Конкурси за доценти


Дата на обявата: 05.07.2017 г.

 

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет – академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ за нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.54/05.07.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет – академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на животните“ за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.44/02.06.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 17.03.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Медицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Кардиология“ на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и 0.2 щат към к-ра „Здравни грижи“ – един; по „Обща хирургия“ на 0.2 щат към к-ра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ – един; Двата конкурса със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.23/17.03.2017 г.

Ветеринарномедицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.23/17.03.2017 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/66468; Ветеринарномедицински факултет – Студентски град, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност Педиатрия към катедра „Детски болести“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.103/27.12.2016 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/66468; за ДИПКУ в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613778

 


Дата на обявата: 07.10.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по Акушерство и гинекология – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.79/07.10.2016 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет – доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по Обществено ветеринарно дело и законодателство – един; със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет – доценти в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Екология и опазване на екосистемите – един; двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.54/15.07.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699506;

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699300


Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по Химия (обща и неорганична) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по Двигатели с вътрешно горене – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/669 506;

ФТТ – във факултета, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669181.


Дата на обявата: 22.04.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за доценти в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по: Паразитология и инвазионни болести на животните – един; Обща и специална патология на животните – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по Електрически мрежи и системи – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 32/22.04.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/669 506;

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669 181.

 

Дата на обявата: 22.03.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за доцент по Обща хирургия (ортопедия и травматология), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт;

Педагогически факултет за доцент по Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 22/22.03.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613758

 

Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за

Медицински факултет за доценти по: Анатомия, хистология и цитология (цитология) – един; Гастроентерология – един, двата в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Аграрен факултет за доцент по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните), област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти по: Хигиена – един; Неврология – един; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

Аграрен факултет за доцент по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет, за доценти по: Нуклеарна медицина по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология (вкл. с използване на радиоактивни изотопи), професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Педагогически факултет, за доцент по Информатика,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., област на висше образование 1. Педагогически науки – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/ 613 758

 

Дата на обявата: 04.08.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за доценти по: Анестезиология и реаниматология – един; Пулмология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, за доценти в професионални направления: 5.1. Машинно инженерство по Машини и съоръжения за леката промишленост – един, със срок 2 месеца; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по Автоматизация на области от нематериалната сфера – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

 

Дата на обявата: 30.06.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доцент по Вътрешни незаразни болести със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.49/30 юни 2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доцент по Биохимия със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за доцент по Специални отрасли (промишлен дивеч) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 10.03.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доценти по: Морфология – един; Анатомия, хистология, цитология – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за доцент по Екология и опазване на екосистемите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Психология (социална психология) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 18/10.03.2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Медицински факултет за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.1. Медицина по Гастроентерология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет за доценти във: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Микробиология – един; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Технология на млякото и млечните продукти – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет за доценти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация) – един; Специална педагогика (умствена изостаналост) – един; Психология (обща и социална психология) – един, всички със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник”.

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по Химия (химия и екология) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

 

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Аграрен факултет за доценти в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по: Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) – един; Почвознание – един, двата със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 24.06.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по вътрешни незаразни болести със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 52/24.06.2014 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.
 

Дата на обявата: 03.06.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: Дерматология и венерология – един; Акушерство и гинекология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 46/03.06.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468
 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти по: „Паразитология и хелминтология“ – един; „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; „Съдебна медицина“ – един; „Психиатрия“ – един; „Неврохирургия“ – един, всички в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (социална работа); доцент по „Социология (медицинска социология)“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; доцент (специалност „акушерка“) по „Методика на обучението по здравни грижи“; доцент (специалност „медицинска сестра“) по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (методика на обучението по здравни грижи)“, двата в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи.

Аграрен факултет за доцент по „Свиневъдство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. „Животновъдство“

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент по „Математическо моделиране и приложение на математиката“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика.

Педагогически факултет за доцент по „Специална педагогика (умствена изостаналост)“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 07.03.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика за доценти по: „Теория на възпитанието и дидактика“ – един; „Специална педагогика (логопедия)“ – един; „Педагогика на обучението по български език и литература (предучилищна педагогика)“ – един.

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр 20/07.03.2014 г.

Документи:

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

 

 

 

Comments are closed