История и мисия

 

Кратка история и мисия

През 2019 г. се навършиха 55 години висше образование в Ямбол.

През 2016 г. отбелязахме 5 години от преобразуването във Факултет ''Техника и технологии''.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато основават през 1964 год. Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. Този институт започва своята история с една специалност – "Механизация на селското стопанство", в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. В началото броят на студентите не превишава 60 души, а броят на преподавателите е около десет. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

В началото на 70-те години приемът на студенти нараства, а броят на преподавателите е удвоен. Институтът се премества в сградата на Техникума по хранително-вкусова промишленост. От 1973 год. е самостоятелен Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика. През 1974 год. се открива нова специалност – "Експлоатация на автомобила", а след две години и специалността – "Технология на шивашкото производство". Едновременно с това в института се разкрива и задочно обучение.
В края на 70-те и началото на 80-те години Учителският институт в гр. Ямбол е вече голямо и водещо учебно заведение сред институтите обучаващи учители по практика. В този период института вече разполага с добре подготвен научно-преподавателски състав и подобрена материално-техническа база. Кадрите подготвени в института са подготвени както теоретически, така и практически. 

През 1984 год. институтът вече разполага с нова сграда и студентско общежитие, които са построени и с доброволното трудово участие на преподавателите и студентите.

През 1987 год. в Учителския институт се обучават 1030 редовни и 300 задочни студенти по над 10 специалности.

През 1989 година е преустроен като Полувисш институт към ВТУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе.

С постановление №374/15.10.1997 год. на Министерски съвет се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет -Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители.

С Постановление №308 / 17.11.2011 г. в  Д. вестник  №93 / 25.11.2011 г. Технически колеж – Ямбол се преобразува във Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет – Стара Загора.

Мисия

Факултет "Техника и технологии" (ФТТ), като основно звено в структурата на Тракийски университет, се ръководи от мисия за решаване на национални въпроси, които е възприел за свое призвание. Основна цел е разпространяването на знания и извършване на научни изследвания в определените му научни направления, както и принос в изграждането на ценностната система у младите хора.

Основните приоритети на управление на Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са насочени към продължаване на добрите традиции и практики за повишаване качеството на образование и обучение; подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие и реализиране на международни и европейски проекти, подобряване на материално-техническата база и др.

Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет, съгласно Удостоверение за институционална акредитация от 26.07.2018г. за срок от 6 години с оценка 9,20 (при максимална 10).

ФТТ – Ямбол, като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва 4 годишно обучение в редовна и задочна форма на ОКС „Бакалавър” по 7 акредитирани специалности, ОКС "Магистър" по 16 акредитирани специалности и ОНС "Доктор" по 8 докторски програми в 3 професионални направления.

Във Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са създадени благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри. Това се постига съобразно „Програма за научно развитие на академичния състав”.

Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на развиване на основните звена по научни направления, създадени съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми, в съответствие с научните интереси на преподавателите, с разполагаемата изследователска база, с конюнктурата на пазара у нас, с международните тенденции и други.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е организатор на ежегодни научни сесии от 2000 г., някой от които са: съорганизатор през 2002 г. (”Космос, природа, човек” научна конференция с международно участие; през 2003 г. (”Информационни технологии. Наука, техника, технологии”, научно-приложна конференция с международно участие посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов), 2004 год. (Наука, техника, технологии и образование посветена на 40-годишнината от създаването на Технически колеж – Ямбол; през 2009 г. «Европейски измерения на образованието и науката». На тези научни сесии и конференции се анализират и депозират изследователските резултати от научен и приложен характер. Някои от разработките са в сътрудничество с други сродни ВУ и фирми.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол има многогодишни традиции в квалификационната дейност. Към ФТТ има лицензиран Център за професионално обучение за 30 професии. От основаването си до настоящия момент ФТТ – Ямбол извършва обучение за професионална квалификация „Инструктор за подготовка на водачи на МПС”; съгласно ЗДП се провежда „Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС” в цялата страна; ежегодно се организират курсове за професионална квалификация ”Учител”.

Leave a Reply