КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

График за провеждане на занятията
1. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“ (педагогическа правоспособност).
СДК 984 – график на занятията (септември 2017)
СДК 985 – график на занятията (октомври 2017)
2. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски учител“.
СДК 201 "Детски учител"- график на занятията (01.04.2017 – 11.06.2017)

3. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Начален учител“.
СДК 108 „Начален учител“ – график на занятията (21.01.2017 – 19.03.2017)
СДК 108 „Начален учител“ – график на занятията (22.04.2017 – 25.06.2017)
СДК 109 „Начален учител“ – график на занятията (октомври 2017 – ноември 2017)

4. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език“.
СДК 739 "Учител по английски език" – график на занятията (септември 2017 – декември 2017)

5. СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“.
СДК 301 „Учител по изобразително изкуство“- график на занятията (юли 2017)
СДК 301 „Учител по изобразително изкуство“- график на занятията (август 2017)

                                 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Превенция на стреса в педагогическата професия

Водещ курса: гл. ас. д-р Петър Вълков, клиничен психолог 

                                                Квалификационна дейност
       Съгласно ЗВО, Правилника за дейност на ТрУ и Правилата за следдипломна квалификация (следдипломно обучение), Педагогическият факултет организира и провежда обучения в очно-задочна форма за допълнителна професионална подготовка, дългосрочни следдипломни квалификации; специализирани курсове, краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации:
1. Специализации за допълнителна и/или нова професионална квалификация.
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 220 – 600 часа)
2. Следдипломни специализации в определена научна област и професионално-педагогическа специализация.
(продължителност – 12 месеца, хорариум – 205 – 230 часа)
3. Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка 
(продължителност – 1-3 месеца, хорариум – 30 – 220 часа)
4. Краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации.
(продължителност – 1 – 3 дни; хорариум – 8 – 24 часа)
5. Тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионални умения;
6. Семинари, конференции и педагогически четения;
7. Практикуми, проблемни групи и др.
Дългосрочните квалификационни форми за придобиване на нова и/или допълнителна квалификация се провеждат само по акредитирани направления и специалности, в съответствие на нормативните документи в системата на висшето образование.
След успешно завършване на съответната форма за квалификация участниците получават утвърдени от МОН

  • документи:
  • свидетелство
  • удостоверение
  • сертификат

1. Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация:
1.1. Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация по английски език:
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование
срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
такса за обучение на един специализант: 1000 лв. (внася се на четири вноски)
Заявление
Забележка: Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.
За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.
Специализацията завършва със защита на дипломна работа на английски език.
1.2. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Учител” (педагогическа правоспособност)
Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ.
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв.;
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75% от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.
Заявление
Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една (по избор).
Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
1.3. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител”
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование.

Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв. (внася се на 3 вноски)
Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една (по избор).
Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.
За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.
1.4. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация „Начален учител” 
Заявление
Условие за кандидатстване: висше образование с присъдена квалификация „Учител“
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв.;
Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет съставлява 75%  от общата сума.
Всички такси се  внасят  на четири вноски.

НОВО!!! 1.5. Едногодишна специализация за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование
срок на обучение: 12 месеца (събота и неделя)
такса за обучение на един специализант: 980.00 лв. (внася се на четири вноски)
Учебен план
Заявление
Забележка: Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.
За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.
Специализацията завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от представяне и защита на дипломен проект.

2. Професионално-педагогически специализации.
2.1. Едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема: “Тенденции и иновации в педагогическата практика”
2.2. Екологическо възпитание и образование в предучилищна и начална училищна възраст
2.3. Съвременна музикална култура и информационни компютърни технологии (ИКТ)

Заявление 
Предназначени са за педагогически кадри с присъдена ІV професионално-квалификационна степен.
Успешно завършилите специализацията получават свидетелство, което им дава право да кандидатстват за придобиване на ІІІ ПКС.
условие за кандидатстване: висше педагогическо образование с присъдена ІV ПКС 
Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца
Такса за обучение на един специализант – 980 лв. (внася се на 3 вноски)
Забележка:
* Учебните план се допълват с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломен проект.
* За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат  15 часа консултации.
3.    Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни/еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни курсове. Темата и обучителят се избират от заявителите на курса. 
Таксата за правоучастие е 25 лв. на участник на ден. Групите следва да са не по-малко от 15 участници.
Еднодневното обучение носи 1 кредит по Европейската образователна рамка.
Всеки участник в курса получава сертификат, подписан и подпечатан от Декана на ПФ.
Събралите 3 кредити от краткотрайни обучителни курсове, получават финансови облекчения при записване в дълготрайни специализации.
Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Педагогическия факултет, по общини и училища.
Предлагаме възможност за обсъждане и провеждане на квалификационни дейности по ваше предложение, които Вие искате да проведете с Вашите служители.
За контакти:
Секретар: Стоянка Гълъбова
Тел:  042/613 766, Факс: 042/630610
Зам. – Декан  „Логистика и следдипломно обучение“
Проф. д-р Таня Борисова
Тел. 042/61 -37 -74

 

Comments are closed