Център за следдипломно професионално обучение и консултантска дейност

  За контакти и допълнителна информация Нина Пенева – ст. 410, тел. 042 699 387, e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg

  В зависимост от нуждите на потребителите относно времетраенето, хорариума и квалификацията, Аграрният факултет е в състояние да провежда и други курсове по Следдипломна квалификация.
  Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови /повече от 6 курсисти/.
  Завършилите съответния курс получават Удостоверение за професионална квалификация, подписано и подпечатано от Аграрния факултет на Тракийски университет, който е акредитиран да провежда обучение по посочените направления.
Заявление за участие
Личен формуляр

Курсове

 1. Агролесовъдство
 2. Аквакултура и биотехнологии за аквапроизводство
 3. Аквакултура и околна среда
 4. Аквакултура
 5. Аквапоника
 6. Билкарство
 7. Биологично производство на растениевъдна продукция
 8. Бубарство и черничарство
 9. Водачи в конния туризъм
 10.  Говедовъдство и биволовъдство
 11.  Добри производствени практики в предприятията от сектора на фуражите
 12.  Добри хигиенни практики в животновъдното и растениевъдното производство
 13.  Животновъдство
 14.  Информационна дейност по мерки 10, 11 и 12 от ПРСР 2014-2020 г.
 15.  Маркетинг в аквакултурата
 16.  Машинна стрижба на овце
 17.  Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита  от професионална категория на употреба
 18.  Овцевъдство и козевъдство
 19.  Окачествяване на кокоши яйца за консумация
 20.  Оператор – инкубаторист
 21.  Отглеждане и поведение на кучето
 22.  Препариране /дермопластика/
 23.  Промишлено отглеждане на охлюви
 24.  Пчеларство и технологии в пчеларството
 25.  Растениевъдство
 26.  Специалист-осеменител в овцевъдството
 27.  Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери – за гледачи
 28.  Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери – за управители
 29.  Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери и кокошки носачки – за гледачи
 30.  Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери и кокошки носачки – за управители
 31.  Технологии в морската аквакултура
 32.  Технологии в сладководната аквакултура
 33. Технологии за производство на млечни продукти
 34.  Технология на фуражите и хранене на непреживни животни /свине, птици/
 35.  Технология на фуражите и хранене на преживни животни /говеда, биволи, овце, кози/
 36.  Треньори по хиподрумни надбягвания с ездови коне
 37.  Управление на птицевъдна ферма
 38.  Хигиена и безопасност на фуражи при храненето на животни
 39.  Хигиенни практики в животновъдната ферма
 40.  Хранене на непреживни животни /свине, птици/
 41.  Хранене на преживни животни /говеда, биволи, овце, кози/
 42.  Хуманно отношение и защита към животните /работа в развъдници, приюти, хотели за животни и зоомагазини.
 43.  Хуманно отношение към свине при отглеждането им

Comments are closed