Магистър

 

 „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 „НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище“
 "Технологии на обучението по информатика и информационни технологии"
 „Специална педагогика с модули: Умствена изостаналост, Логопедия, Ресурсен учител“
 „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“

 

Обучението в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Педагогически факултет има задача да подготви висококвалифицирани специалисти в сферата на социалната, специалната, предучилищната и начална училищна педагогика. Учебните планове отговарят на държавните изисквания и на европейските стандарти. Обучението е съобразно изискванията за натрупване и трансфер на кредити. Предлаганите програми осигуряват фундаментална теоретична и специализирана практическа подготовка за успешна професионална реализация и кариерно развитие.
Магистърските програми сe предлагат за задочна форма на обучение, във варианти за завършили ОКС „бакалавър” по съответната специалност или по други специалности с професионална квалификация „учител”. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Успешно приключилите обучението си придобиват ОКС "магистър по педагогика” и могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.

    За обучение в ОКС "магистър” кандидатите подават документи в ректората на Тракийски университет.
    Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния им бал и реда на посочените специалности и форми на обучение.
    Състезателният бал се образува като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище и други допълнителни изисквания, които се конкретизират за съответната магистърска програма.
    Обучението се провежда в почивните дни без откъсване от работа.
    Такси за обучение : 600 лв. за семестър (Заповед №1115/19.06.2012 год.)

Срокът на обучение в магистърските програми е 3 и 4 семестъра (за специалисти и неспециалисти), след което обучението може да продължи за придобиване на докторска степен.
Таксите за обучението се актуализират в началото на всяка учебна година


1. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
Форма на обучение–задочна.
Такса за обучение: 600 лв. за семестър
Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Специална педагогика.
Форма на обучение – задочна.
Квалификационна характеристика-маг.ПНУП
Продължителност – 2 семестъра.                  
УЧЕБЕН ПЛАН-ПНУП(2сем)-маг.
Продължителност – 3 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-ПНУП(3сем)-маг.
Продължителност – 4 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-ПНУП(4сем)-маг.
Обучението в магистърската програма осигурява:

 • задълбочена теоретична подготовка в съответствие със съвременните тенденции на науката и практиката на предучилищното възпитание и на обучението в началния етап на основната образователна степен;
 • профилна подготовка в съответствие с направленията на магистърската програма, свързани с педагогика на взаимодействието в предучилищна възраст и вариантните дидактически технологии в началната училищна възраст;
 • международна сравнимост на получените знания и придобитите умения;
 • разширяване компетенциите за провеждане на научноизследователска дейност с насоченост на експерименталната работа както в системата на предучилищното възпитание, така и в началния етап на основната образователна степен (1. – 4. клас).

2. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА  "НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ"
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение: 600 лв. за семестър

Магистърската програмата е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” със специалност: “Предучилищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език”, “Начална училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика”.
Форма на обучение – задочна.
Квалификационна характеристика-маг.НУП.ИКТ в НУ
Продължителност – 4 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-НУП.ИКТ в НУ(4сем)-маг.
Обучението в магистърската програма осигурява:

 • задълбочена теоретична подготовка в съответствие със съвременните тенденции в системата на обучението в началния етап на основната образователна степен;
 • специализирана подготовка за прилагане на информационните и комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес, както и иновации за подпомагане творческото развитие на децата от начална училищна възраст;
 • международна сравнимост на получените знания и придобитите умения;
 • разширяване компетенциите за провеждане на научноизследователска дейност и непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване.

3.МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "Технологии на обучението по информатика и информационни технологии"
Форма на обучение – задочна.
Такса за обучение: 600 лв. за семестър
Магистърската програма се организира в три варианта на обучение:
Четири семестъра – за кандидати с ОКС Бакалавър от всички професионални направления
Три семестъра – за кандидати с ОКС Бакалавър от област на висше образование Педагогически науки с професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по …
Два семестъра – за кандидати с ОКС Бакалавър от област на висше образование Педагогически науки с професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … (математика, информационни технологии и информатика)
В отделните учебни програми е включена базова, развиваща и надграждаща подготовка в областта на информатиката и информационните технологии и областта на педагогиката и психологията, в зависимост от базовото професионално направление на студентите от бакалавърската им степен.
Квалификационна характеристика-маг.ТОИИТ
Продължителност – 2 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-ТОИИТ(2-сем)-маг.
Продължителност – 3 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-ТОИИТ(3-сем)-маг.
Продължителност – 4 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-ТОИИТ(4-сем)-маг.

Обучението в магистърската програма осигурява базова широкопрофилна подготовка по информатика и информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието; надграждане и развиване на подготовката от ОКС „Бакалавър“.  

Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на информатиката и информационните технологии, необходима за обучението по тези учебни предмети в прогимназиален и гимназиален етап на общото и професионалното образование. Освен това получават и надграждат необходимите за учителите знания по:

 • психология;
 • педагогика;
 • етика,
 • методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • училищните курсове по информатика и информационни технологии за задължителна и профилирана подготовка в училище.

С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката, информационните технологии, педагогиката и методиката на приложение на информационните технологии в образованието. С факултативните дисциплини могат да изучават специализирани и педагого-психологически курсове. В процеса на обучение те надграждат и развиват т.нар. „меки умения“ с висока степен на преносимост. Успешно  завършилите  ОКС  „Магистър“    по  специалността  „Технологии  на обучението по информатика и информационни технологии“ могат да се реализират като:

 • учител, старши учител и главен учител по информатика и информационни технологии  в  средно  общообразователно  училище  от  5-ти  до  12-ти  клас  и  в професионални гимназии;
 • ръководител на направление ИКТ;
 • специалисти в областта на информатиката и информационните технологии в  различни  образователни  институции,  в  правителствени  и  неправителствени организации.

4. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (МОДУЛИ: ЕЗИКОВИ И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ /ЛОГОПЕДИЯ/; РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ; УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ)”
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение: 600 лв. за семестър

Магистърската програма е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности „Специална педагогика”, „Социална педагогика”, ПУП, НУП, ПНУП и други специалности с професионална квалификация „учител"
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 3 семестъра

Квалификационна характеристика-маг.СпП-Логопедия
УЧЕБЕН ПЛАН-СпП-Логопедия(3-сем)-маг.
УЧЕБЕН ПЛАН-СпП-Логопедия(4-сем)-маг.

Квалификационна характеристика-маг.СпП-Ресурсен учител
УЧЕБЕН ПЛАН-СпП-Ресурсен учител(4-сем)-маг.
Обучението в магистърската програма осигурява:

 • Знания за иновационните процеси в теорията и практиката на педагогиката за деца със специални образователни потребности и комуникативни нарушения.
 • Задълбочена теоретична подготовка, в съответствие със съвременните тенденции на обучението, на деца със затруднения в ученето и училищната адаптация.
 • Усвояване и обогатяване на знания за разнообразието от алтернативи подходи, методи и средства за обучение на деца със затруднения в ученето по програмите за общообразователните училища.
 • Специализирана подготовка на обучаваните по проблемите за диагностиката, ученето и училищната адаптация.

5. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ”
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение: 600 лв. за семестър
Магистърската програма се предлага в два варианта:
Първи вариант – за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите „Социална педагогика” и „Социални дейности”.
Форма на обучение – задочна.
Квалификационна характеристика-маг.МСПО
Продължителност – 2 семестъра.                   УЧЕБЕН ПЛАН-МСПО(2-сем)-маг.
Втори вариант – за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по други специалности.
Форма на обучение – задочна.
Продължителност – 3 семестъра
Обучението в магистърската програма осигурява:

 • Овладяване на знания, умения и компетенции за управление на социални и педагогически организации и институции и качеството на тяхната дейност.
 • Придобиване на знания и умения за социална работа с лица в социален риск, независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, както и от различията във физическия и интелектуалния им потенциал;
 • Развиване на умения за ефективно управление на човешките ресурси;
 • Формиране на способности за откриване, разработване и прилагане на съвременни управленски технологии.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed