Катедра “Машинно инженерство”

 

КАТЕДРА “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” от професионално направление „Машинно инженерство”. Академичният състав на катедрата е от 14 преподаватели, от които 8 хабилитирани и 6 асистенти от които 5 с ОНС "доктор".

 Ръководител на катедра „Машинно инженерство“
доц. д-р инж. Диана Балабанова
Тел. 0887 70 86 03;  e-mail: dbalabanova@tk.uni-sz.bg

Организатор на катедра: Ирина Георгиева
каб.233   e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg


Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1. Оптимално управление на земеделски тракторни агрегати;

2. Горивна икономичност на земеделските трактори;

3. Алтернативни масла и горива;

4. Машини за почвообработка, сеитба и прибиране;

5. Техническо обслужване, диагностика и ремонт на земеделска техника;

6. Мода и дизайн в облеклото;

7. Проектиране на облекло с CAD системи;

8. Конструиране и моделиране на облеклото;

9. Технология на шевното производство;

10. Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

11. Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

12. Оценка на риска и техническа безопасност;

13. Възстановяеми енергийни източници;

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Инженерна графика; Материалознание; Механика; Основи на земеделието; Съпротивление на материалите; Метрология и техническо измерване; Топлотехника; Машинни елементи; Технология на машиностроенето; Хидравлика; Автотракторни и експлоатационни материали; Двигатели с вътрешно горене; Трактори и автомобили; Машини за почвообработка, сеитба и прибиране; Ел.обзавеждане на трактора и автомобила; Диагностика и техническо обслужване на машините; Механизирани технологии в земеделието; Ремонт на автотранспортна и земеделска техника; Автоматизирани системи в транспортните средства; Техническа безопасност; Екология в транспорта; Технология и организация на транспорта; Алтернативни горива и масла; Автотехническа експертиза; Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта; Електро и мотокари; Екологично земеделие; Технология на възстановяването; Първична преработка и съхранение на зърнени продукти.

 

Преподавателски състав на катедра „Машинно инженерство“


Ръководител катедра

доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова                                                каб. 110     CV     Публикации
e-mail: dbalabanova@tk.uni-sz.bg

Област на научни интереси: Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина; Шевни машини и съоръжения; Плетачество;  Конструиране и моделиране на облеклото.


проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева                               каб. 327     CV     Публикации
e-mail: kr.g.georgieva@gmail.com

Област на научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика; Машинознание и машинни елементи; Селскостопански и хидромелиоративни машини; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли); Подпластова сеитба; Конструиране и експериментиране на комбинирани земеделски машини; Автоматизация на системите за диагностика на болестите по лозови насаждения; Ферментационни процеси; Системи с променлива структура; Моделиране и управление.


доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров                                                    каб. 126   CV   Публикации
e-mail: Mitko_1166@mail.bg

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене; Автомобилни експлоатационни материали; Ремонт и диагностика на автомобилите.


доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов                                    каб. 130   CV   Публикации
email: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Земеделски машини; Експлоатация на земеделската техника.


доц. д-р Виолетка Вътева Вътева                                                               каб. 330   CV   Публикации
email: vili13@gmail.com; vili13@gbg.bg

Област на научни интереси: Агрономически дисциплини (Растениевъдство; Общо земеделие; Фуражо производство; Ливадарство; Екологизация на земеделието; Биологично земеделие; Агрохимия; Агрометеорология. Почвознание; Механизирани технологии в земеделието; Технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на трайни насъждения; Първична преработка и съхранение на земеделски продукти; Начини на съхранение; Контрол на качеството на земеделска проудкция; Методи и средства за борба със складови неприятели; Технологии за съхраняване на зърното и зърнените продукти; Ерозия на почвата.


доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева                                                 каб. 319   CV   Публикации
e-mail: 

Област на научни интереси: Конструиране и технология на облеклото; Проектиране на технологични линии.


доц. д-р Златинка Иванова Казлачева                                                        каб. 110   CV   Публикации
e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Моден дизайн; Конструиране и моделиране на облеклото – усъвършенстване на методиките за конструиране и CAD дизайн.


доц. д-р инж. Петър Петров Казаков                                                           каб. 125   CV   Публикации
e-mail: peter_yb@abv.bg

Област на научни интереси: ДВГ; Горива и масла.


гл. ас. д-р инж. Невенка Радева Иванова                                                    каб. 237   CV   Публикации
e-mail: nevena_venic@abv.bg

Област на научни интереси:  


ас. д-р инж. Красимир Георгиев Георгиев                                                  каб. 128   CV   Публикации
e-mail: krasimir.georgiev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Tехнически науки; Безопасност на движението; Организация на движението.


гл. ас. д-р инж. Георги Колев Георгиев                                                        каб. 227   CV   Публикации
e-mail: georgi.georgiev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: 


гл. ас. д-р инж. Драгомир Маринов Драгоев                                                     каб. 327   CV   Публикации
e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и земеделска техника; Обучение на водачи на МПС; Диагностика на транспортна и земеделска техника.


гл. ас. д-р инж. Жулиета Георгиева Илиева                                                каб. 319   CV   Публикации
e-mail:  j.g.ilieva@gmail.com            zhulieta.ilieva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси:  Моделиране и дизайн на облекло.ас. д-р инж. Петя Колева Динева                                                                         каб. 319   CV   Публикации
e-mail:  petiadineva68@abv.bg

Област на научни интереси: Теория на дизайна; Моден дизайн; Модна илюстрация; Констуиране и моделиране на облекло.


ас. инж. Миглена Андонова Казакова                                                                      каб. 327   CV   Публикации
e-mail:  megkazakova@gmail.com

Област на научни интереси: Моделиране и симулиране на обекти и процеси; Автоматизация на земеделското производство; Прецизно земеделие; Иновативни образователни технологии.

 

Comments are closed