Катедра “Енергетика”

КАТЕДРА “ЕНЕРГЕТИКА”

Катедра „Енергетика” осигурява обучението на специалност "Топло- и газоснабдяване" от професионално направление "Енергетика". Академичният състав на катедрата е от 9 преподаватели, от които 5 хабилитирани, 1 доктор,  2 асистенти и 1 старши преподавател.

  

 Ръководител на катедра „Енергетика“
доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров
Тел. 046/66 91 81;  e-mail: isl51@abv.bg

Организатор на катедра: Ирина Георгиева
каб.233 e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1.Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

2.Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

3.Оценка на риска и техническа безопасност;

4.Възстановяеми енергийни източници;

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.
С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “Топло- и газоснабдяване” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Метрология и техническо измерване; Топлотехника; Машинни елементи; Технология на машиностроенето; Механика на флуидите; Хидро- и пневмозадвижване; Техническа безопасност; Екология в транспорта.

Преподавателски състав на катедра „Енергетика“


ДЕКАН

доц. д-р. инж. Нели Асенова Георгиева                                                    каб. 227     CV     Публикации
e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Комбинирано обработване на хидравлични отвори; Технология на машиностроенето.


Ръководител катедра

доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров                                                     каб. 315     CV     Публикации
e-mail: isl51@abv.bg

Област на научни интереси: Техническа безопасност; Оценяване на риска за безопасността и здравето; Машиностроене и уредостроене; Поддържане и ремонт на машините; Топло- и газоснабдяване; Промишлена вентилация; Автоматизация на технологичните процеси; Предприемачество и мениджмънт; Мехатроника.Зам. Декан по АСИД

доц. д-р Красимир Иванов Кръстев                                                           каб. 121     CV     Публикации
e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Математика и Физика.


доц. д-р Здравка Добрева Джандармова                                                  каб. 331     CV     Публикации
e-mail: zdd_56@abv.bg

Област на научни интереси: Икономика.


доц. д-р. инж. Петко Георгиев Цанков                                                        каб. 331     CV     Публикации
e-mail: 
ptsankov@abv.bg

Област на научни интереси: Топло- и газоснабдяване.


гл. ас. д-р. инж. Иван Георгиев Бинев                                                        каб. 414     CV     Публикации
e-mail:  jbbinev@abv.bg

Област на научни интереси: Топло- и газоснабдяване.


ас. инж. Стати Найденов Найденов                                                            каб. 419     CV     Публикации
e-mail:

Област на научни интереси: Техническа безопасност. 


ас. инж. Красимир Пенев Иванов                                                                каб. 414     CV     Публикации
e-mail: krasimirivanov1978@abv.bg

Област на научни интереси:


Ст. пр. Огнян Николов                                                                            Спортен к-с     CV     Публикации
e-mail:

Област на научни интереси: Физическа култура и спорт.


Comments are closed