Катедра “Хранителни технологии”

Катедра „Хранителни технологии” се обособява като самостоятелна с решение на АС на Тракийски университет от 19.12.2012 г.  
От разкриването на специалност „Технология на храните“ през 1997/1998 година до днес са дипломирани 106 студенти с образователно-квалификационна степен „специалист“, 110 студенти с ОКС „професионален бакалавър” и 55 студенти с ОКС „бакалавър“.


Ръководител на катедра "Хранителни технологии"
доц. д-р Красимира Добрева
тел. 046/ 66 91 81; e-mail: krdobreva@gmail.com

Организатор на катедрата: Ирина Георгиева
каб. 237  e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg

 

Катедрата е специализираща в професионално направление „Хранителни технологии“ и осигурява обучението по дисциплините „Висша математика“, „Физика“, „Химия“, „Екология“ и „Чужд език“ за всички специалности във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.
Професионално направление „Хранителни технологии“ е акредитирано с оценка 8,47 от Акредитационният съвет на НАОА, Протокол №1/10.01.2013 г., в редовна и задочна форми на обучение за образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“.

 

 Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:​

1. Иновационни технологии при производството на храни;

2. Безопасност и качество на храните;

3. Математическо моделиране на технологични процеси;

4. Съвременни аспекти в мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот.

 Катедрата обучава студенти в:

  • ОКС „Бакалавър“ по специалност „Технология на храните”;
  • ОКС „Магистър“ по специалност „Безопасност и качество на храните”.

Преподавани дисциплини:

Висша математика; Физика; Обща и неорганична химия; Органична химия; Химия на природните съединения; Аналитична химия; Физикохимия; Биохимия; Микробиология; Процеси и апарати; Технология на зърносъхранението и зърнопреработването; Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия; Технология на млякото и млечните продукти; Технология на месото и месните продукти; Технология на консервирането; Хранителна микробиология; Екология; Чужд език; Сензорен анализ; Хранителни контаминанти; Функционални храни; Анализ на храните; Системи за управление качеството на храните; Системи за управление безопасността на храните; Управление и работа в екип; Хранителни токсикоинфекции; Хигиена на храненето; Бизнес комуникации; Организационна култура и етика.

Студентите, изучаващи специалност „Технология на храните“, могат да разширяват познанията си в областта на Хранителните технологии като избират от дисциплините: „Добавки за хранителни продукти“, „Опаковане на хранителните продукти“, „Химични процеси в хранителните технологии“, „Технология на птичето месо и яйцата“, „Технология на рибата и рибните продукти“, „Технология на плодово-захарните продукти“, „Технология на детски и диетични храни“, „Технология на комбинираните фуражи“ и „Технология на макаронените изделия“.

Създадени са необходимите условия и организация за осъществяване на качествен  учебния процес.
Академичният състав на катедрата включва  4 доценти, 2 гл. ас. д-р и 1 асистент.
Разработени са над 20 научни и научно-приложни проекти.
Осъществено е трайно сътрудничество с фирми от хранителната промишленост за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите от професионално направление „Хранителни технологии”.

Преподавателски състав на катедра „Хранителни технологии


Ръководител катедра
доц. д-р инж. Красимира Добрева                                                        каб. 132     
CV     Публикации
e-mail: krdobreva@gmail.com
Област на научни интереси: Получаване, анализ и приложение на етеричните масла и екстракти от етерично¬маслени и лекарствени растения; Ароматизиране на хранителните продукти; Системи за управление на качеството на хранителните продукти.


Научен секретар на ФТТ
гл. 
ас. д-р инж. Иван Енчев Димов                                                        каб. 417
     
CV     Публикации
e-mail: ivendi_81@abv.bg
Област на научните интереси: Зърносъхранение, зърнопреработване, хляб, хлебни и сладкарски изделия; Системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти.


доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева                                   каб. 414     CV     Публикации
e-mail:
Област на научни интереси:
Технология на консервирането.


доц. д-р Снежана Бойчева Динева                                                       каб. 122     CV     Публикации
e-mail: sbdineva@abv.bg
Област на научни интереси: Екология; Генетика; Електронно обучение; Микробиология.


доц. д-р Емилия Димова Димова                                                          каб. 314     CV     Публикации
e-mail: emdimova@abv.bg
Област на научни интереси: Социология; Административно управление; Английски език.

 


гл. ас. д-р инж. Ира Димитрова Танева                                                каб.122     CV     Публикации
e-mail: ira_64@abv.bg
Област на научни интереси: Технология на консервирането.


ас. д-р инж. Станка Кънева Байчева                                                           каб. 132     CV     Публикации
e-mail: tania.gt@abv.bg
Област на научни интереси:  Системи за управление на безопастност и качество на хранителните продукти; Технология на местните и рибните продукти.


ас. д-р Милен Димитров Димов                                                          каб. 314     CV     Публикации
e-mail: midimow@abv.bg
Област на научни интереси: Органична химия, Методи за декструкция и пиролиза на вулканизати, Получаване и изследване на етерични масла


ас. инж. Тончо Господинов Колев
e-mail:

Област на научни интереси:


преподавател Елена Козелчикова
e-mail:
kozelchikova.elena@yandex.ru
Област на научни интереси:

Comments are closed