Магистър

В магистърските програми могат да се обучават студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” или „Професионален бакалавър”.

Студентите с ОКС „Професионален бакалавър” могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър” само в професионалното направление, в което са се дипломирали.

Срокът на обучение в ОКС „Магистър” е с продължителност 1 година (2 семестъра) за бакалаври, дипломирани в професионалното направление на магистърската програма.

Всички студенти от магистърските програми изучават избираеми дисциплини до натрупване на необходимите им кредити за дипломиране – за едногодишните програми общо от задължителни и избираеми  – минимум 45 кредита, за двугодишните програми общо от задължителни и избираеми  – минимум 105 кредита.

Бакалаврите от други професионални направления и професионалните бакалаври се обучават за срок от 2 години (4 семестъра) като през първата година се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” на специалността, към която е магистърската програма.  

Прием

Акредитация

Специалности

Comments are closed