Центрове

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

 ВИ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ

ДА ПОВИШИТЕ СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ! 

Важно за инструкторите от цялата страна!

Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол /бивш Технически колеж/ от структурата на  Тракийски университет – Стара Загора провежда Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС по чл.152, ал. 20 от ЗДвП. Курсовете се организират в дните петък, събота и неделя в гр. Ямбол или по места в  съответния град  след предварително договаряне с учебните центрове.  

Актуално!!

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организира и провежда обучение за придобиване на: 

·      първоначална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория В1 и категории М, В, Ттб, Ттм и Ткт

·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории С1, С1+ Е, D1, DE и категории В+ Е, С, С + Е, DD + Е;

·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория А1 и категория А;
За контакти:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

доц.д-р инж. Диана Балабанова – ръководител; каб.130, GSM – 0887 70 86 03

инж. Мария Николова – Технически секретар; каб.230, тел.(046) 64-01-23

    Обучението се извършва във ФТТ – Ямбол или ПО МЕСТА, по учебна документация, утвърдена със Заповед № РД09 – 1224/29.08.2011г. на Министъра на МОМН и съгласувана с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Курсовете се провеждат постоянно при сформиране на група като учебните занятия са в удобно за кандидатите време.

На завършилите обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО или УДОСТОВЕРЕНИЕ, в зависимост от проведения курс.

Следдипломна квалификация

– Професионална квалификация "Инструктор" за обучение на водачи на МПС

– Професионална квалификация "Учител"


Професионално обучение в ЦПО – по 29 специалности
Компютърни курсове
Специализации

– Технология и организация на автотранспорта

– Безопасност на движението

– Периодично обучение на Инструктори за обучение на водачи на МПС

– Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС

– Периодично обучение на служителите (монтьорите) на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове


Педагогически специализации
Диагностично-консултативна дейност 

За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р инж. Диана Балабанова – ръководител; каб.130, GSM – 0887 70 86 03

инж. Мария Николова – Технически секретар; каб.230, тел.(046) 64-01-23

СЛЕДДИПЛОМНА и ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
„Инструктор за обучение на водачи на МПС"
  • Да има  Образователно-квалификационна степен:  Бакалавър  или  Магистър.

  • Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/

  • Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най  – малко 3 години от налагане на наказанието.

  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

           НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Копие на дипломата за завършено образование , на лична карта   и на свидетелство за правоспособност /оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат/.

2.Актуално свидетелство за съдимост.

3.Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от психиатричен кабинет.

4.При  записване за  курса се заплаща първа вноска от 300лв.  в касата на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета.

            Срок за обучение – два семестъра ( 1 уч.година), пълна такса за целия срок  – 1522лв. (разрешено е на 4-5 вноски).

Професионална квалификация „УЧИТЕЛ”
 

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Диплома за завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър или магистър – оригинал и ксерокопие

2.      Ксерокопие на лична карта

3.      До­ку­мент от ло­го­пед, удос­то­ве­ря­ващ, че ли­це­то ня­ма ези­ко­во-го­вор­ни от­к­ло­не­ния

Изучават се 10 учебни дисциплини

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 12 месеца (два семестъра)

Сертифициране на обучението. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” от Тракийски университет – Стара Загора и имат право да преподават теория и/или практика според дипломата си за висше образование.

ECDL център


ECDL Certificate of FET Yambol   Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол получи Лиценз и стана 27-ия обучителен и тестов център за сертифициране за ECDL (European Computer Driving License; Европейски сертификат за компютърни умения)  в България. Консорциум ИСДЛ – България” е притежател на изключителните права за лицензиране на ECDL тестови и обучителни центрове в страната – http://ecdl.bg/.
За повече информация и записвания се обадете на доц.Веселина Недева моб.тел. 0886 86 04 76 или на ел.поща 
vnedeva@yahoo.com.

   Всеки гражданин на Република България или чужденец може да получи тези сертификати след като положи съответните тестове на български или на английски език. 
  Участието в курсове за обучение не е задължително. За студентите и учениците се прави 50% отстъпка от цената. 

   Оторизирането на ECDL център  е част от дейностите по проекта  OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование и обучение“ № 2007CB16IPO008-2009-1-055. По този проект се финансира обучението и сертифицирането на 40 студента от ТрУ, ФТТ – Ямбол. Същите ще бъдат допуснати до тестиране по ECDL модулите като  заявят желанието си чрез подаване на молба в сертифицирания ECDL тест център при ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.  На участниците са осигурени карти за умения /Skills card/, които ще се заверят от сертифицирания ECDL тест център след успешното полагане на изпитите по всеки от седемте модула. Студентите, издържали тестовете, ще получат Сертификат  ECDL STRAT или ECDL CORE в зависимост от броя на успешно положените тестове.

 

 

 

 

 

 

 

   Европейският сертификат за компютърни умения – ECDL, има официалната подкрепа на Европейския съюз, а от няколко години насам, с бързи темпове се налага като стандарт и в страни, извън границите на нашия континент  като  ICDL (International Computer Driving Licence), осигурявайки по този начин мобилност в целия свят.

   ECDL/ICDL установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната, така и в личностната си реализация. Различните ECDL сертификати предоставят възможност на ВСЕКИ, който желае, да сертифицира нивото на своите компютърни умения според утвърдени и текущо актуализирани от Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия ЕДИННИ СТАНДАРТИ. Големите мултинационални компании също вече са възприели ECDL сертификата, превръщайки представянето на всеки свой служител в ECDL тестовете, в една от определящите трудови характеристики. Във всички страни, където ECDL/ICDL сертификатите са установени като стандарт и се ползват от работодателите и служителите, няма неясноти при определянето на степента на компютърна квалификация, на владеене на умения и прилагането им на практика.   

    ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител  на компютърни умения в Европа и в света. Преведен на 41 езика и се ползва в над 140 страни.

Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 24 000 сертифицирани  ECDL тестови центрове.

 

 

 

 

 

 

 

Всеки желаещ да участва в тестовете през м.април 2016 г. трябва да подаде Молба за тестиране – Приложение 6 (за изтегляне).

В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, прилагани от потребителят при ежедневното ползване на компютъра, които са обособени в следните десет модула:

 ECDL

Сертификат ECDL START

Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1.

Сертификат ECDL CORE

Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по десетте ECDL модула.

Сертифицираните квестори и обучители на ECDL центъра на ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол са доц.д-р Веселина Недева, гл.ас. Ваня Стойкова и ас.инж. Златин Златев. Обучението се провежда в обзаведена по проекта OpenDilogNet зала за компютърно и езиково обучение № 332. 

Comments are closed