Документи и такси

ПРАС на ТрУ, 2018 г. /в сила от октомври 2018 г./

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В Тракийски университет – Стара Загора

 

ПРАС на ТрУ, 2015 г. /в сила до октомври 2018 г./

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора 

Правилник

Приложение 1 – справки

Приложение 2 – декларация подписана от членоветена научното жури

Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Приложение 3б – заявление за кандидатстване в докторантура на самостоятелна подготовка

Приложение 4 – система за натрупване на кредити

Приложение 5 – индивидуален учебен план

Приложение 6 – атестационен лист

Приложение 7 – годишна план-сметка

Приложение 8 – критерии

Приложение 8.6

Приложение 9 – декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях 

Информационни карти – защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

Декларация за авторско съгласие 

Договор, предназначен за докторанти на самостоятелна подготовка извън академичния състав на университета

Процедура за признаване от ТрУ на придобита в чужбина степен на висше образование (заявление)

Comments are closed