КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

2019/2020 ЛЕТЕН семестър

 

Начало на учебните занятия сутрин 8.15     Начало на учебните занятия следобед 12.00


Залите, в които се провеждат занятията, ще бъдат обявявани на портала на
Педагогически факултет  в деня на провежането им.

График за провеждане на занятията


1. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“ (педагогическа правоспособност).
СДК 988 „Учител“- график на занятията (септември-октомври 2020)

СДК 989 „Учител“- график на занятията (септември-октомври 2020)
Занятията от 17.10.2020 се преместват на 25.10.2020

2. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски учител“.

СДК 206 "Детски учител"- график на занятията (септември-ноември 2020)има промяна

СДК 207 "Детски учител"- график на занятията (октомври декември 2020)

3. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Начален учител“.

СДК 116 „Начален учител“ – график на занятията (септември-декември 2020)
СДК 117 „Начален учител“ – график на занятията (октомври-декември 2020)
СДК 118 „Начален учител“ – график на занятията (октомври-декември 2020)

4. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език“.
СДК 741 "Учител по английски език" – график на занятията (септември-октомври 2020)

СДК 742 "Учител по английски език" – график на занятията (септември- декември 2020)
СДК 743 "Учител по английски език" – график на занятията (октомври-декември 2020)

5. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“.
СДК 303 „Учител по изобразително изкуство“- график на занятията (септември-ноември 2020)

   Квалификационна дейност


       Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Наредба № 15 на МОН и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ Педагогическият факултет организира и провежда обучения в задочна форма за допълнителна професионална подготовка, дългосрочни следдипломни квалификации; специализирани курсове, краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации:
1. Специализации за допълнителна и/или нова професионална квалификация (СДК).
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 220 – 600 часа)
2. Краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации.
(продължителност – 1 – 3 дни; хорариум – 8 – 24 часа)
3. Тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионални умения;
4. Семинари, конференции и педагогически четения;
5. Практикуми, проблемни групи и др.
     Дългосрочните квалификационни форми за придобиване на нова и/или допълнителна квалификация се провеждат само по акредитирани направления и специалности, в съответствие на нормативните документи в системата на висшето образование.
     След успешно завършване на съответната форма за квалификация участниците получават документи, утвърдени от МОН.
    За участие  в СДК е необходимо да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ. Изтеглете, разпечатайте, попълнете, подпишете и изпратете на адрес:
Стара Загора 6010 ул. Армейска 9 Учебен отдел
или сканирано на E-mail: sdkpf@abv.bg
Гергана Иванова – тел. 042/61-37-78
Стоянка Буюклиева – тел. 042/61-37-66
Милка Нунева – тел. 042/61-37-66

 

1.    Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация:   
1.1. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Учител” (педагогическа правоспособност)
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант – 1360 лв. (внася се на четири вноски).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация “Учител”

1.2.Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Начален учител”.
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант – 1040 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
● На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
● Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Начален учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация „Начален учител”

1.3. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Детски учител”
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант – 1040 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
● На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
● Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Детски учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработена от обучавания ситуация.
Учебен план квалификация „Детски учител”


1.4. Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език".
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант: 1040 лв. (внася се на четири вноски).
 На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “ Учител по английски език ” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация "Учител по английски език"


1.5.Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант – 1040 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
● На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
● Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Учител по изобразително изкуство” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация „Учител по изобразително изкуство“


1.6. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител”.
Условие за кандидатстване: висше педагогическо образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 990 лв. (внася се на 4 вноски)
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
● На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
● Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация “Ресурсен учител”

1.7. Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант: 980.00 лв. (внася се на четири вноски).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
● На основание Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
● Освобождава от такса 320 лв., студентите от Факултета, които са положили текуща и държавна практика в ПФ.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Учител по информатика и информационни технологии” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработена от обучавания ситуация.
Учебен план

2.    Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни (еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни) курсове.
Темата и обучителят се избират от заявителите на курса.
Таксата за правоучастие е 30 лв. на участник на ден. Групите следва да са не по-малко от 15 участници.
Еднодневното обучение носи 1 кредит по Европейската образователна рамка.
Всеки участник в курса получава сертификат, подписан и подпечатан от Декана на ПФ.
Събралите 3 кредити от краткотрайни обучителни курсове, получават финансови облекчения при записване в дълготрайни специализации.
Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Педагогическия факултет, по общини и училища.
Предлагаме възможност за обсъждане и провеждане на квалификационни дейности по ваше предложение, които Вие искате да проведете с Вашите служители.
 
Зам.-декан  „Учебна дейност“
Доц. д-р Румяна Неминска
Тел. 042/61 -37 -76
Секретар – Гергана Иванова
Тел. 042/61-37-78

 

                                     

 

 

 

Comments are closed