КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

2023/2024

График за провеждане на занятията

1. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“ (педагогическа правоспособност).

СДК 995 „Учител“- график на занятията (февруари-март 2024)

СДК 996 „Учител“- график на занятията (август-октомври 2023)           декември 2023

СДК 997 „Учител“- график на занятията (февруари-април 2024)           април-май 2024

2. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски учител“.

СДК 215 "Детски учител"- график на занятията (февруари-март 2024)

СДК 216 "Детски учител"- график на занятията (април-юни 2024)

СДК 217 "Детски учител"- график на занятията (март-юли 2024)

3. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Начален учител“.

СДК 127 „Начален учител“ – график на занятията (януари 2024)

СДК 128 „Начален учител“ – график на занятията (май-юни 2024)

СДК 129 „Начален учител“ – график на занятията (март – юни 2024)

4. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език“.

СДК 747 "Учител по английски език" – график на занятията октомври 2023

5. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“.

 


 

   Квалификационна дейност


       Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Наредба № 15 на МОН и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ Педагогическият факултет организира и провежда обучения в задочна форма за допълнителна професионална подготовка, дългосрочни следдипломни квалификации; специализирани курсове, краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации:
1. Специализации за допълнителна и/или нова професионална квалификация (СДК).
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 220 – 600 часа)
2. Краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации.
(продължителност – 1 – 3 дни; хорариум – 8 – 24 часа)
3. Тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионални умения;
4. Семинари, конференции и педагогически четения;
5. Практикуми, проблемни групи и др.
     Дългосрочните квалификационни форми за придобиване на нова и/или допълнителна квалификация се провеждат само по акредитирани направления и специалности, в съответствие на нормативните документи в системата на висшето образование.
     След успешно завършване на съответната форма за квалификация участниците получават документи, утвърдени от МОН.
    За участие  в СДК е необходимо да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ. Изтеглете, разпечатайте, попълнете, подпишете и изпратете на адрес:
Стара Загора 6010 ул. Армейска 9 Учебен отдел
или сканирано на E-mail: sdkpf@abv.bg
Стоянка Гълъбова – тел. 042/61-37-69

1.    Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация:   
1.1. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Учител” (педагогическа правоспособност)
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант – 1500 лв. (внася се на четири вноски).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация “Учител”

1.2.Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Начален учител”.
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант – 1500 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Начален учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация „Начален учител”

1.3. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Детски учител”
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант – 1500 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Детски учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработена от обучавания ситуация.
Учебен план квалификация „Детски учител”


1.4. Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език".
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя).
Такса за обучение на един специализант: 1500 лв. (внася се на четири вноски).
Обучението за придобиване на професионална квалификация "Учител по английски език" завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация "Учител по английски език"


1.5.Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант – 1500 лв.
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Обучението за придобиване на професионална квалификация "Учител по изобразително изкуство" завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация „Учител по изобразително изкуство“


1.6. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител”.
Условие за кандидатстване: висше педагогическо образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 1500 лв. (внася се на 4 вноски)
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Обучението за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Учебен план квалификация “Ресурсен учител”

1.7. Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ (трети и четвърти курс).
Срок на обучение: 12 месеца (лекции петък от 13 ч., събота и неделя)
Такса за обучение на един специализант: 1500 лв. (внася се на четири вноски).
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Обучението за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработена от обучавания ситуация.
Учебен план "Учител по информатика и информационни технологии"

2.    Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни (еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни) курсове.
Темата и обучителят се избират от заявителите на курса.
Таксата за правоучастие е 30 лв. на участник на ден. Групите следва да са не по-малко от 15 участници.
Еднодневното обучение носи 1 кредит по Европейската образователна рамка.
Всеки участник в курса получава сертификат, подписан и подпечатан от Декана на ПФ.
Събралите 3 кредити от краткотрайни обучителни курсове, получават финансови облекчения при записване в дълготрайни специализации.
Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Педагогическия факултет, по общини и училища.
Предлагаме възможност за обсъждане и провеждане на квалификационни дейности по ваше предложение, които Вие искате да проведете с Вашите служители.
 
Зам.-декан  „Учебна дейност“
Доц. д-р Румяна Неминска
Тел. 042/61 -37 -76

 

 

                                     

 

 

 

Comments are closed