Катедра “Енергетика”

КАТЕДРА “ЕНЕРГЕТИКА”

Катедра „Енергетика” осигурява обучението на специалност "Топло- и газоснабдяване" от професионално направление "Енергетика". Академичният състав на катедрата е от 9 преподаватели, от които 5 хабилитирани, 1 доктор,  2 асистенти и 1 старши преподавател.

  

 Ръководител на катедра „Енергетика“

доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров

Тел. 046/66 91 81; 

Организатор на катедра: Ирина Георгиева

каб.233 e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1.Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

2.Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

3.Оценка на риска и техническа безопасност;
4.Възстановяеми енергийни източници;
 

  Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.

   С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “Топло- и газоснабдяване” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Метрология и техническо измерване

Топлотехника

Машинни елементи

Технология на машиностроенето

Механика на флуидите

Хидро- и пневмозадвижване

Техническа безопасност

Екология в транспорта

 

Преподавателски състав на катедра „Енергетика“


доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров – Ръководител катедра                                                каб. 315      CV      Публикации

e-mail:  isl51@abv.bg

Област на научни интереси:

„Техническа безопасност”; „ Оценяване на риска за безопасността и здравето”; ”Машиностроене и уредостроене”; „Поддържане и ремонт на машините”; „Топло- и газоснабдяване”; „Промишлена вентилация”; ”Автоматизация на технологичните процеси”; „Предприемачество и мениджмънт” „Мехатроника”.


доц. д-р. инж. Нели Асенова Георгиева – Зам. декан по Научна и международна дейност     каб. 227      CV      Публикации

e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Комбинирано обработване на хидравлични отвори; Технология на машиностроенето.


доц. д-р Здравка Добрева Джандармова                                                                                     каб. 331      CV      Публикации

e-mail:  zdd_56@abv.bg

Област на научни интереси: Икономика


доц. д-р Иванка Николаева Шивачева                                                                                          каб. 331      CV      Публикации

e-mail:  vaniashp@abv.bg

Област на научни интереси: Педагогика и Психология


гл. ас. д-р. инж. Иван Георгиев Бинев                                                                                           каб. 410      CV      Публикации

e-mail:  ibbinev@abv.bg

Област на научни интереси: Топло- и газоснабдяване


ас. инж. Стати Найденов Найденов                                                                                                каб. 419      CV      Публикации

e-mail:

Област на научни интереси: Техническа безопасност 


ас. инж. Красимир Пенев Иванов                                                                                                    каб. 410      CV      Публикации

e-mail:

Област на научни интереси:


Ст. пр. Огнян Николов                                                                                                                Спортен к-с      CV      

e-mail:

Област на научни интереси: Физическа култура и спорт

Comments are closed