Следдипломна квалификация

Държавни изпити за ПК "Инструктор за обучение на водачи на МПС"

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.10.2022г./15.10.2023г.

График занятия "Учител" (Методика) – курс със срок на обучение 01.09.2022г./01.09.2023г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.12.2021г./15.12.2022г.

График занятия "Учител" (Психология и Педагогика) – курс със срок на обучение 01.09.2022г./01.09.2023г.

График занятия "Учител" (студенти на ФТТ-Ямбол II курс редовно)

График занятия "Инструктор" за дисциплина "Нормативни документи за управление на дейности в учебен център" (III курс)

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 08.12.2021г./08.12.2022г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 08.12.2021г./08.12.2022г. (допълнение)

График занятия "Учител" – випуск 2021г. – 2025г. / II курс задочно

Изпит по "Нормативни документи за УДУЦ" за ПК "Инструктор за обучение на водачи на МПС" – III и IV курс редовно и задочно

График занятия "Учител" – IV курс (редовно и задочно)

Изпит "Учител" – IV курс (редовно и задочно)

График занятия "Учител" – III курс (редовно и задочно)

График за занятия по "Мениджмънт в образованието" и "Педагогическа реторика" за студенти – редовно и задочно обучение, IV курс

График занятия "Учител" за дисциплини "Хоспетиране" и "Педагогическа диагностика" – III курс редовно и задочно

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение от 20.02.2023- 20.02.2024 г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.10.2023 – 15.10.2024

 

Следдипломно обучение

Брошура

Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ- Стара Загора и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Факултет „Техника и технологииорганизира и провежда обучения за дългосрочни следдипломни квалификации, за специализирани дългосрочни и краткосрочни курсове и обучения за допълнителна професионална подготовка.

Формите на обучението могат да бъдат групови или индивидуални. Груповите форми на квалификация се осъществяват чрез лекции, семинари, практически и лабораторни упражнения, консултации и др. При индивидуалните форми на следдипломно обучение се прилагат: консултации, дискусии, организирана самостоятелна работа и др.

След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план и успешно издържани заключителни форми на контрол за дългосрочните форми на следдипломна квалификация се издава Свидетелство за придобита професионална квалификация; а за краткосрочните квалификационни форми – Удостоверение за професионална квалификация.

 

Факултет „Техника и технологии“ предлага следдипломно обучение по следните квалификационни форми:

 

І. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО:

1. „Инструктор за обучение на водачи на МПС“

2. „Транспортна техника и технологии“

3. „Механизация на селското стопанство“

4. "Учител" (Педагогическа правоспособност)

5. "Хотелиерство и логистика"

 

ІІ. КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Автотехническа експертиза“

2. Допълнително обучение на технически специалисти за „Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, проверки на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен природен газ или сгъстен природен газ и прегледи и проверки на пътните превозни средства за превоз на опасни товари”

3. Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС (теория)“

4. Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС (практика)“

5. Периодично обучение  на преподаватели  за  подготовка  на  водачи  на  МПС“

6. „Проектиране с AutoCad – I част“

7. „Проектиране с AutoCad – II част“

8. „Проектиране с Inventor – III част“

9. „Проектиране със SolidWorks – I част“

10. „Проектиране със SolidWorks – II част“

11. „Проектиране със SolidWorks – III част“

12. „Дигитални умения за начинаещи: работа с компютър, текстообработка, електронни таблици"

13. „Дигитална компетентност: Текстообработка и електронни таблици (напреднали)“

14. „Дигитална компетентност: Обработка и съхранение на данни с електронни таблици и бази от данни (напреднали)“ 

15. „Дигитална компетентност: Информационна грамотност, работа в интернет, онлайн сътрудничество и комуникации, ИТ сигурност и защита на данните“

16. „Дигитална компетентност: Създаване на цифрово съдържание, текстообработка и презентиране (напреднали)“ 

17. „Дигитална компетентност: Разработване и управление на проекти. Онлайн сътрудничество и комуникации“

18. „Обектно-ориентирано програмиране“

19. Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови модули: Модул “Компютърни основи“;  Модул „Текстообработка“ 

20. Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови модули: Модул „Електронни таблици“; Модул „Мрежови основи“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

Събина Богдева – Организатор СДК , каб.229

email: sabina.bogdeva@trakia-uni.bg

gsm: 0889339932 ; тел.: (046) 64-01-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed