2011-2012

Книги на преподаватели 2011-2012
Област на знанието: Хуманитарни и социални науки

Годишник на Педагогически факултет – ТрУ, том 11, Стара Загора, 2011
В единадесетото си издание Годишникът на ПФ продължава да представя актуални изследователски позиции, визиращи значими за теорията и практиката проблеми.
Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които проявяват интерес към образователната проблематика.
Лавренцова, Елена,  Гроздан Танев. Социология. Обща теория. Академ. изд. Тракийски университет, Стара Загора, 2011
Тази книга е посветена на теоретичната социология и се опира върху най-добрите традиции на българската и руската, а в по-широк план и “западната” социологическа мисъл. В нея се разглеждат редица ключови теми, касаещи историята и развитието на социологическите идеи, основните парадигми в социологията и нейните методи, организацията и организационните структури на социалния живот, социалната стратификация, семейството, социалната промяна и др.
Книгата е предназначена за преподаватели, докторанти и студенти, както и за широк кръг читатели, проявяващи интерес към познание на социалната реалност и търсещи да разберат логиката и еволюцията на социалния живот.
Макаков, Христо. Мениджмънт – история и теории.Стара Загора, 2011
        В книгата са разгледани въпросите на възникването и историята на мениджмънта от древността до наши дни. В първата част се прави опит да се проследят формите на управление в епохите на Древния Изток, Античността, Средновековието и появата на класическите практики, изследвания и концепции – научно управление, административна и бюрократична школа, доктрината “Човешки отношения”, поведенчески, ситуативни и други подходи. Във втората част са разгледани множество теоретични и концептуални проучвания, довели до значителни промени във визията, разбирането и практическите решения в работата на поколения изследователи и практикуващи мениджъри. Отделено е основно внимание на теориите за лидерството, мотивацията на хората и някои други концепции – системния и ситуативния подход, управленското решение и кариерата в мениджмънта.
Кърцелянска – Станчева, Виолета. Предучилищна педагогика (Актуални проблеми). Академ. изд. Тракийски университет, Стара Загора, 2011
      В книгата се разкриват основни въпроси на предучилищната педагогика, като се отчита състоянието, нови тенденции и психо-педагогически изследвания в България и в чужбина.
      Книгата е предназначена за преподаватели и студенти във висши училища, както и за родители, педагози, интересуващи се от въпроси на предучилищната педагогика.
 Петров, Петър Динев. Методика на обучението по математика в началните класове (Отражение на възгледа за умението да се решават задачи). Тракийски университет, Стара Загора, 2011
Основната линия в книгата е проблемите на обучението по математика в началното училище да се разглеждат в контекста на авторовия възглед за умението да се решават задачи.
Книгата е предназначена за студентите от бакалавърсите и магистърски програми на ПФ – ТрУ, Стара Загора. Изданието може да се ползва от начални учители и от всички, които имат интерес към проблемите на обучението по математика в началните класове.
Стойкова, Жанета. Недоносеното дете. Стара Загора, 2011
Тази монография е посветена на проучване на същността, причините за появата и типичните характеристики на недоносените деца. Нейният основен фокус е изследването на особеностите в развитието на недоносени деца, отглеждани в институция, обогатен с описание на подходи и техники за психологическа помощ и възпитателна работа с тях, които биха могли да помогнат за своевременната компенсация на изоставането.
Стойкова, Жанета,  Франсис Уолтън. Подход към разбиране на ценностната система на клиента в първата консултативна сесия. 20 случая. Тракийски университет, Стара Загора, 2011
Тази книга представлява обзор на принципите и техниките, преподавани и демонстрирани от авторите пред преподаватели и студенти на Тракийския университет, както и пред специалисти от сродни професионални общества. Тя е предназначена да служи като помагало и литература, която да позволи на професионалния консултант да осигури на клиента проницателност и окуражаване, водещи до промяна на поведението.

Историко-географски регион Тракия – история, култура, икономика. Том ІІ. Съставител: доц. д-р Цонка Каснакова-Иванова. Академ. изд. Тракийски университет, Стара Загора, 2011
Настоящият труд е резултат от проучвателската и научноизследователската дейност на научния колектив, работещ по проект на тема: “Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие”, финансиран от фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Тенева, Мария. Самооценяването в обучението (1. – 4. клас). Тракийски университет, Стара Загора, 2012
Представеният труд е опит за обобщаване на натрупания изследователски материал, пречупен през призмата на теориите за себепознанието и развитието на личността.
Книгата е предназначена за студенти от специалностите “ПНУП” и “НУПЧЕ”, студентите от магистърските програми по предучилищна и начална училищна педагогика, както и за всички, които имат отношение към конструирането, реализирането и ръководството и управлението на педагогическия процес в началния етап на основното образование.
Боева, Бояна, Веселина Иванова. Теория и методика на физическото възпитание. Част първа. Тракийски университет, Стара Загора, 2012
Учебникът е предназначен за студентите от ПФ при ТрУ и другите висши училища с педагогически специалности, за детски и начални педагози, за учители-специалисти по физическо възпитание и спорт. Разработен е в две части: “Теоретични и методически основи на физическото възпитание” – първа част и “Методика на физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст” – втора част, представен в две книжни тела. Съдържанието отразява съвременните тенденции в теорията и методиката на физическото възпитание и е в съответствие с нормативните документи на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на здравеопазването.
Каснакова-Иванова, Цонка. Методика на обучението по Човекът и обществото (ІІІ – ІV клас). Академ. изд. Тракийски университет, Стара Загора, 2012
Монографията съдържа теоретична и методологическа част, както и примерна вътрешна структура на учебните теми, в която са откроени важни компоненти като: основна цел и подцели, основни умения, които трябва да се изграждат у учениците, методи, дидактически средства, знания за основните термини и понятия.
Настоящата разработка е предназначена за студенти по Начална училищна педагогика и учители, преподаващи Човекът и обществото в ІІІ – ІV клас. Тя има за задача да подпомогне студентите – педагози и действащите учители с нови стратегии и подходи за разширяване на учебното сътрудничество.
Иванов, Г., М. Иванова, Ст. Асенова и др. Пътеводител на първокласника. Методическо помагало. ИК “Кота”, Стара Загора, 2012
ISBN: 978-954-305-319-3
Посланието на този пътеводител е отправено към първокласниците на СОУ “Железник” и техните розители. Предназначението му е да улесни адаптирането на децата към новата им социална роля – ученик.
Пътеводителят отразява научноизследователската работа на екип с ръководител проф. Г. Иванов и студентите от ПФ на ТрУ Дарина Йончева и Кремена Русева. В пътеводителя е отразен и натрупаният опит на началните учители от СОУ “Железник”.
Тенева, Мария. Овладяване на дидактическа проблематика от студенти. Първа част. Стара Загора, ТрУ, 2012
ISBN: 978-954-314-071-8
Книгата е предназначена за студентите от Педагогическия факултет на ТрУ – Стара Загора и за други висши училища, които подготвят педагогически кадри, за специализанти за придобиване на педагогическа правоспособност, за учители и педагогически специалисти, работещи в сферата на образованието. Съдържанието отразява съвременни тенденции в изясняването на дидактическата проблематика и специфика на нейното овладяване от бъдещи педагози.
Тенева, Мария. Овладяване на дидактическа проблематика от студенти. Втора част.    Стара Загора, ТрУ, 2012
ISBN: 978-954-314-073-2
Книгата е предназначена за студентите от специалностите: “Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика с чужд език”, “Социална педагогика”, “Специална педагогика”, както и за специализантите и докторантите в Педагогическия факултет на ТрУ – Стара Загора. Насочена е и към педагогически кадри, които се обучават в други висши училища, към личности, практикуващи благородната учителска професия, към онези, които проявяват загриженост и пристрастност към образованието на децата и тяхното бъдеще.
Отразени са съвременни тенденции в изясняването на дидактическата проблематика и спецификата на нейното овладяване от бъдещи педагози.
Петрова, Ваня и Николай Такучев. 365 тестови задачи за развитие на екологическата компетентност на студенти педагози. Стара Загора, ТрУ, 2012
ISBN: 978-954-314-072-5
Сборникът включва тестови задачи за развитие на екологическата компетентност на студенти педагози. Той е насочен към обучението и самоподготовката на бакалаври и магистри по предучилищна и начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, както и специална педагогика и социална педагогика. Предложените тестови задачи подпомагат актуализацията и педагогическата рефлексия на екологическите знания.
Лекова, Бранимира. Чуждоезиковото обучение в съвременната детска градина (педагогически модел, съобразен със спецификата на българския език). Стара Загора, 2012. ISBN 978-954-314-068-8
Монографията е адресирана към студенти от специалностите “Предучилищна педагогика с чужд език”, “Начална училищна педагогика с чужд език”, към учители по чужд език, както и към всички, които се интересува от проблемите на ранното чуждоезиково обучение. Представен е иновационен (в концептуален, структурно-съдържателен и функционален аспект) модел на обучение по чужд език в условията на съвременната българска детска градина.  Разработените на френски и на английски език компоненти на модела предоставят ориентировъчни идеи за вариативното им методическо приложение в практиката  както на учители с опит, така и на учители, които правят първите си стъпки в обучението по чужд език на деца и малки ученици или им предстои ги направят.

 

Comments are closed