Катедра “Машинно инженерство”

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в ОКС "Бакалавър" и специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“, „Организация и управление на транспорта”, „Автотехническа експертиза”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Дизайн и технологии на кожени изделия”, „Моден и текстилен дизайн и технологии”, „Организация и управление на шевна фирма” в ОКС „Магистър” от професионално направление „Машинно инженерство”.


Ръководител на катедра „Машинно инженерство“
доц. д-р инж. Красимир Трендафилов
тел.:
0887 70 86 03; e-mail: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg

Организатор на катедра: Ирина Георгиева
каб. 237; e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg


Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:
Двигатели с вътрешно горене
Земеделски машини
Кинематика на машинно-тракторни агрегати
Горивна икономичност на земеделските трактори
Алтернативни масла и горива
Техническо обслужване, диагностика и ремонт на автотранспортна и земеделска техника
Трибология в областта на ДВГ, автотранспортната и земеделска техника
Метрология и технически измервания
Моден дизайн
Конструиране и моделиране на облеклото
Проектиране на облекло с CAD системи
Технология и организация на шевното производство

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:
Инженерна графика; Материалознание; Механика; Основи на земеделието; Съпротивление на материалите; Метрология и техническо измерване; Топлотехника; Машинни елементи; Технология на машиностроенето; Хидравлика; Автотракторни и експлоатационни материали; Двигатели с вътрешно горене; Трактори и автомобили; Машини за почвообработка, сеитба и прибиране; Ел.обзавеждане на трактора и автомобила; Диагностика и техническо обслужване на машините; Механизирани технологии в земеделието; Ремонт на автотранспортна и земеделска техника; Автоматизирани системи в транспортните средства; Техническа безопасност; Екология в транспорта; Технология и организация на транспорта; Алтернативни горива и масла; Автотехническа експертиза; Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта; Електро и мотокари; Екологично земеделие; Технология на възстановяването; Първична преработка и съхранение на зърнени продукти.

Преподавателски състав на катедра „Машинно инженерство“

Ръководител катедра и Зам. декан по учебна дейност
доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов                                    каб. 238
 
CV   Публикации
email: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Земеделски машини; Експлоатация на земеделската техника.


Зам. декан по научна и международна дейност
доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева                                                        каб. 210   CV   Публикации
e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Моден дизайн; Разработване и усъвършенстване на системи за конструиране и моделиране на облекло; CAD проектиране


Секретар на Факултетен съвет
гл. ас. д-р инж. Жулиета Георгиева Илиева                                               каб. 319
   
CV   Публикации
e-mail:  j.g.ilieva@gmail.com; zhulieta.ilieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси:  Моден и текстилен дизайн; проектиране на облекло с CAD системи


доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров                                                     каб. 126   CV   Публикации
e-mail: mitko_1166@abv.bg
Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене; Автомобилни експлоатационни материали; Ремонт и диагностика на автомобилите.


доц. д-р Виолетка Вътева Вътева                                                               каб. 330   CV   Публикации
email: vili13@gmail.com; vili13@gbg.bg
Област на научни интереси: Агрономически дисциплини (Растениевъдство; Общо земеделие; Фуражо производство; Ливадарство; Екологизация на земеделието; Биологично земеделие; Агрохимия; Агрометеорология. Почвознание; Механизирани технологии в земеделието; Технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на трайни насъждения; Първична преработка и съхранение на земеделски продукти; Начини на съхранение; Контрол на качеството на земеделска проудкция; Методи и средства за борба със складови неприятели; Технологии за съхраняване на зърното и зърнените продукти; Ерозия на почвата.


доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева                                                 каб. 319   CV   Публикации
e-mail: 
galya.dolapchieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Конструиране и технология на облеклото; Проектиране на технологични линии.


доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова                                                  каб. 110     CV     Публикации
e-mail: dbalabanova@tk.uni-sz.bg
Област на научни интереси: Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина; Шевни машини и съоръжения; Плетачество;  Конструиране и моделиране на облеклото.


доц. д-р инж. Петър Петров Казаков                                                           каб. 125   CV   Публикации
e-mail: peter_yb@abv.bg
Област на научни интереси: ДВГ; Горива и масла.


доц. д-р инж. Невенка Радева Иванова                                                      каб. 110   CV   Публикации
e-mail: nevena_venci@abv.bg
Област на научни интереси:  


ас. д-р инж. Красимир Георгиев Георгиев                                                каб. 128   CV   Публикации
e-mail: 
krasimir_georgiev_2@abv.bg
Област на научни интереси: Tехнически науки; Безопасност на движението; Организация на движението.


гл. ас. д-р инж. Георги Колев Георгиев                                                      каб. 227   CV   Публикации
e-mail: georgi.georgiev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 


гл. ас. д-р инж. Драгомир Маринов Драгоев                                             каб. 327   CV   Публикации
e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и земеделска техника; Обучение на водачи на МПС; Диагностика на транспортна и земеделска техника.


ас. д-р инж. Петя Колева Динева                                                                  каб. 319   CV   Публикации
e-mail:  petiadineva68@abv.bg
Област на научни интереси:
Моден дизайн, Констуиране и моделиране на облекло.


ас. инж. Миглена Андонова Казакова                                                                      каб. 327   CV   Публикации
e-mail:  miglena.kazakova.14@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Моделиране и симулиране на обекти и процеси; Автоматизация на земеделското производство; Прецизно земеделие; Иновативни образователни технологии.

Comments are closed