Администрация

 

Във Факултет "Техника и технологии" работят следните
административни и обслужващи звена:


1. Учебен отдел


инж. Стойка Георгиева Милушева 
стая 231, тел.046/ 66 91 82
e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение


Валентина Атанасова Вангелова
стая 232, тел.046/ 66 91 49
e-mail: valentina.vangelova@trakia-uni.bg 

Длъжност: Инспектор учебна дейност «Редовно обучение»


Поля Господинова
стая 233, тел. 046/ 66 91 49
e-mail: 

Длъжности: Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»


 2. Финансово-счетоводен и административен отдел


Мария Петрова Николова
стая 235, тел.046/ 66 91 92
e-mail: m.petrova.nikolova@trakia-uni.bg

Длъжности: Главен счетоводител


Петя Добринова Атанасова
стая 234
e-mail: petya.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжнасти: Счетоводител


Минка Тодорова Пейчева
стая 223, тел.046/ 66 91 81 факс 046/66 91 83
e-mail: minka.peycheva@trakia-uni.bg

Длъжности: Служител «Човешки ресурси» и технически секретар


Ирина Дойчева Георгиева 
стая 233, тел.046/ 66 91 78 тел.046/ 66 91 81
e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" , "Машинно инженерство", "Хранителни технологии" и "Енергетика"; куриер.


Жечка Стайкова Йорданова
стая 236, тел.046/ 66 91 87
e-mail: zhechka.yordanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Касиер и счетоводител.


инж. Миглена Казакова
стая 117, 
e-mail: miglena.kazakova.14@trakia-uni.bg

Длъжности: Администратор информационни системи и НД.


3. Библиотека


инж. Мария Богомилова
Стая 230, «Библиотека»  тел.046/ 64 01 23 
e-mail: 

Длъжности: Библиотекар


4. Учебно-практически комплекс


инж. Георги Илиев Ников
тел. 0887000589
e-mail: geni63@abv.bg

Длъжности: Завеждащ «Учебни работилници» и шьофьор


5. Център за професионално обучение и квалификационна дейност


инж. Мария Богомилова
Стая 230, тел. 046/ 64 01 23
e-mail: 

Длъжности: Технически секретар  ЦПО и СДК


 

Comments are closed