Катедра “Машинно инженерство”

КАТЕДРА “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” от професионално направление „Машинно инженерство”. Академичният състав на катедрата е от 18 преподаватели, от които 9 хабилитирани и 9 асистенти от които 3 с ОНС "доктор".

 Ръководител на катедра „Машинно инженерство“

доц. д-р инж. Диана Балабанова

Тел. 0887 70 86 03; e-mail: dbalabanova@tk.uni-sz.bg

Организатор на катедра: Ирина Георгиева

каб.233 e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg


Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1. Оптимално управление на земеделски тракторни агрегати;

2. Горивна икономичност на земеделските трактори;

3. Алтернативни масла и горива;

4. Машини за почвообработка, сеитба и прибиране;

5. Техническо обслужване, диагностика и ремонт на земеделска техника;

6. Мода и дизайн в облеклото;

7. Проектиране на облекло с CAD системи;

8. Конструиране и моделиране на облеклото;

9.Технология на шевното производство;

10.Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

11.Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

12.Оценка на риска и техническа безопасност;
13.Възстановяеми енергийни източници;

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.

С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Инженерна графика

Материалознание

Механика

Основи на земеделието

Съпротивление на материалите

Метрология и техническо измерване

Топлотехника

Машинни елементи

Технология на машиностроенето

Хидравлика

Автотракторни и експлоатационни материали

Двигатели с вътрешно горене

Трактори и автомобили

Машини за почвообработка, сеитба и прибиране

Ел.обзавеждане на трактора и автомобила

Диагностика и техническо обслужване на машините

Механизирани технологии в земеделието

Ремонт на автотранспортна и земеделска техника

Автоматизирани системи в транспортните средства

Техническа безопасност

Екология в транспорта

Технология и организация на транспорта

Алтернативни горива и масла

Автотехническа експертиза

Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта

Електро и мотокари

Екологично земеделие

Технология  на възстановяването

Първична преработка и съхранение на зърнени продукти

 

Преподавателски състав на катедра „Машинно инженерство“


проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – ДЕКАН                      каб. 233     CV     Публикации

e-mail: krasimira.georgieva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика,  Машинознание и машинни елементи, Селскостопански и хидромелиоративни машини, Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли); Подпластова сеитба, конструиране и експериментиране на комбинирани земеделски машини, Автоматизация на системите за диагностика на болестите по лозови насаждения, Ферментационни процеси, Системи с променлива структура, Моделиране и управление.


доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова – Ръководител катедра        каб. 110     CV     Публикации

e-mail: dbalabanova@tk.uni-sz.bg

Област на научни интереси: Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина, Шевни машини и съоръжения, плетачество,  конструиране и моделиране на облеклото.


доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев                                                               каб. 128     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене, трактори, автомобили, горивна икономичност


доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев – Ръководител СДК и ЦПО              каб. 130     CV     Публикации

e-mail: stancho.stanchev@trakia-uni.bg 

Област на научни интереси: Автотранспортна техника и технически експертизи


доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров                                                      каб. 126     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене, Автомобилни експлоатационни материали, Ремонт и диагностика на автомобилите


доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов                                      каб. 130     CV     Публикации

email: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Земеделски машини;Експлоатация на земеделската техника


доц. д-р Виолетка Вътева Вътева                                                               каб. 330     CV     Публикации

email:

Област на научни интереси: Агрономически дисциплини (Растениевъдство; Общо земеделие; Фуражо производство; Ливадарство; Екологизация на земеделието; Биологично земеделие;Агрохимия;Агрометеорология.Почвознание. Механизирани технологии в земеделието. Технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на трайни насъждения. Първична преработка и съхранение на земеделски продукти. Начини на съхранение; Контрол на качеството на земеделска проудкция; Методи и средства за борба със складови неприятели; Технологии за съхраняване на зърното и зърнените продукти. Ерозия на почвата.


доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева                                                  каб. 319     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Конструиране и технология на облеклото. Проектиране на технологични линии


доц. д-р Златинка Иванова Казлачева                                                        каб. 110     CV     Публикации

e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Моден дизайн, конструиране и моделиране на облеклото – усъвършенстване на методиките за конструиране и CAD дизайн


доц. д-р инж. Румен Анчев Русев                                                                 каб. 110     CV     Публикации

e-mail: roussev_r@abv.bg

Област на научни интереси:  Анализ и синтез на механизми за текстилни машини;Конструиране на нестандартни машини;Робототехника;Роботизация на производствени процеси;Промишлена електроника;


гл. ас. д-р инж. Петър Петров Казаков                                                         каб. 125     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: ДВГ, горива и масла


ас. д-р инж. Невена Иванова                                                                         каб. 237     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси:  


ас. д-р инж. Красимир Георгиев Георгиев                                                    каб. 128     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: технически науки, безопасност на движението, организация на движението


ас. инж. Георги Стоянов Георгиев                                                                 каб. 130     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Безопасност на движението


ас. инж. Георги Колев Георгиев                                                                     каб. 227     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: 


ас. инж. Драгомир Маринов Драгоев                                                             каб. 327     CV     Публикации

e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и земеделска техника; Обучение на водачи на МПС; Диагностика на транспортна и земеделска техника;


ас. инж. Катя Георгиева Бюзюкева                                                                каб. 319     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Технология на облеклото


ас. инж. Жулиета Георгиева Илиева                                                               каб. 110     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси:  Моделиране и дизайн на облекло


ас. инж. Петя Динева                                                                                        каб. 319     CV     Публикации

e-mail:

Област на научни интереси:


ас. Светослава Яновска                                                                                   каб. 320     CV     Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: Педагогика и Психология 


 

Comments are closed