Катедра “Здравни грижи”

Ръководител катедра :

проф.Христина Танчева Милчева, дп

тел.(042) 600 755, е-mail: milcheva@uni-sz.bg; medcol@mf.uni-sz.bg

Образование – професор по„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията», Доктор по педагогика,  магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”, магистър по “Биология”, бакалавър по “Здравни грижи – акушерка”, специализация по "Медицинска педагогика".

Преподавателска дейност – лекции и по „Промоция на здравето”(МФ И МК-ТрУ), „Философия и въведение в САГ” (МФ – ТрУ), „Здравни грижи за пациента”(МК), „Принципи и методика на обучението”(МФ).

Научна дейност – над 100 публикации в областта на здравните грижи и медицинската педагогика; водещ автор на редица учебници и учебни помагала като „Основи на сестринските грижи”, „Здравни грижи за пациента”(за „рехабилитатор” и „медицински лаборант”) и „Сестрински и акушерски грижи-теоретични и практически основи за обучение на акушерките и медицинските сестри, съавтор на учебно помагало по „Домашни грижи” за болногледачи и гериатрични специалисти и на първия у нас учебник за медицински сестри и акушерки – “Принципи и методика на обучението”.

Академичен състав:

Проф. д-р Коста Костов, дм

тел. (042) 601 721, е-mail: kostov@uni-sz.bg

Образование– професор по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията», магистър по медицина, специалност „УНГ”, „Социална медицина”, магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Преподавателска дейност– лекции по„Социална медицина” и „Медицинска етика и деонтология”(МК и МФ-ТрУ), „История на медицината(МФ-ТрУ)

Научна дейност– над 60 публикации в областта на „Социалната медицина”, „Медицинска етика”, „История на медицината”. Водещ автор на учебно помагало по „Домашни грижи” за болногледачи и гериатрични специалисти”; научен редактор на редица издания по „Сестрински и акушерски грижи” за обучение на медицински сестри и акушерки.

 

Д-р Иванка Донева Дукова

Образование- магистър по медицина, специалност”Микробиология”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Микробиология”

Доц. Руска Василева Паскалева, дм

e-mail: ruska64@abv.bg

Образование- доцент по "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията", магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

Марияна Петрова Станева

e-mail:mariqna_60@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

Катя Генова Моллова

e-mail: kmollova@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

Анушка Страхилова Узунова

е- mail: anu6ka70@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” и "Kлинична практика"

Павлина Пенева Тенева

e-mail: pl.teneva@abv.bg

Образование – магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност–  учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Катя Стефанова Кичукова

e-mail: katya_1969@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Ивелина Драгиева Добрева

e-mail: ivelinadob@abv.bg

Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Петя Георгиева Крумова 

e-mail: p.g_78@abv.bg

Образование– магистър по "Управление на здравните грижи", професионална квалификация "медицинска сестра"

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по "Клинична практика", "Общи здравни грижи при хората в гериатрична възраст" и "Специални здравни грижи при хората в гериатрична въздраст"

Румяна Ангелова Шерлетова 

e-mail: rumi_mu6akova@abv.bg

Образование – магистър по "Управление на здравните грижи", професионална квалификация "фелдшер"

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по "Клинична практика", "Поведение и грижи при спешни травматични състояния", "Поведение и грижи при спешни неврологични състояния" и " Общи здравни грижи за пациента"

Мария Генчева Димова

e-mail:mdimovamester@gmail.com

Образование – магистър по "Социално дело"

Преподавателска дейност – учебно-практически занятия по "Социална практика", "Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична възраст", "Институционални и законови регламенти при грижите за хората в гериатрична възраст".

Красимира Йотова Такучева

e-mail:krasi_tak@abv.bg

Образование – магистър по "Английска филология"

Преподавателска дейност – чуждоезиково обучение.

 

Д-р Никола Любомиров Пировски

Образование– магистър по хуманна медицина, специалност по ,,Анатомия, Хистология и Хистотехника"

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по "Анатомия, "Хистология" и "Хистотехника"

 

Leave a Reply