КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

2019/2020 ЗИМЕН семестър

Начало на учебните занятия сутрин 8.15     Начало на учебните занятия следобед 12.00


Залите, в които се провеждат занятията, ще бъдат обявявани на портала на
Педагогически факултет  в деня на провежането им.

График за провеждане на занятията


1. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“ (педагогическа правоспособност).
СДК 988 „Учител“- график на занятията (февруари-април 2020)

2. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски учител“.
СДК 204 "Детски учител"- график на занятията (ноември 2019 – април 2020)
СДК 205 "Детски учител"- график на занятията (ноември 2019 – януари 2020)
СДК 205 "Детски учител"- график на занятията (февруари – март 2020)

3. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Начален учител“.
СДК 113 „Начален учител“ – график на занятията (ноември 2019 – февруари 2020)
СДК 114 „Начален учител“ – график на занятията (ноември 2019 – март 2020)
СДК 114 „Начален учител“ – график на занятията (март – май 2020)
СДК 115 „Начален учител“ – график на занятията (ноември 2019 – март 2020)
СДК 115 „Начален учител“ – график на занятията (март – май 2020)

4. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език“.
СДК 741 "Учител по английски език" – график на занятията (януари – април 2020)

5. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“.
СДК 302 „Учител по изобразително изкуство“- график на занятията

                                                Квалификационна дейност
       Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Педагогическият факултет организира и провежда обучения в очно-задочна форма за допълнителна професионална подготовка, дългосрочни следдипломни квалификации; специализирани курсове, краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации:
1. Специализации за допълнителна и/или нова професионална квалификация.
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 220 – 600 часа)
2. Следдипломни специализации в определена научна област и професионално-педагогическа специализация.
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 205 – 230 часа)
3. Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка 
(продължителност – 1-3 месеца, хорариум – 30 – 220 часа)
4. Краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации.
(продължителност – 1 – 3 дни; хорариум – 8 – 24 часа)
5. Тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионални умения;
6. Семинари, конференции и педагогически четения;
7. Практикуми, проблемни групи и др.
Дългосрочните квалификационни форми за придобиване на нова и/или допълнителна квалификация се провеждат само по акредитирани направления и специалности, в съответствие на нормативните документи в системата на висшето образование.
След успешно завършване на съответната форма за квалификация участниците получават утвърдени от МОН 
документи:

  • свидетелство
  • удостоверение
  • сертификат

За участие  в СДК е необходимо да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ. Изтеглете, разпечатайте, попълнете, подпишете и изпратете на адрес:
Стара Загора 6010 ул. Армейска 9 Учебен отдел

или сканирано на E-mail: sdkpf@abv.bg
Мария Иванова, Тел. 042/61-37-69, 042/61-37-66

1. Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация:
1.1. Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език".
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование
срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
такса за обучение на един специализант: 1000 лв. (внася се на четири вноски)
Забележка: Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.

1.2. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Учител” (педагогическа правоспособност)
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ.
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 1280 лв.;
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една (по избор).
Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
1.3. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител”
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование.

Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 990 лв. (внася се на 3 вноски)
Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една (по избор).
Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.
За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.
1.4. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Начален учител”
Условие за кандидатстване: висше образование с присъдена квалификация „Учител“
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв.;
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
1.5. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Детски учител”
Условие за кандидатстване: висше образование с присъдена квалификация „Учител“
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв.;
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.

1.6. Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование
срок на обучение: 12 месеца (събота и неделя)
такса за обучение на един специализант: 980.00 лв. (внася се на четири вноски)
Учебен план
Заявление
Забележка: Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.
За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.
Специализацията завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от представяне и защита на дипломен проект.
1.7.Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“
Такса за обучение на един специализант – 980 лв.
1.8.Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Учител по религия"

Задочната следдипломна квалификация, курс за преквалификация за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по Религия  – Християнство” за завършили висше педагогическо образование – ПНУП, НУПЧЕ и ПУП – ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, даваща правоспособност на завършилите я успешно и легитимно да провеждат обучението по СИП и ЗИП „Религия ”.
Включването в квалификационната форма става по документи. Специализацията е с продължителност 2 /два/ семестъра. Занятията се планират в почивните дни или във ваканционно за учителите време. Обучението за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по Религия” завършва с Интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от провеждане на педагогическа ситуация по религиозно възпитание в детска градина или урок по СИП/ЗИП „Религия “ в общообразователно училище от стажант-учителя (специализант), защитена пред изпитна комисия. Завършилите успешно следдипломната квалификация получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по Религия  – Християнство” и Писмено свидетелство – Благословение от Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприян, даващо на притежателя му правоспособност да провежда уроци и беседи с православно-богословско съдържание и общообразователна религиозна тематика в училищни и извънучилищни форми в духа на традиционното за България вероизповедание – православното християнство и българските образователно-възпитателните традиции.

АНОТАЦИЯ на СДК „Учител по Религия“

 


2. Професионално-педагогически специализации.
2.1. Едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема: “Тенденции и иновации в педагогическата практика”
2.2. Екологическо възпитание и образование в предучилищна и начална училищна възраст
2.3. Съвременна музикална култура и информационни компютърни технологии (ИКТ)

Заявление 
Предназначени са за педагогически кадри с присъдена ІV професионално-квалификационна степен.
Успешно завършилите специализацията получават свидетелство, което им дава право да кандидатстват за придобиване на ІІІ ПКС.
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование с присъдена ІV ПКС 
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв. (внася се на 3 вноски)
Забележка:
* Учебните план се допълват с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломен проект.
* За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат  15 часа консултации.
3.    Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни/еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни курсове. Темата и обучителят се избират от заявителите на курса. 
Таксата за правоучастие е 30 лв. на участник на ден. Групите следва да са не по-малко от 15 участници.
Еднодневното обучение носи 1 кредит по Европейската образователна рамка.
Всеки участник в курса получава сертификат, подписан и подпечатан от Декана на ПФ.
Събралите 3 кредити от краткотрайни обучителни курсове, получават финансови облекчения при записване в дълготрайни специализации.
Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Педагогическия факултет, по общини и училища.
Предлагаме възможност за обсъждане и провеждане на квалификационни дейности по ваше предложение, които Вие искате да проведете с Вашите служители.

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Превенция на стреса в педагогическата професия

Водещ курса: гл. ас. д-р Петър Вълков, клиничен психолог 

За контакти:
Мария Иванова
Тел. 042/61-37-69 042/61-37-66

Зам. – Декан  „Логистика и следдипломно обучение“
Проф. дпн Таня Борисова
Тел. 042/61 -37 -74

 

Comments are closed