Бази данни

Бази данни, достъпни през 2015 година

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.sciencedirect.com

Scopus е най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания. Базата съдържа 17 милиона записа от преди 1996 г. – над 15 000 цитирани научни списания, 1000 с пълен достъп, институционални масиви, богата патентна и научна информация.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.scopus.com

Web of Science е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Част от базите са:

  • Web of Science: световно водещи периодични издания в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката, както и доклади от научни форуми. – Science Citation Index Expanded (1985-present); Social Sciences Citation Index (1985-present); Arts & Humanities Citation Index (1985-present); Conference Proceedings Citation Index – Science (1990-present); Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (1990-present)
  • Journal Citation Reports – фактографска база от данни за инфометричен и наукометричан анализ. JCR отразява продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество. В JCR се отразява и индикатора Impact Factor на списанията.
  • MEDLINE (1950-present) – база данни, поддържана от Националната медицинска библиотека на САЩ; Biological Abstracts (1985 – present) – база данни в областта на науките за живота – от ботаника и микробиология до фармакология.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.isiknowledge.com

Пълнотекстовите бази на EBSCO за научни библиотеки са едни от най-богатите електронни ресурси в света. В достъпа са подбрани следните бази: Academic Search Complete ; Teacher reference Center; GreenFILE; Health Source; Consumer Edition.

URL за достъпhttp://search.ebscohost.com

 

Comments are closed