Специалности

 • РЕХАБИЛИТАТОР
 • МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
 • ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ
 • МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК
 • МЕДИЦИНСКИ ОПТИК
 • ПРОТЕЗИСТ, ОРТЕЗИСТ И ОРТОПЕДИСТ

Обучението в Медицинския колеж е с продължителност три години, редовна форма и образователно квалификационна степен „професионалeн бакалавър“.

Годишни такси:

 • Държавна поръчка – 750 лв. 

 • Платено обучение  – 4915 лв. 

ПРИЕМ 2021

Приемът на студенти по специалностите „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, "Помощник фармацевт", "Медински козметик","Медицински оптик"  и "Протезист, ортезист и ортопедист" се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии – м. март/април (предварителна) и м. юли (редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.

График и такси за провеждане на приемните изпити през 2021 г.: ТУК

Инструкции за провеждане на предварителните изпити онлайн: ТУК

 

 РЕХАБИЛИТАТОР

Рехабилитаторът е медицински специалист, който работи съвместно в екип с лекар по физикална медицина и във взаимодействие с други медицински специалисти в болничната и извън болничната помощ.

Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 21.12.2017г. / Протокол №28 със срок на валидност на акредитацията 5 години, обща оценка 8.38 и капацитет на специалността от 135 студенти.

Студентите придобиват медико-биологични, хуманитарно-социални и специални знания в областта на кинезитерапията, масажа, физиотерапията, балнеологията и курортологията, ерготерапията и ергономията, както и умения за работа в екип и комуникативни умения.

След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.

Рехабилитаторът може да продължи обучението си по бакалавърски и магистърски програми по „Управление на здравните грижи“ „Кинезитерапия“, „Рехабилитация, Уелнес, СПА и балнеолечение“ и др.

     

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Лаборантът е медицински специалист, който работи съвместно в екип с лабораторен лекар и във взаимодействие с други медицински специалисти в болничната и извън болничната помощ. Медицинските лаборанти са сред най-необходимите медицински специалисти, които осигуряват здравни грижи по превенция, диагностика, лечение, и възстановяване на общественото здраве.

Специалността „Медицински лаборант” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 21.12.2017г. / Протокол №28 със срок на валидност на акредитацията 5 години, обща оценка 8.94 и капацитет на специалността от 100 студенти.

В учебния план на специалността са включени общо-медицински, профилиращи и социални учебни дисциплини, които осигуряват широкопрофилна подготовка на студентите в областта на лабораторната диагностика и здравните грижи,  умения за работа в екип и комуникативни умения.      

След дипломирането си медицинските лаборанти намират професионална реализация в диагностични лаборатории по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, серология,  хистология, паразитология, имунология, медицинска генетика, научно-изследователски и други лаборатории  в системата на лечебно-профилактичните заведения.

Медицинският лаборант може да продължи обучението си по бакалавърска и магистърска програми по "Управление на здравните грижи". 

 

   ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Помощник фармацевтът е здравен специалист, който участва в лекарствопроизводствения и лекарстворазпределителния процес. Обучението отговаря на изискванията на ЗВО и Наредбата на ЕДИ за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи" със срок на обучение 3 години, редовна форма.

Студентите придобиват специализирани фармацевтични знания за:

 • теоретичните основи и технологичните подходи при изготвянето на  лекарствени форми, 

 • фармакология и токсикология на лекарствените продукти, лечебните растения и тяхното медицинско приложение,

 • социалната фармация и фармацевтичните грижи

След дипломирането си помощник фармацевтът има възможности за професионална реализация в следните структури: аптека от открит тип, болнична аптека, дрогерия, аптечни складове, магазин за медицински изделия, фармацевтични фирми, фармацевтични заводи, склад за търговия на едро с лекарствени продукти, научно-изследователски институти, висши училища, галенофасовъчни лаборатории, центрове за провеждане на клинични проучване, медицински представител – фармацевт, фармаковижиланс (проследяване на лекарствената безопасност).

Помощник фармацевтът работи под методичното ръководство, в присъствието и под контрола на магистър-фармацевт, или самостоятелно – има право да управлява самостоятелно аптека и да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти в населено място, на чиято територия няма открита аптека съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето (ЗЛПХМ). 

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

Медицинският козметик е специалист, който може да работи самостоятелно в козметични центрове или в екип с други медицински кадри в медико-козметични центрове – изпълнява задачи в областта на здравните грижи, на естетичната и декоративна козметика. 

В обучението водещо е медицинското образование от общомедицински и специални дисциплини, като в допълнение се придобиват познания за разнообразните козметични процедури и декоративната козметика. Медицинската подготовка на специалистите дава възможност за осъществяване на дейности по поддържане здравето на кожата, подбор на медикопрофилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури съобразно проблемите на кожата и нейните придатъци, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожни и постоперативни дефекти.

Познанията и уменията на медицинския козметик дават възможност за дейности по поддържане здравето на кожата, подбор на медикопрофилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури, съобразно проблемите на кожата и нейните придатъци, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожни и постоперативни дефекти.

След дипломирането си медицинският козметик може да се реализира в козметични, дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични кабинети и центрове, клиники по пластична/естетична медицина, балнеологични, spa&wellness, Thalassotherapy – центрове, фитнес клубове, хотели, козметични фирми/компании, дрогерии и магазини за козметични средства и като дистрибутор на козметични средства.

Медицинският козметик може да продължи образованието си в бакалавърска и магистърска програма по „Управление на здравните грижи“, „Балнеология“, Spa & Wellness.

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

Обучението се извършва в Медицински колеж с продължителност три години, редовна форма и образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“. „Медицински оптик” е атрактивна специалност със широк сектър на приложението. Познанията и уменията на медицинския оптик дават възможност да консултира, оценява, характеризира, изработва оптични средства, както и да съветва по проблемите, превенцията и профилкатиката на зрението.

След дипломирането си медицинският оптик може да се реализира в очни парктики, оптични и очни центрове, оптики, лаборатории за изработка и/или производство на оптични средства и дистрибутори за търговия в сферата на оптиката. Според сложността и обема на заданието, може да работи самостоятелно или под ръководството на оптометрист или офталмолог.

 

ПРОТЕЗИСТ, ОРТЕЗИСТ И ОРТОПЕДИСТ

Протезист, ортезист и ортопедист е специалист с висше медицинско образование, завършил Медицински колеж. Нивото на подготовката е съобразено в максимална степен с ISPO европейските стандарти и е адаптирано към специфичните изисквания по ортопедична техника съгласно Наредба №14 от 05.05.2010 г. на МОН.

Протезист, ортезист и ортопедист работи съвместно  и под контрол на магистъра по ортопедична техника и консултативното участие на хирург-ортопед, а при възстановяване и лечение на травматологичнии и сходни заболявания с рехабилитатор, във взаимодействие с лекуващия лекар и др.

Основната цел на на образованието по професията "Протезист, ортезист и ортопедист" е усвояване на професионални компетенции, необходими за реализация на обучаваните в областта на изработване на технически помощни средства на нуждаещите се инвалидизирани хора за подобряване качеството им на живот.

Leave a Reply