Магистър

В магистърските програми могат да се обучават студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” или „Професионален бакалавър”.

Студентите с ОКС „Професионален бакалавър” могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър” само в професионалното направление, в което са се дипломирали.

Срокът на обучение в ОКС „Магистър” е с продължителност 1 година (2 семестъра) за бакалаври, дипломирани в професионалното направление на магистърската програма.

Бакалаврите от други професионални направления и професионалните бакалаври се обучават за срок от 2 години (4 семестъра) като през първата година се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” на специалността, към която е магистърската програма.  

Специалност „Зооинженерство”

Обучението в образователно-квалификационната степен „Магистър” по Зооинженерство се извършва по 15 магистърски програми:

Специалност „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС)

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Екология и опазване на околната среда се осъществява по 4 програми:

Специалност „Агрономство”

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Агрономство се осъществява по 4 програми:

Специалност „Аграрно инженерство”

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Аграрно инженерство се осъществява по 2 програми:

 

Comments are closed