Продължаващо обучение

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ

 ВИ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПОВИШИТЕ СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ! 

Важно за инструкторите от цялата страна!

Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол /бивш Технически колеж/ от структурата на  Тракийски университет – Стара Загора провежда Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС по чл.152, ал. 20 от ЗДвП.Курсовете се организират в дните петък, събота и неделя в гр. Ямбол или по места в  съответния град  след предварително договаряне с учебните центрове.  

Актуално!!

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организира и провежда обучение за придобиване на: 

Първоначална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория В1 и категории М, В, Ттб, Ттм и Ткт

Допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории С1, С1+ Е, D1, DE и категории В+ Е, С, С + Е, DD + Е;

Допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория А1 и категория А;

Обучението се извършва във ФТТ – Ямбол или ПО МЕСТА, по учебна документация, утвърдена със Заповед № РД09 – 1224/29.08.2011г. на Министъра на МОМН и съгласувана с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Курсовете се провеждат постоянно при сформиране на група като учебните занятия са в удобно за кандидатите време.

На завършилите обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО или УДОСТОВЕРЕНИЕ, в зависимост от проведения курс.


НОВА ОБЯВА

Професионален  курс

"Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства"

(по Наредба № Н – 32 /16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията)  цялата обява ТУК


За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р инж. Диана Балабанова – ръководител; каб.130, GSM – 0887 70 86 03

инж. Мария Николова – Технически секретар; каб.230, тел.(046) 64-01-23

Следдипломна квалификация

– Професионална квалификация "Инструктор" за обучение на водачи на МПС

– Професионална квалификация "Учител"

Професионално обучение в ЦПО – по 29 специалности

Компютърни курсове

 Специализации

– Технология и организация на автотранспорта

– Безопасност на движението

– Периодично обучение на Инструктори за обучение на водачи на МПС

– Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС

– Периодично обучение на служителите (монтьорите) на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове

Педагогически специализации

Диагностично-консултативна дейност

За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р инж. Диана Балабанова – ръководител;

каб.130, GSM – 0887 70 86 03

инж. Мария Николова – Технически секретар;

каб.230, тел.(046) 64-01-23

СЛЕДДИПЛОМНА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

„ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС"

  • Да има  Образователно-квалификационна степен: Бакалавър  или  Магистър.
  • Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/
  • Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най – малко 3 години от налагане на наказанието.
  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • 1.Копия на дипломата за завършено образование, на лична карта и на свидетелство за правоспособност /оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат/.
  • 2.Актуално свидетелство за съдимост.
  • 3.Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от психиатричен кабинет.
  • 4.При  записване за  курса се заплаща първа вноска от 300лв.  в касата на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета.

Срок за обучение

– два семестъра ( 1 уч.година), пълна такса за целия срок

 – 1522лв. (допуска се плащане на 4-5 вноски).

Технически секретар на СДК и ЦПО:

инж. Мария Николова   тел. 046 / 64-01-23

Ръководител СДК и ЦПО:

доц. д-р инж. Д. Балабанова

Моб.:0887 70 86 03

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ”

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър или магистър – оригинал и ксерокопие

2. Ксерокопие на лична карта

3. До­ку­мент от ло­го­пед, удос­то­ве­ря­ващ, че ли­це­то ня­ма ези­ко­во-го­вор­ни от­к­ло­не­ния. Изучават се 10 учебни дисциплини

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 12 месеца (два семестъра)

Сертифициране на обучението. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” от Тракийски университет – Стара Загора и имат право да преподават теория и/или практика според дипломата си за висше образование.​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed