Клиника за продуктивни животни

  В „Клиниката за продуктивни животни” се обслужват главно следните видове: говедо, бивол, овца, коза и свиня. Лечебно-профилактичната работа в тази област е традиционна за Ветеринарномедицинския факултет. Продуктивните животни са основен обект още от създаването му. Осъвременената структура на клиниката позволява един всеобхватен и комплексен подход при профилактиката и терапията на различни заболявания, засягащи както отделни животни, така и разрешаване на съществуващи стадни проблеми.

    Клиниката разполага с три просторни зали за работа с едри животни, една за дребни преживни, приемно, както и стационар.

    В резултат на интеграцията с другите звена във Факултета, успоредно с класическите методи за изследване, за прецизиране на диагнозата се прилагат също и ултрасонография, рентгеново и ендоскопско изследване. В клиниката се ползват и услугите на „Лабораторията по болести на млечната жлеза”, „Лабораторно-диагностичния център" и отделението за заразни и паразитни болести.

    Предвид спецификата на дейността и традициите във Ветеринарномедицинския факултет, „Клиниката за продуктивни животни” заема централно място при организацията и провеждането на практическото обучение на студентите от четвърти и пети курс. За това допринасят и тесните връзки с различни животновъдни ферми, разположени в близост до Стара Загора. Работата и обучението директно в практиката, при теренни условия, създава уникална възможност, от която всеки студент трябва да се възползва.

 

Гр. ас. д-р Анатоли Атанасов

Ръководител на „Клиника за продуктивни животни”

акушер-гинеколог

тел.: 042/699517 – кабинет

E-mail: a_stefanov@mail.bg

 Роден на 12 февруари 1979 година в гр. Павликени обл. Велико Търново. През 1997 г. завършва средно образование в Техникум по ветеринарна медицина гр. Ловеч, а през 2005 г. ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински Факултет при Тракийски Университет, гр. Стара Загора.

В катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” постъпва на работа, като асистент през 2006 година след успешно издържан конкурсен изпит. Интересите му са насочени главно към репродукцията и репродуктивната патология при биволицата.

 

Ас. Пламен Димитров Маруцов

Заместник-ръководител на "Клиника за продуктивни животни"

 

 

Доц. д-р Румен Бинев, д.в.м.

тел.: 042/699530 – кабинет

E-mail: binew@abv.bg

Роден на 30.01.1966 г. в гр. Стара Загора. Завършва Техникум по ветеринарна медицина, гр. Стара Загора през 1985 год. Висше ветеринарно-медицинско образование получава от ВИЗВМ, ВМФ, гр. Стара Загора, през 1991 год. От 1991 до 1995 г работи като гл. лекар на ТКЗС, ръководител на ветеринарен участък и частно практикуващ лекар в Старозагорска и Хасковска област. През 1995 г е избран, чрез конкурсен изпит за редовен асистент към катедра “Вътрешни незаразни болести” към ВМФ на Тракийски университет. Последователно е повишен в длъжност старши асистент (2000 г.) и главен асистент (2001 г.) към същата катедра. През 2005 год. защитава дисертация в областта на токсикологията, за което му се присъжда научна и образователна степен “Доктор”.

От 2007 г. е Доцент към катедра “Вътрешни незаразни болести”.

Има над 60 публикации в страната и чужбина и участие в написването на учебни помагала.

 

 

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699512 – кабинет

E-mail: plana2003@mail.bg

       През 1995 г. завършва Висш институт по зоотехника иветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност ветеринарна медицина. През 2007 г. защитава дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Доцент от 2008 година. Специализира в „Клиника по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология» при Юстус Либих университет, ВМФ, Гиссен, Германия през 2000 и 2005 година.

    Професионални и научни интереси – болести при новородените животни.

 

 

  

 

Проф. д-р Наско Йовчев Василев, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699511 – кабинет

E-mail: nasvas@abv.bg

    Доц. д-р Наско Йовчев Василев е роден на 08 юли 1960 година в гр. Симеоновград. Научна кариера: асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” през 1990старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2005). Притежава образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 04.03.08. „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни” (2003).

    Научни интереси: репродукция; патология на репродукцията при крави и кобили.

 

 

  

Доц. д-р Станимир Ангелов Йотов, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699513 – кабинет

E-mail: stanrad@abv.bg

    Асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” – 1997, Старши асистент – 2000, Главен асистент – 2004, Доцент – 2009.

    Защитена дисертация: “Ехографска диагностика на ранната бременност и определяне на броя и пола на плодовете при овце”.

    Професионални интереси: Репродукция при дребните преживни животни  – ехографска диагностика на бременността, направляване на половия цикъл, изкуствено осеменяване.

 
 

Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699514 – кабинет

E-mail: anton.antonov@abv.bg

Д-р Антон Антонов е роден на 07.02.1978г. в гр. Габрово. Завършил е Природо-математическата гимназия в същия град през 1997 година, а през 2003г. се дипломира като ветеринарен лекар в Тракийски университет гр. Стара Загора. В продължение на две години работи като участъков лекар в с. Царева ливада, община Дряново. От 2005г. е асистент в катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ след успешно издържан конкурсен изпит, а от 2008 г. е старши асистент.

 

 

 

Гл. ас. д-р Иван Росенов Фасулков, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699515 – кабинет

E-mail: i.fasulkov@gmail.com

Роден на 17 юни 1983 г. в град Добрич. Висшето си образование завършва през 2007 г. във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, със специалност ветеринарна медицина и квалификация магистър ветеринарен лекар.

След успешно положен конкурсен изпит, през март 2008 година започва работа като асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”.

Професионалните интереси са насочени в областта на заболявания на млечната жлеза при дребните преживни животни, ултразвуково изследване на млечната жлеза при козата, репродуктивна физиология и патология при свинете.

 

 

Ас. д-р Манол Карадаев, д.в.м.,

акушер-гинеколог

тел.: 042/699510 – кабинет

E-mail: Karadaev@abv.bg

Роден на 23.03.1986г. в гр. Ямбол. През 2005г. завършва средно специлано образование по специалност Ветеринарна медицина и профил Ветеринарен техник в ПГВМ „Ив.П.Павлов” гр. Ст.Загора. През 2011г. завършва висше образование по ветеринарна медицина във ВМФ на ТрУ      гр. Ст. Загора и се сдобива с ОКС магистър. В продължение на една година работи като ветеринарен лекар в областта на продуктивното животновъдство в гр. Ямбол. През Декември 2011г., след успешно положен конкурсен изпит е избран за редовен асистент в катедра ”Акушерство,репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ към ТрУ гр.Ст. Загора. През 2015 защитава образователно-квалификационна степен „Доктор”.

 

 

 

Д-р Георги Владимиров Икономов

Ординатор в Клиника за продуктивни животни

тел.: 042/699516 – кабинет

E-mail: goni@abv.bg

   

 

Проф. двмн Йордан Николов Георгиев

тел.: 042/699699 – кабинет

E-mail: dnik@abv.bg 

Роден през 1951 год. Завършва Ветеринарна медицина в гр. София през 1976 год. От 1976 до 1978 год. работи като ветеринарен лекар в АПК гр. Стражица, В. Търновска област. През 1979 год. е приет за редовен докторант в катедра „Вътрешни болести” на ВИЗВМ, гр. Ст. Загора. През 1980 год. е асистент, 1983 – ст. асистент, 1985 – гл. асистент, 1988 – доцент, 2003 – професор. Защитава дисертация за получаване на научна степен „доктор” през 1984 год. в областта на клиничната токсикология. Научна степен доктор на ветеринарномедицинските науки получава през 2002 год. за принос към болестите на предстомашията у преживните животни. Член на СНС по ВМ към ВАК (1997 – 2002), член на ПК по ЖВМ към ВАК (2003 – 2006); Декан на ВМФ (2004 – 2007), председател на СНС по МФНПЖ при ВАК. Има над 120 научни труда, учебници, ръководства и монографии. Професионалните интереси на проф. Николов са в областта на Вътрешните болести на домашните животни и отравянията при тях.

 
 
 

Ас. д-р Иван Вълчев Трифонов

тел.: 042/699/530 – кабинет

E-mail: Valtchev@abv.bg

Роден на 28.06.1972 год. в гр. Казанлък. Завършва гимназия в град Казанлък през 1990 год. Висше ветеринарно медицинско образование получава в Тракийски университет, Ст. Загора, през 1997 год. След успешно положен конкурс – изпит е приет на работа в катедра “Вътрешни незаразни болести”, ВМФ, Тракийски университет. През 2004 год. e повишен в длъжност старши асистент, а през 2007 год. става главен асистент. Професионалните интереси на д-р Вълчев са насочени към Вътрешните болести на продуктивните животни и Клиничната токсикология.

 
 
 

Ас. д-р Красимир Тодоров Стоянчев

тел.: 042/699533 – кабинет

E-mail: ksto@abv.bg

Роден на 14.041973 г. гр. Ловеч, обл. Ловешка. Завършва техникум по Ветеринарна медицина- гр. Ст. Загора- 1992 год. Висше ветеринарно медицинско образование получава в Тракийски Университет, Ст. Загора, през 1998 год. След успешно положен конкурс –изпит е приет на работа в катедра “Вътрешни незаразни болести”, ВМФ, Тракийски университет. През 2003 год. е повишен в длъжност старши асистент, а през 2006 год. става главен асистент. Професионалните интереси на д-р Стоянчев са насочени към Вътрешни болести на продуктивните животни, болести по конете и Дивеча

Женен и има един син

 

 

Проф. двмн Иван Борисов Иванов,

хирург

тел.: 042/699533 – кабинет

E-mail: borissov_vet_dent@abv.bg

Професионални интереси: хирургически инфекции при продуктивните животни; заболявания на стави и копита при говеда и свине; антибактериална терапия на хирургическите заболявания.

 

 

Доц. д-р Николай Викторов Горанов, д.в.м.,

хирург

тел.: 042/699533 – кабинет

E-mail: nickgoranov@yahoo.com

Професионални интереси: болести на копитата при продуктивните животни

 

 

Доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов, д.в.м.,

хирург

тел.: 042/699533 – кабинет

E-mail: tz_chaprazov@yahoo.com

Професионални интереси: хирургически инфекции

Comments are closed