборатории.

С развитието на частния сектор на здравеопазването у нас и разкриването на нови частни структури, респективно лаборатории, търсенето на медицински лаборанти нараства.

В съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от медицински специалисти в национален и световен мащаб, а това създава условия за успешната им реализация у нас и в чужбина.

 

     ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

Специалността "Гериатричен специалист"  е нова за България и е създадена по германски модел.  

Тя се разкрива за първи път в Медицински колеж при ТрУ – Стара Загора. Акредитирана с Решение на НАОА от 21.05.2019 г./Протокол № 18/ в професионално направление "Здравни грижи" специалността получава обща оценка 7.67 със срок на акредитацията пет години и  капацитет от 60 студенти.

Гериатричният специалист е специалист с висше образование, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Гериатричен специалист”.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години. През първите две години на обучението се провеждат лекции, упражнения и практическо обучение, а през третата година обучението е изцяло практическо. 

Семестриални такси:

    – за български студенти- 300 лв.

    – за студенти с двойно гражданство- 650 €

    – за чуждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „ Гериатричен специалист” се извършва на база оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование или тест по биология.

Гериатричните специалисти притежават здравни и уникални социални и психологически компетенции за работа с възрастни хора с увреждания и стари хора. Те получават богат обем от професионални компетенции, които им дават възможност да осъществяват интегрирани социални и здравни дейности и услуги за хора над 18-годишна възраст.

 

След дипломирането си гериатричният специалист може да се реализира в сферата на социалните услуги,  в гериатрични звена в болничната  и извън болничната помощ,  в центрове за социална рехабилитация и в много други гериатрично ориентирани звена, а в близкото бъдеще – като дейност на свободна практика в страната и в чужбина.

Поради това, че обучението съответства на европейските полета на компетентност на този вид специалисти, дипломите на българските гериатрични специалисти са признати в рамките на Европейския съюз и вече има дипломирани гериатрични специалисти, реализирани успешно в ЕС. 

 

Leave a Reply