Продължаващо обучение

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

 ВИ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ

ДА ПОВИШИТЕ СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ! 

Важно за инструкторите от цялата страна!

Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол /бивш Технически колеж/ от структурата на  Тракийски университет – Стара Загора провежда Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС по чл.152, ал. 20 от ЗДвП.Курсовете се организират в дните петък, събота и неделя в гр. Ямбол или по места в  съответния град  след предварително договаряне с учебните центрове.  

Актуално!!

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организира и провежда обучение за придобиване на: 

 

 

·      първоначална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория В1 и категории М, В, Ттб, Ттм и Ткт

·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории С1, С1+ Е, D1, DE и категории В+ Е, С, С + Е, DD + Е;

·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория А1 и категория А;

За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р Станчо Станчев – ръководител; каб.130, GSM – 0889 33 99 32

Елена Стоянова -Инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" – Задочно обучение и СПК ; каб.233, тел.(046) 66-91-49

 

 

 

 

   Обучението се извършва във ФТТ – Ямбол или ПО МЕСТА, по учебна документация, утвърдена със Заповед № РД09 – 1224/29.08.2011г. на Министъра на МОМН и съгласувана с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

 

Курсовете се провеждат постоянно при сформиране на група като учебните занятия са в удобно за кандидатите време.

На завършилите обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО или УДОСТОВЕРЕНИЕ, в зависимост от проведения курс.

Следдипломна квалификация

– Професионална квалификация "Инструктор" за обучение на водачи на МПС

– Професионална квалификация "Учител"


Професионално обучение в ЦПО – по 29 специалности
Компютърни курсове
Специализации

– Технология и организация на автотранспорта

– Безопасност на движението

– Периодично обучение на Инструктори за обучение на водачи на МПС

– Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС

– Периодично обучение на служителите (монтьорите) на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове


Педагогически специализации
Диагностично-консултативна дейност 

За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р инж. Станчо Станчев – ръководител; каб.130, GSM – 0889 33 99 32
Елена Стоянова -Инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" – Задочно обучение и СПК; каб.233, тел.(046) 66-91-49

СЛЕДДИПЛОМНА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
„Инструктор за обучение на водачи на МПС"
  • Да има  Образователно-квалификационна степен: Специалист* /полувисше образование/, Професионален бакалавър*,  Бакалавър  или  Магистър.

  • Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/

  • Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най  – малко 3 години от налагане на наказанието.

  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

           НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Копие на дипломата за завършено образование , на лична карта   и на свидетелство за правоспособност /оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат/.

2.Актуално свидетелство за съдимост.

3.Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от психиатричен кабинет.

4.При  записване за  курса се заплаща първа вноска от 300лв.  в касата на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета.

      Срок за обучение – два семестъра ( 1 уч.година), пълна такса за целия срок  – 1509лв. (разрешено е на 4-5 вноски).

      Инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" – Задочно обучение и СДК и ЦПО: Е.Стоянова     тел. 046 / 66-91-49                                                

                                         Ръководител СДК и ЦПО: доц. д-р инж.С.Станчев

                                                                                Моб.:  0889 339932                    

Професионална квалификация „УЧИТЕЛ”

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Диплома за завършена образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър – оригинал и ксерокопие

2.      Ксерокопие на лична карта

3.      До­ку­мент от ло­го­пед, удос­то­ве­ря­ващ, че ли­це­то ня­ма ези­ко­во-го­вор­ни от­к­ло­не­ния

Изучават се 10 учебни дисциплини

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 12 месеца (два семестъра)

Сертифициране на обучението. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” от Тракийски университет – Стара Загора и имат право да преподават теория и/или практика според дипломата си за висше образование.

Comments are closed