Катедра “Енергетика”

Катедра „Енергетика” се обособява като самостоятелна с решение на АС на Тракийски университет, протокол №12 от 19.12.2012 г. 

Професионално направление „Енергетика“ е акредитирано с оценка 8,81 студенти от Акредитационният съвет на НАОА, Протокол № 11/13.04.2018 г., в редовна и задочна форми на обучение за образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ с общ капацитет 260 студента.

Катедрата е специализираща в професионално направление „Енергетика“ и осигурява обучението по дисциплините „Висша математика“, „Физика“ и „Приложна статистика“, за всички специалности във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Катедра „Енергетика” осигурява обучението по следните специалности:

 • За ОКС „бакалавър“:

   

   

  •  "Топло- и газоснабдяване"
  • „Индустриално инженерство“
 • За ОКС „магистър“:

   

   

  • "Топло- и газоснабдяване"
  • „Енергийна ефективност“
  • „Топлоенергийни и екологични технологии и системи”
  • „Отопление, вентилация  и климатизация”
  • „Индустриално инженерство“
  • „Виртуални технологии“

 

В професионално направление „Енергетика“ са акредитирани две докторски програми:

 • „Отопление, вентилация, климатизация“;
 • „Енергопреобразуващи технологии и системи”:

Академичният състав на катедрата е от 13 преподаватели, от които 7 хабилитирани, в т.ч. 1 професор и 6 доценти, 2 главни асистенти, 3 асистенти и 1 преподавател. От катедрата 9 преподаватели притежават ОНС “доктор“.

  

 Ръководител на катедра „Енергетика“
доц. д-р инж. Нели Георгиева
Тел. 046/66 91 81;  e-mail:
nely.georgieva@trakia-uni.bg

Организатор на катедра: Даниела Атанасова
каб. 237 e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

 • Енергопреобразуващи технологии и системи, характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ; парни и газови турбини; експлоатация на ТЕЦ; икономика и мениджмънт на ТЕЦ; ТЕЦ и ЯЕЦ; енергийна техника;
 • Отопление, вентилация и климатизация; Възобновяеми източници на енергия и системи за оползотворяването им; Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Газоснабдяване, Топлоснабдяване, Отопление и отоплителна техника, Хладилна техника;
 • CAD/CAM проектиране, адитивни технологии, биотехнологии, моделиране и симулиране на топлинни (термодинамични) процеси.

Преподавани дисциплини:

Метрология и техническо измерване; Топлотехника; Машинни елементи; Технология на машиностроенето; Механика на флуидите; Хидро- и пневмозадвижване; Техническа безопасност; Екология в транспорта.

Преподавателски състав на катедра „Енергетика“

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Нели Георгиева                                                                      каб. 227
e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
CAD-CAM производствени технологии, комбинирана обработка на дълбоки отвори, възобновяеми енергийни източници, биомаса и методи за трансформация, биоикономика, фотограметрия, обратно инженерство на произведени обекти, Възобновяеми енергийни източници, Устойчиво използване на енергията и оползотворяване на отпадъците,Повишаване на качеството на обучението, Европейското пространство за висше образование,  Трансфер на знания и технологии във висшето образование, Неформално образование


проф. д-р инж. Тотьо Тотев                                                                                          каб. 410

e-mail: totyo.totev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Характеристики на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; Горивни процеси; Експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; Управление на процесите при експлоатация на енергийни котли; Емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ; Енергийна ефективност на термични системи; Симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ


Ръководител бази – учебен корпус и спортен комплекс
доц. д-р инж. Иван Бинев                                                                            каб. 414

e-mail: ivan.binev@trakia-uni.bg ; jbbinev@abv.bg

Област на научни интереси: Газоснабдяване, Топлоснабдяване, Отопление и отоплителна техника, Енергийна ефективност


доц. д-р Красимир Кръстев                                                                       каб. 121

e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Математика, Теория на надеждността


доц. д-р инж. Петко Цанков                                                                       каб. 315
e-mail: petko.tsankov@trakia-uni.bg ;
 ptsankov@abv.bg

Област на научни интереси: Механика на флуидите – течение на газ в малки хлабини; популярна хидроаеродинамика; Вентилационни системи – характеристики, изследване на въздушни изотермични и неизотермични течния, числено моделиране; Газоснабдяване – хидравлични изчисления, хидравлични изследвания на тръбопроводи и  елементи; Възобновяеми енергийни източници – биогазови инсталации, изследване и анализ, системи за оползотворяване на слънчева енергия; Хидро- и пневмозадвижване в промишлени системи и индустриални технологии – изследване на помпи и хидроапаратура


доц. д-р инж. Мерима Богева-Златева                                                   каб. 410
e-mail: merima.bogeva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Отопление, вентилация и климатизация; Възобновяеми източници на енергия и системи за оползотворяването им; Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи


доц.д-р инж. Борислав Игнатов                                                                           каб. 410

e-mail: borislav.ignatov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Енергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; топлотехнически измервания в ТЕЦ; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; технологични системи и съоръжения е ТЕЦ, топлоснабдяване и газоснабдяване, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ


гл.ас. д-р инж. Красимир Иванов                                                                 каб. 414

e-mail: krasimir.ivanov@trakia-uni.bg ; krasimirivanov1978@abv.bg

Област на научни интереси: Топлоснабдяване, хладилна и климатична техника, енергийна ефективност


гл.ас.д-р инж. Борислав Ангелов                                                                        каб. 410

e-mail: borislav.angelov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Енергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ; парни и газови турбини; експлоатация на ТЕЦ; икономика и мениджмънт на ТЕЦ; ТЕЦ и ЯЕЦ; енергийна техника.


ас. инж. Сивелина Делчева                                                                   каб. 315
e-mail: 
sivelina.delcheva@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Механика на флуидите, моделиране и симулиране на топлинни (термодинамични) процеси, CFD симулации, CAD системи


ас.инж. Васил Христов                                                                                         каб.227

e-mail: vasil.hristov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: CAD/CAM проектиране, адитивни технологии, биотехнологии, симулация на топлотехнически процеси


ас.Петър Петров                                                                                                   каб.121

e-mail: petar.genchev@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Математика, Теория на надеждността


преподавател Евгени Иванов                                                               спортен комплекс
e-mail: 
evgeni.ivanov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Физкултура и спорт

Comments are closed