Продължаващо обучение

 


НОВА ОБЯВА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ


Следдипломно обучение

Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ- Стара Загора и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Факултет „Техника и технологииорганизира и провежда обучения за дългосрочни следдипломни квалификации, за специализирани дългосрочни и краткосрочни курсове и обучения за допълнителна професионална подготовка.

Формите на обучението могат да бъдат групови или индивидуални. Груповите форми на квалификация се осъществяват чрез лекции, семинари, практически и лабораторни упражнения, консултации и др. При индивидуалните форми на следдипломно обучение се прилагат: консултации, дискусии, организирана самостоятелна работа и др.

След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план и успешно издържани заключителни форми на контрол за дългосрочните форми на следдипломна квалификация се издава Свидетелство за придобита професионална квалификация; а за краткосрочните квалификационни форми – Удостоверение за професионална квалификация.

Факултет „Техника и технологии“ предлага следдипломно обучение по следните квалификационни форми:

 

І. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО:

Специализации

Форма на обучение

Срок на обучение

Такса

Изисквания

1.

Инструктор за обучение на водачи на МПС“

индивидуално обучение 

12 месеца

1552.00 лв.

-Да притежава диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“  или  „Магистър“.

-Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/

-Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най – малко 3 години от налагане на наказанието.

-Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

2.

Транспортна техника и технологии

 

– индивидуално

– групово, задочна форма на обучение

12 месеца

1100.00 лв;

1000.00 лв.

Да притежава диплома за средно или висше образование.

3.

„Механизация на селското стопанство

– индивидуално

– групово, задочна форма на обучение

12 месеца

900.00 лв;

Да притежава диплома за висше образование.

4.

Учител

(Педагогическа правоспособност)

– групово обучение (минимум 10-ма), задочна форма на обучение

12 месеца

720.00 лв.

Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в направления „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Хранителни технологии“.

ІІ. КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО:

Курс

Форма на обучение

Срок на обучение

Такса

Изисквания

1.

„Автотехническа експертиза“

групово,(минимум 6 -ма), редовна и задочна форма на обучение

10 дни

278 лв.

Да притежава диплома за висше образование.

2.

Допълнително обучение на технически специалисти за „Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, проверки на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен природен газ или сгъстен природен газ и прегледи и проверки на пътните превозни средства за превоз на опасни товари”

– индивидуално

– групово /минимум 6 –ма/, задочно обучение

от 2 до 6 дни, според катего-рията

от 180 лв. до 390 лв., според категорията ПТП

Да притежава диплома за средно или висше образование. (Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1  (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 2018 г.,  в сила от 20.05.2018 г.)

Да притежава свидетелство за професионална квалификация

3.

Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС (теория)“

индивидуално обучение

 

4 дни

870.00 лв

Да притежава диплома за завършено висше образование;  Да притежава Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател – инструктор на водачи на МПС“

4.

Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС (практика)“

индивидуално обучение

 

4 дни

850.00 лв

Да притежава диплома за завършено висше образование;

Да притежава Свидетелство за ПК „Преподавател – инструктор на водачи на МПС“

5.

Периодично обучение  на преподаватели  за  подготовка  на  водачи  на  МПС“

– индивидуално обучение

– групово обучение /по предварителна заявка/

3 дни

  • 156.00 лв
  • изготвя се план-сметка

 

Да притежава диплом за завършено образование;

Да притежава свидетелство за ПК „Инструктор за обучение на водачи на МПС“

 


За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц.д-р инж. Диана Балабанова – ръководител; каб.130, GSM – 0887 70 86 03

инж. Мария Николова – Технически секретар; каб.230, тел.(046) 64-01-23

Comments are closed