Администрация

Във Факултет "Техника и технологии" работят следните
административни и обслужващи звена:


1. Учебен отдел


инж. Стойка Георгиева Милушева 
стая 231, тел. 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: sgmilusheva@abv.bg

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"


Валентина Атанасова Вангелова
стая 232, тел.  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: valensiq@mail.bg

Длъжност: Инспектор учебна дейност "Редовно обучение"


Поля Господинова
стая 233, тел. 0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail:  polya.gospodinova@trakia-uni.bg

Длъжности: Инспектор учебна дейност "Задочно обучение"


 2. Финансово-счетоводен и административен отдел


Мария Петрова Николова
стая 235, тел. 046 / 66 91 92
e-mail: m.petrova.nikolova@trakia-uni.bg

Длъжности: Главен счетоводител


Петя Добринова Атанасова
стая 234
e-mail: petya.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжнасти: Счетоводител


Минка Тодорова Пейчева
стая 223, тел.046 / 66 91 81, факс 046 / 66 91 83
e-mail: peicheva@abv.bg

Длъжности: Служител "Човешки ресурси" и Технически секретар


Иванка Стоянова Бонева  
стая 237, тел. 046 / 66 91 81, тел.046 / 66 91 78
e-mail: ivanka.boneva@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" , "Машинно инженерство", "Хранителни технологии" и "Енергетика"; куриер


Жечка Стайкова Йорданова
стая 236, тел. 046 / 66 91 87
e-mail: zhechka.yordanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Касиер и счетоводител


инж. Светослав Атанасов
стая 317
e-mail: svetoslav.atanasov@trakia-uni.bg
тел. 0888 707 390
Длъжности: Администратор "Информационни системи" и Експерт "Научна дейност"


3. Библиотека


инж. Мария Богомилова
Стая 230, "Библиотека"  тел. 046 / 64 01 23 
e-mail: 

Длъжности: Библиотекар


4. Учебно-практически комплекс


инж. Георги Илиев Ников
тел. 0887 000 589
e-mail: geni63@abv.bg

Длъжности: Завеждащ "Учебни работилници" и Шофьор


5. Център за професионално обучение и квалификационна дейност


инж. Мария Богомилова
Стая 230, тел. 046 / 64 01 23
e-mail: 

Длъжности: Технически секретар ЦПО и СДК

Comments are closed