Катедра “Хранителни технологии”

 КАТЕДРА "ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"

   Катедра „Хранителни технологии” се обособява като самостоятелна с решение на АС на Тракийски университет от 19.12.2012 г.  

От разкриването на специалност „Технология на храните“ през 1997/1998 година до днес са дипломирани 106 студенти с образователно-квалификационна степен „специалист“, 110 студенти с ОКС „професионален бакалавър” и 55 студенти с ОКС „бакалавър“.

Ръководител на катедра "Хранителни технологии" доц. д-р Красимира Добрева

тел. 046/ 66 91 81 ; e-mail: krdobreva@gmail.com

Организатор на катедрата: Ирина Георгиева – каб. 223

   Катедрата е специализираща в професионално направление „Хранителни технологии“ и осигурява обучението по дисциплините „Висша математика“, „Физика“, „Химия“, „Екология“ и „Чужд език“ за всички специалности във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

   Професионално направление „Хранителни технологии“ е акредитирано с оценка 8,47 от Акредитационният съвет на НАОА, Протокол №1/10.01.2013 г., в редовна и задочна форми на обучение за образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“.

 

Катедрата обучава студенти в:

 • ОКС „бакалавър“ по специалност „Технология на храните”;
 • ОКС „магистър“ по специалност „Безопасност и качество на храните”.

В катедрата се изучават следните дисциплини:

За ОКС „Бакалавър“

 • Висша математика;
 • Физика;
 • Обща и неорганична химия;
 • Органична химия;
 • Химия на природните съединения;
 • Аналитична химия;
 • Физикохимия;
 • Биохимия;
 • Микробиология;
 • Процеси и апарати;
 • Технология на зърносъхранението и зърнопреработването;
 • Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия;
 • Технология на млякото и млечните продукти;
 • Технология на месото и месните продукти;
 • Технология на консервирането;
 • Хранителна микробиология;
 • Екология;
 • Чужд език.

   Студентите, изучаващи специалност „Технология на храните“, могат да разширяват познанията си в областта на Хранителните технологии като избират от дисциплините: „Добавки за хранителни продукти“, „Опаковане на хранителните продукти“, „Химични процеси в хранителните технологии“, „Технология на птичето месо и яйцата“, „Технология на рибата и рибните продукти“, „Технология на плодово-захарните продукти“, „Технология на детски и диетични храни“, „Технология на комбинираните фуражи“ и „Технология на макаронените изделия“.

За ОКС „Магистър“

 • Сензорен анализ;
 • Хранителни контаминанти;
 • Функционални храни;
 • Анализ на храните;
 • Системи за управление качеството на храните;
 • Системи за управление безопасността на храните;
 • Управление и работа в екип.

Избираеми дисциплини: „Хранителни токсикоинфекции“, „Хигиена на храненето“, „Бизнес комуникации“, „Организационна култура и етика“.

   Създадени са необходимите условия и организация за осъществяване на качествен  учебния процес.

Академичният състав на катедрата включва 1 професор, 6 доценти, 1 гл. ас. д-р и 2 асистенти.

Разработени са над 20 научни и научно-приложни проекти.

Осъществено е трайно сътрудничество с фирми от хранителната промишленост за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите от професионално направление „Хранителни технологии”.

 

Основни научни направления:

 • Иновационни технологии при производството на храни;
 • Безопасност и качество на храните;
 • Математическо моделиране на технологични процеси;
 • Съвременни аспекти в мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот.

 

Преподавателски състав на катедра "Хранителни технологии":


доц. д-р инж. Красимира Добрева – Ръководител катедра      каб. 132      CV      Публикации

e-mail: krdobreva@gmail.com

Област на научни интереси: Получаване, анализ и приложение на етеричните масла и екстракти от етерично¬маслени и лекарствени растения. Ароматизиране на хранителните продукти. Системи за управление на качеството на хранителните продукти.


проф. д-р Веселин Видев                                                               каб. 115      CV      Публикации           

e-mail: videv@uni-sz.bg

Област на научни интереси: Математика


доц. д-р Красимир Кръстев – Зам. Декан по АСИД                     каб. 115       CV       Публикации

e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Математика и Физика 


доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева                             каб. 414       CV       Публикации

e-mail:

Област на научни интереси: Технология на консервирането.


доц. д-р Митко Тодоров Петев                                                       каб. 210       CV       Публикации

 e-mail: petev_58@abv.bg

Област на научни интереси: Зоотехника и зооинженерство.


доц. д-р Снежана Бойчева Драгоева                                             каб. 122      CV       Публикации

e-mail: sbdineva@abv.bg

Област на научни интереси: Екология; Генетика; Електронно обучение; Микробиология.


доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова                                   каб. 314       CV       Публикации

e-mail: margarita.pehlivanova@trakia.uni-bg

Област на научни интереси: Педагогика и Психология


доц. д-р Емилия Димова Димова                                                    каб. 314       CV       Публикации

e-mail: emdimova@abv.bg

Област на научни интереси: Социология, Административно управление, Английски език 


гл. ас. д-р инж. Иван Енчев Димов                                                   каб. 417      CV       Публикации

e-mail: ivendi_81@abv.bg

Област на научните интереси: зърносъхранение, зърнопреработване, хляб, хлебни и сладкарски изделия, системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти


ас. д-р. инж. Ира Димитрова Танева                                                 каб.122      CV       Публикации

e-mail: ira_64@abv.bg

Област на научни интереси: Технология на консервирането


ас. инж. Станка Кънева Байчева                                                       каб. 132      CV      Публикации      Научен актив

e-mail:  tania.gt@abv.bg 

Област на научни интереси:  Системи за управление на безопастност и качество на хранителните продукти; Технология на местните и рибните продукти.

Comments are closed