Катедра “Здравни грижи”

Ръководител катедра :

проф.Христина Танчева Милчева, дп

тел.(042) 600 755, е-mail: milcheva@uni-sz.bg; medcol@mf.uni-sz.bg

Образование – академична длъжност Професор по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията», ОНС Доктор по педагогика,  Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Магистър по “Биология”, Бакалавър по “Здравни грижи – акушерка”, Специализация по "Медицинска педагогика".

Преподавателска дейност – води лекции на студентите от професионално направление „ Здравни грижи“  – в МК по „Промоция на здравето”; „Здравни грижи за пациента” (рехабилитатор“ и „ медицински лаборант“); „Принципи и методика на обучението”, „ Теоретични основи на здравните грижи“ и „ Здравни грижи“ за гериатрични специалисти;  „Философия и въведение в САГ” (за акушерки в МФ), „ Медицинска педагогика“ за бакалаври и магистри по УЗГ в МФ.

Научна дейност – Автор е на над 200 научни издания – публикации, мoнографии, учебници и учебни помагала за здравни професионалисти – в областта на здравните грижи и общественото здраве, медицинската педагогика; промоцията на здравето и гериaтричните грижи. Водещ автор на редица учебници и учебни помагала като „Основи на сестринските грижи” (за акушерки), „Здравни грижи за пациента” (за „рехабилитатор” и „медицински лаборант”) и „Сестрински и акушерски грижи – теоретични и практически основи за обучение на акушерките и медицинските сестри, съавтор на учебно помагало по „Домашни грижи” за гериатрични специалисти и на първия у нас учебник за медицински сестри и акушерки – “Принципи и методика на обучението”.

Привличана е като лектор и в други университети в страната – МУ – Пловдив, където води лекции на студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за периода – 2011 – 2014 г.

Специализирала е в Белгия, Франция, Германия, по проблемите на медицинското образование на здравните професионалисти. Участвала е в редица международни проекти и обмени в Швейцария, Австрия, Белгия, Франция, Германия.  Член е на Съюза на учените, БАПЗГ, ИНГА и на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Има интереси в областите – Здравен мениджмънт, Медицинска педагогика, Здравни грижи и гериатрични грижи, Промоция на здравето.

 

Академичен състав:

 

Д-р Розалина Димитрова Йорданова

Образование:  магистър по медицина, специалност”Микробиология”

Преподавателска дейност: лекции и учебно-практически занятия по „Микробиология”

Докторант на самостоятелна подготовка

e-mail:rozalina_@abv.bg

 

ст.пр. Марияна Петрова Станева

e-mail:mariqna_60@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

ст.пр. Катя Генова Моллова

e-mail: kmollova@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

ст.пр. Анушка Страхилова Узунова

е- mail: anu6ka70@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” и "Kлинична практика"

ст.пр. Павлина Пенкова Тенева

e-mail: pl.teneva@abv.bg

Образование – магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност–  учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

ст.пр. Катя Стефанова Кичукова

e-mail: katya_1969@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Докторант на самостоятелна подготовка

ст.пр. Ивелина Драгиева Добрева

e-mail: ivelinadob@abv.bg

Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Мария Генчева Димова

e-mail:mdimovamester@gmail.com

Образование – магистър по "Социално дело"

Преподавателска дейност – учебно-практически занятия по "Социална практика", "Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична възраст", "Институционални и законови регламенти при грижите за хората в гериатрична възраст".

Красимира Йотова Такучева

e-mail:krasi_tak@abv.bg

Образование – магистър по "Английска филология"

Преподавателска дейност – чуждоезиково обучение.

 

 

 

Leave a Reply