Изпълнени проекти

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.07–0032 Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии“ (http://ftt.uni-sz.bg/business/)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”№ ДО1 – 3965/23.04.2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Цели на проекта:

Обща цел: Повишаване качеството на обучение на студентите от Факултет "Техника и технологии" – Ямбол чрез подобряване на професионалните им компетенции с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Дейности по проекта: 

1. Маркетингово проучване на бизнеса.

2. Разработване и/или актуализиране на учебни програми и документация. 

3. Апробиране на разработената нова и/ли актуализирана учебна документация. 

4. Организиране на работни срещи на ФТТ с партньорските организации.

5. Информираност и публичност на извършваните дейности.

Бенефициент 

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора

Принос на ОП на проекта – 264 214,58 лева

Начало на проекта:   18.05.2013 г. 

Продължителност:   16 месеца

Ръководител на проекта:  доц. д-р инж. Нели Георгиева

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 046 699 181; e-mail:  nely_georgieva@hotmail.com

  

ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.09–0015 „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет”(http://ftt.uni-sz.bg/edu/).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”№ ДО1 – 3965/23.04.2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цели на проекта: 

Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи на обучение за интелектуалното, професионалното и личностно развитие на преподавателите.

1. Създаването на условия, стимулиращи придобиване и повишаване на професионалната и педагогическа квалификация на преподавателите, насочена към качеството на обучение, развитието на технологиите и изискванията на бизнеса.

2. Поставяне на младите преподаватели в екипна среда за повишаване на активността им в търсене на знания за професионална квалификация и саморазвитие в научната кариера.

3. Осигуряване на непрекъснат процес на учене, актуализиране на знания и усъвършенстване на умения.

4. Надграждане и апробиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет, с възможности за диференцирано заплащане на труда.

  

Дейности по проекта:

1. Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите.

 2. Организиране и провеждане на обучения на преподавателите в ключови области, курсове и семинари.

 3. Анкетно проучване на резултатите от реализираните обучения.

 4. Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие, с възможности за диференцирано заплащане на труда.

 5. Информираност и публичност на извършваните дейности.

 

Бенефициент 

Академичен състав от ТрУ. 

За реализирането на отделните дейности пряко ще се включат Ръководството на ТрУ, Декани на ФАКУЛТЕТИ, Кариерния център на ТрУ и др.

Принос на ОП на проекта – 76 899,60 лева 

Начало на проекта :  23.04.2013 г. 

Продължителност:   18 месеца 

Ръководител на проекта:   Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Декан на ФТТ 

За контакти:    www.uni-sz.bg; тел: (+359) 046 699 181; e-mail:  ftt-yambol@ftt.uni-sz.bg

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» (http://ftt.uni-sz.bg/pm/)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.  

 

Дейност 1: Управление и мониторинг на изпълнението на проекта

Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта

 

Дейност 2: Анализ и подобряване на учебния процес на студенти и докторанти  в съвременната конкурентна среда на обучението според изискванията на националната квалификационна рамка и потребителите, и в съответствие с критериите на Рейтинговата система

 

Да се развият съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

 

Дейност 3: Анализ и подобряване на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност (НИМД) в ТрУ и повишаване нейното качество в съответствие с: а) процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа; б) критериите на Рейтинговата система за ВУ в България; в) критериите на НАОА, г)потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

 

Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на НИМД в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на ИКТ и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, свързани с НИМД.

 

Дейност 4: Управление и развитие на организацията на Тракийски университет чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ

 

Създаване на условия за успешна реализация на студентите посредством внедряване на процедури за постоянно получаване на обратна връзка за съответствието на придобиваните знания и умения с изискванията на пазара на труда, критериите на Рейтинговата система на МОМН, и акредитационните изисквания на НАОА

 

Дейност 5: Усъвършенстване на Системата за управление на качеството в Тракийски университет посредством изграждане на нови и развитие на съществуващите процедури с включване на измерими ключови индикатори на ефективността

 

Дейност 6: Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението в Тракийския университет 
Дейност 6.1.: Етап І – Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора

 

Дейност 6.2.: Етап ІІ – Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора

Проектиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет, разработване на софтуера, тестване, внедряване и приемане. Разработване на план за поетапно изпълнение на дейностите.

Дейност 6.3: Етап 3 – Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система  на Тракийски университет

Създаване на условия за безпроблемно, непрекъснато и постоянно функциониране на ИУИС

Дейност 6.4.: Етап 4 – Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

Дейност 7: Информираност и публичност на дейностите

Бенефициент 

Тракийски университет – Стара Загора

Принос на ОП на проекта – 494 368 лева

Начало на проекта :  28.01.2012 г. 

Продължителност:   20 месеца

Ръководител на проекта:   Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: За контакти: www.uni-sz.bg ; тел: (+359) 042 699 203; e-mail:  izhel@uni-sz.bg

   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно  обучение в Тракийски университет (http://edu.uni-sz.bg/moodle/ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Цели на проекта

  • Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот.
  • Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи.
  • Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет.
  • Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, курсове и модули за отделни дисциплини.
  • Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет.
  • Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители.
  • Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с Интернет-връзка и възможности за асинхронно приложение offline.

Дейност: 1 Управление и мониторинг на изпълнението на проекта 

Дейност: 2 Разработка на съдържание по конкретната дисциплина (предмет) за мултимедийни учебници

Цел на дейността: Изработка на съдържание по конкретната дисциплина (предмет), което да послужи за основа на последващата изработка на мултимедийни учебници

Дейност: 3 Изграждане на 30 мултимедийни учебници и обучение за последваща самостоятелна разработка.

Цел на дейността: Да бъдат изградени 30 мултимедийни учебници и да се обучи преподавателски, административен и технически персонал на Тракийски университет за самостоятелна разработка на мултимедийни учебници.

Дейност: 4 Развитие на системата за електронно обучение. Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище

Цел на дейността: Създаване на платформа за електронно дистанционно обучение с функциониращи модули "видео-конферентна връзка" и модул "виртуална библиотека". Платформата и новите модули ще спомагат за управление на обучението и управление на знанието, което ще позволи ефективно включване в учебния процес на всички заинтересовани лица.

Дейност: 5 Изграждане на модул(курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал.

Цел на дейността: Да бъде изграден модул(курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал.

Дейност: 6 Обучение на преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище.

Цел на дейността: Вече обучените от изпълнител персонал на Тракийския университет  да обучи 100 души от преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище.

Дейност: 7 Изграждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение.

Цел на дейността: Апробиране и провеждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение по предварително определени учебни дисциплини от учебния план на специалностите, обучавани в Тракийски университет, както и по предлаганите за следдипломна квалификация курсове

Резултати: Изградени 93 електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение.

Дейност: 8 Техническо обезпечаване на центъра за електронно и дистанционно обучение.

Цел на дейността: Създаване на необходимите условия за провеждане на дистанционно обучение

Дейност: 9 Осигуряване на публичност и популяризиране на резултатите

Цел на дейността: Популяризиране на постигнатите резултати от реализирането на проекта по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Дейност: 10 Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение

Цел на дейността: Включване на представители от всички целеви групи в различните форми на дистанционно обучение

Бенефициент

Тракийски университет – Стара Загора

Принос на ОП на проекта – 782 467 лева 

Начало на проекта :  11.10.2012 г. 

Продължителност:   20 месеца

Ръководител на проекта:   Проф.дсн Иван Станков, Ректор на ТрУ

За контакти: За контакти: www.uni-sz.bg ; e-mail:  rector@uni-sz.bg

 

Наименование на проекта: BG051PO001- 5.2.03/0006-С0001 „Създаване на център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ – Ямбол”

В началото на месец октомври 2009 година в Технически колеж – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора стартира проект BG051PO001- 5.2.03/0006-С0001 „Създаване на център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ – Ямбол”. 
 

Наименование на проекта: „Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение”, BG051PO001/07/3.3-01/16

ТК-Ямбол е партньор на е Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” гр. Ямбол.

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”.

Продължителност 18 месеца: от 17.06.2008 г. до 31.12.2009 г.

Стойността на проекта е 55566,38лв.

Целта на проекта е Да се допринесе за по-високо качество на професионалното обучение в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” гр. Ямбол в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Основната задача на Технически колеж – Ямбол като партньор е провеждане на курс по „Автоматизирани системи в транспортните средства” за учителите от Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” гр. Ямбол.


Наименование на проекта: Обмен на преподаватели и студенти по Секторна програма Еразъм (Висше образование).

Бюджетна линия: Програма за учене през целия живот.

Източник на финансиране: Erasmus, EU
Основни дейности и резултати по проекта за 2008 год. 
За студентска мобилност – 3 студенти 
За преподавателска мобилност – 3 преподаватели 
Период на изпълнение: 2007-2013 год.
 

Наименование на проекта: Създаване на консултативен център за образователна и социална интеграция на деца със специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно училище “Иван Вазов”– гр. Ямбол;

ТК – Ямбол е водеща организация по проекта.

Бюджетна линия: BG2005/017- 353.01.02 – 1.17

Източник на финансиране: Програма Фар – Министерството на труда и социалната политика

Период на изпълнение: От 01.04.2008г. до 31.03.2009г.

Обща стойност на проекта /в евро/: 65142,28 евро.


Основни дейности и резултати по проекта
Дейности:
1. Проучване на индивидуалните възможности на децата, обучаващи се в Помощно училище-Ямбол и съставяне на индивидуални програми за работа с тях: изследване на състояние на тревожност; мотивация за постигане на успех; потребност от общуване; качества на паметта и мисленето и др.; провеждане на беседа за установяване на наличие или отсъствие на говорни проблеми; анализ на професионално-личностната насоченост
2. Изготвяне на информационни материали и други средства за популяризиране дейността по проекта.
3. Предоставяне на обучение на децата с увреждания по подходяща професия чрез включване в курсове за професионална квалификация за придобиване на първа квалификационна степен 
4. Задоволяване на нуждите на деца с увреждания от организиране на свободното време; осъществяване на лични контакти и формиране на социални умения 
5. Консултиране на родители на деца с увреждания с цел формиране на по-добри родителски умения.

Резултати от реализиране на проекта:
1. Подобряване на уменията за общуване и справяне с конфликти, както на деца с умерена и средна степен на умственна изостаналост, така и на родителите им;
2. Подобряване на мотивацията за извършване на учебен труд и постигане на по-добри учебни постижения;
3. Подобряване качеството на живот чрез оборудване на зала за извънкласни дейности и организиране на работа по интереси; 
4. Успешно професионално ориентиране и включване в курсове за придобиване на професионална квалификация на деца с увреждания.

Наименование на проекта: „Равни възможности и независим живот чрез услугата социален асистент”, договор № BG051PO01/07/5.2-01/D01/0017

Водеща организация е Община Ямбол; ТК – Ямбол е партньор по проекта;

Бюджетна линия: СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 051POO1/07/5.2-01;

Източник на финансиране: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013;

Период на изпълнение: 12 месеца – VІІІ.2008-VІІ.2009;

Обща стойност на проекта /в евро/ 89999,93 ЛЕВА.


Основни дейности и резултати по проекта
Основни дейности:
1. Организационна дейност
2. Информационна кампания
3. Стартиране на услугата „социален асистент”
4. Мониторинг на изпълнението на проекта и предлаганата услуга
5. Отчитане на дейностите по проекта

Резултати:

Професионално обучени и наети социални асистенти

Преодоляване на социалната изолация;

Намаляване броя на лицата, обгрижвани в институции и превенция на застрашени от институционализиране;

Разширяване кръга на предлаганите и подобряване качеството на съществуващите социални услуги на хората с увреждания и възрастни хора затруднени в ежедневието;

Адекватни услуги за деца, с цел безопасна и сигурна среда за отглеждането и възпитанието им, защита на техните права и интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние.


Процент на участие в изпълнението на проекта – 3.68 % (за Община – Ямбол).
Роля на ТК – Ямбол:

Провеждане на обучения на 19 одобрени кандидатури за социални асистенти: надграждащо и основно обучение;

Провеждане на ежемесечни групови супервизии на соц. асистенти

 

Наименование на проекта: „Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин”  

ТК – Ямбол е водеща организация по проекта.

Бюджетна линия: BG 2003/005-632-02.01;

Източник на финансиране: Програма „ФАР”, компонент „Трансгранично сътрудничество”;

Период на изпълнение: от 31.11.2005г. до 31.10.2006г.;

Обща стойност на проекта (в евро)28557 евро.

Основни дейности и резултати по проекта

Дейности:

I. Създаване на българо-турски обучителен център.

1.1. Основаване на българо-турски обучителен център

1.2. Регистриране на Центъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

1.3. Осигуряване и оборудване на офис

1.4. Изработване на промоционална Web страница

1.5. Курс по турски език с техническа насоченост за студенти

1.6. Съвместен Job Fair

1.7. Конференция "Образователните политики на Европейския съюз"

II. Дейности по обмен

2.1. Обмен на студенти и преподаватели. Работно посещение на преподаватели и студенти от Технически колеж – Одрин и Технически колеж – Ямбол.

III. Сътрудничество

3.1. Проучване на възможностите за съвместни съвременни обучителни програми

3.2. Правен анализ на възможностите за сътрудничество между двата ВУЗа

3.3. Маркетингово проучване на възможностите за студентите, завършващи двата колежа, за реализация в другата страна

3.4. Изследване на спецификата на българската методика за преподаване в технически ВУЗ и издаване на добрите български практики на турски език

3.5. Изследване на спецификата на турската методика за преподаване в технически ВУЗ издаване на добрите турски практики на български език

3.6. Проучване на разликите в техническите стандарти на България и Турция и отпечатване на двуезично помагало

3.7. Издаване на сборник с технически термини на два езика – турски и български

IV. Популяризиране на дейностите и резултатите

4.1. Информационен бюлетин – 6 издания. В бюлетина се публикува информация за самия проект, неговите цели, целевите групи и предвидените дейности.

4.2. Създаване на документален филм

4.3. Анализ на резултатите от проекта

4.4. Заключителна среща и подписване на програма за сътрудничество.

Резултати от проекта:

подписана е работна програма за дългосрочно сътрудничество между техническите колежи в Ямбол и Одрин;

създаден е Българо-турски обучителен център с предмет на дейност: разработване на съвместни международни проекти; научно-изследователски дейности; обучителни програми;

изследвани са спецификите на българската и турската методики за преподаване във ВУЗ и са издадени пособия за добрите практики на двата езика в тираж 200бр.;

издаден е сборник с техническите термини на български и турски език;

организирана е научна сесия на тема: „Иновационни подходи в обучението по техническите дисциплини”;

организиран е Joint Jobs Fair;

издадени са шест бюлетина с тираж 200бр.;

създаден е документален филм на CD с тираж 100бр


Наименование на проекта: „Обмен на образователни модели и технологии от двете страни на границата в област „Транспорт” от професионалното обучение”;

ТК – Ямбол е партньор по проекта. Водеща организация е Професионална гимназия по подемно-строителна и транспортна техника, гр.Ямбол.

Номер на договора за финансиране: BG 2003/005-632-02.01-09

Източник на финансиране: Програма „Фар” при МРРБ, компонент „Трансгранично сътрудничество”

Бюджетна линия: BG 2003/005-632-02.01

Период на изпълнение: 30.11.2005 г. – 30.09.2006 г.

Обща стойност на проекта (в лева): 37468 евро.

Основни дейности и резултати по проекта:
 

Дейности: Координационни работни срещи на екипа, Сформиране на целеви групи на учителите и на учениците, Изготвяне на рекламна брошура, Пресконференции, Избор на лицензиран превозвач на пътници зад граница, Доставка на оборудване и офис консумативи, Информационен блок в интернет, Семинар-тренинг в гр. Ямбол, Провеждане на блок-уроци по теория и практика, Семинари, наблюдения и демонстрации в гр. Одрин, Подбор на ученици за производствена практика, Изнесена производствена практика, Психолого-педагогически експеримент, Създаване на печатен продукт, Фотоизложба, Изработка на видеофилм, Излъчване на видеофилм, Отчитане пред донора.

Резултати: Повишено качество на професионалното обучение в ПГ по ПСТТ Ямбол и Професионален учебен център Одрин, постигнато чрез повишаване нивото на професионалните компетенции на 25 учители и задълбочаване знанията и усъвършенстване практическите умения и навици на 90 ученици. Реализиран трансграничен обмен на добри практики. Приложени иновационни методи и технологии за теоретично и практическо обучение по време на проекта: работа по групи, проблемно обучение, проблемна ситуация, дискусионна мрежа, ИКТ в обучението, обучение чрез „потапяне”. Експериментално изследване въздействието на чужди модели върху обучението. Осъществената добра публичност и обществена разгласа е друг резултат от проекта. Начало на дълготрайно професионално сътрудничество между ПГ по ПСТТ и ПУЦ. Създаване на професионални и приятелски отношения между участниците в проекта.

 

Проект: DEVELOPMENT OF COORERATION ON RUBLIC TRANSPORTTATION BETWEEN Turkey and Bulgaria” – TR0502.04/CBC/027, Координатор на проекта е Търговско промишлената палата – Ямбол , а партньор на проекта е Технически колеж – Ямбол.

Comments are closed