Катедра “Машинно инженерство”

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в ОКС "Бакалавър" и специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“, „Организация и управление на транспорта”, „Автотехническа експертиза”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Дизайн и технологии на кожени изделия”, „Моден и текстилен дизайн и технологии”, „Организация и управление на шевна фирма” в ОКС „Магистър” от професионално направление „Машинно инженерство”.


Ръководител на катедра „Машинно инженерство“
проф. д-р инж. Красимир Трендафилов
тел.:
0887 70 86 03; e-mail: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg

Организатор на катедра: Даниела Атанасова
каб. 237; e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg


Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:
Двигатели с вътрешно горене
Земеделски машини
Кинематика на машинно-тракторни агрегати
Горивна икономичност на земеделските трактори
Алтернативни масла и горива
Техническо обслужване, диагностика и ремонт на автотранспортна и земеделска техника
Трибология в областта на ДВГ, автотранспортната и земеделска техника
Метрология и технически измервания
Моден дизайн
Конструиране и моделиране на облеклото
Проектиране на облекло с CAD системи
Технология и организация на шевното производство

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини: Автоматизация на земеделското производство; Автоматизирани системи в транспортните средства; Автоматични трансмисии в АТЗТ; Автотехническа експертиза; Автотракторни и експлоатационни материали; Алтернативни горива и масла; Алтернативни източници на енергия; Взаимодействие между видовете транспорт; Графичен дизайн и визуални комуникации; Двигатели с вътрешно горене; Диагностика и техническо обслужване на машините; Дизайн на интериорния текстил; Дизайн на модни аксесоари; Дизайн на плетива; Дизайн на тъкани; Екологично земеделие; Електро и мотокари; Електрообзавеждане на трактора и автомобила; Земеделски машини І част; Земеделски машини ІІ част; Изработване на дамски връхни облекла; Изработване на дамски горни раменни изделия; Изработване на детско облекло; Изработване на мъжки връхни облекла; Изработване на мъжки горни раменни изделия; Изработване на облекло от трикотаж; Изработване на поясни изделия; Икономика; Инженерна графика; Интелигентни системи в транспорта; Информационни технологии в транспортната и земеделска техника; История на костюма и модата; Климатични системи в АТЗТ; Компютърни технологии в модния дизайн; Конструиране и моделиране  на облеклото с CAD системи; Конструиране и моделиране на облеклото І ч.; Конструиране и моделиране на облеклото ІІ част; Контрол и управление на техническото състояние на АТЗТ; Контрол на качеството; Логистика на транспортните процеси; Логистика, спедиция и митнически процедури; Маркетинг на модната индустрия; Машинни елементи; Мениджмънт на текстилните и шевни фирми; Механизирани технологии в земеделието; Митнически режими и процедури; Моден дизайн; Моден дизайн – КП; Модна графика; Основи на земеделието; Плетачни технологии и машини; Превоз на опасни и специфични товари; Предачни технологии и машини; Предачни, тъкачни и плетачни технологии и машини; Предприемачество и мениджмънт; Проектен мениджмънт; Проектиране на механизирани технологии в земеделието; Проектиране на модни колекции; Проектиране на модни колекции-КП; Проектиране на облекла за нестандартни фигури; Проектиране на облекло от еластични материали; Проектиране на съвременни шевни технологии; Проектиране на технологични линии в шевното производство; Първична преработка и съхранение на земеделските продукти; Ремонт на автотранспортна и земеделска техника; САD проектиране на облеклото; Системи за осигуряване на безопасността на движението; Спедиция; Стопанска логистика; Съвременни текстилни технологии; Текстилна рисунка; Текстилно материалознание и изпитвания; Теория на дизайна; Теория на дизайна и модната графика; Техническа механика І част; Техническа механика ІІ част; Технология и организация на транспорта; Технология на възстановяването; Технология на облеклото; Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта; Трактори и автомобили І част; Трактори и автомобили ІІ част; Транспортна инфраструктура; Транспортна политика и мениджмънт; Транспортна техника; Транспортни системи и технологии; Тъкачни технологии и машини; Ушиване по мярка; Хибридни и електрически превозни средства; Хидравлични и пневматични машини и задвижвания; Шевни машини и съоръжения. Само упражнения по дисциплините: Екология и опазване на околната среда; Измерване на неелектрически величини; Машиностроителни технологии; Метрология и технически измервания; Подемни и транспортни съоръжения в индустриалното предприятие; Полупроводникова електроника; Техническа безопасност

 

Преподавателски състав на катедра „Машинно инженерство“

Ръководител катедра
проф. д-р инж. Красимир Трендафилов                                                 каб. 238
 

email: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Земеделски машини; Експлоатация на земеделската техника.


проф. д-р инж. Златинка Казлачева                                                         каб. 210 
e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Моден дизайн; Разработване и усъвършенстване на системи за конструиране и моделиране на облекло; CAD проектиране


доц. д-р Виолетка Вътева                                                                       каб. 330
email: violetka.vateva@trakia-uni.bg / vili13@gmail.com; vili13@gbg.bg
Област на научни интереси: Агрономически дисциплини (Растениевъдство; Общо земеделие; Фуражо производство; Ливадарство; Екологизация на земеделието; Биологично земеделие; Агрохимия; Агрометеорология. Почвознание; Механизирани технологии в земеделието; Технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на трайни насъждения; Първична преработка и съхранение на земеделски продукти; Начини на съхранение; Контрол на качеството на земеделска проудкция; Методи и средства за борба със складови неприятели; Технологии за съхраняване на зърното и зърнените продукти; Ерозия на почвата.


доц. д-р инж. Галя Долапчиева                                                             каб. 319
e-mail: 
galya.dolapchieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Конструиране и технология на облеклото; Проектиране на технологични линии.


доц. д-р инж. Диана Балабанова                                                          каб. 110
e-mail: diana.balabanova@trakia-uni.bg / dbalabanova@tk.uni-sz.bg
Област на научни интереси: Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина; Шевни машини и съоръжения; Плетачество;  Конструиране и моделиране на облеклото.


доц. д-р инж. Невенка Иванова                                                             каб. 130
e-mail: nevenka.ivanova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси:  Разработване и изследване на логистична система за
сервиз на земеделска техника. Машинни елементи. Инженерна графика. Техническа
механика и съпротивление на материалите.


гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева                                                             каб. 310
e-mail:  zhulieta.ilieva@trakia-uni.bg / j.g.ilieva@gmail.com
Област на научни интереси:  Моден и текстилен дизайн; проектиране на облекло с CAD системи


гл.ас. д-р Петя Атанасова                                                                      каб. 235
e-mail: petya.atanasoiva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси:  Регионална икономика, интелигентна специализация на регионите, икономически анализи по отрасли


гл. ас. д-р инж. Георги Георгиев                                                           каб. 227
e-mail: georgi.georgiev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 


гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев                                                      каб. 327
e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и земеделска техника; Обучение на водачи на МПС; Диагностика на транспортна и земеделска техника.


ас. д-р инж. Петя Динева                                                                      каб. 319
e-mail:  petya.dineva@trakia-uni.bg / petiadineva68@abv.bg
Област на научни интереси:
Моден дизайн, Констуиране и моделиране на облекло.


ас. д-р инж. Красимир Георгиев                                                           каб. 128
e-mail: 
krasimir.georgiev@trakia-uni.bg / krasimir_georgiev_2@abv.bg
Област на научни интереси: Tехнически науки; Безопасност на движението; Организация на движението.


ас. инж. Миглена Казакова                                                                        каб. 130
e-mail:  miglena.kazakova.14@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Моделиране и симулиране на обекти и процеси; Автоматизация на земеделското производство; Прецизно земеделие; Иновативни образователни технологии.


ас. инж. Димитър Кадиев                                                                          каб. 126
e-mail:  dimitar.kadiev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: механизация в растениевъдството, експлоатация на машинно-тракторния парк, механизирани технологии в земеделието, почвообработващи машини, трактори и автомобили, ДВГ

Comments are closed