Програма Еразъм +

Bulgaria Discovered Guide

Програма "Еразъм+"/КД 1  в Тракийски университет

КД 1. Образователна мобилност в сферата на висшето образование

С подписването на "Еразъм Харта за висше образование", институциите в сферата на висшето образование се задължават да осигурят нужната подкрепа за реализиране на индивидуалната мобилност.  Мобилността в областта на висшето образование се състои от следните дейности:

Студентска мобилност с цел обучение в друго висше учебно заведение в чужбина

С цел осигуряване на високи резултати и максимално въздействие върху студентите при реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие. Мобилността с цел обучение може да включва и практика. Обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента. Мобилността с цел обучение може да се реализира в процеса на придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен. Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде минимум 3 и максимум 12 месеца за всяка образователно-квалификационна степен.

Студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация  в чужбинаПрактиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма. Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде минимум 2 и максимум 12 месеца.    

    

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Този тип мобилност позволява на преподаватели от висши учебни заведения да преподават в партньорска институция в чужбина. Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца при минимум 8 академични часа.

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

    Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина, но без участие в конференции и конгреси.Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

 

Comments are closed