Конкурси за хонорувани преподаватели

 

20.07.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за учебна 2017/2018 г. за нуждите на:

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на  учебна 2017/2018 г. по дисциплината:

1. Зоология – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения

За обезпечаване на учебния процес по специалност „Ветеринарна медицина“(обучение на английски език).  

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 20.07.2017 г.; Телефон за справка: 042/699500

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).


22.06.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г. за нуждите на:

ФИЛИАЛ ХАСКОВО

За специалностите ОКС „Бакалавър“ – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за зимен и летен семестър на 2017/2018 г. по следните учебни дисциплини:

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Физиология на човека – 75 учебни часа

3. Латински език с медицински термини – 60 учебни часа

4. Медицинска психология – 60 учебни часа

5. Спорт – 120 учебни часа

6. Английски език – 120 учебни часа

7. Фармакология – 90 учебни часа

8. Педиатрия с неонатология – 105 учебни часа

9. Нервни болести – 30 учебни часа

10. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

11. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

12. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа

13. Психиатрия – 30 учебни часа

14. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

15. Инфекциозни болести и епидемиология  – 60 учебни часа

16. Кожни и венерически болести – 30 учебни часа

17. Образна диагностика – 30 учебни  часа

18. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа

19. Сексология и семейно планиране – 30 учебни  часа

20. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

21. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа

22. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48; Телефон за справка: 038/664375

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

2. Основи на механизацията в земеделието, спец. Зооинженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

3. Енергетика и транспорт, спец. Агрономство, редовно обучение; 30 ч. лекции;

4. Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции;

5. Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 ч. лекции;

ОКС „Магистър“

1. Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията, І семестър; 15 ч. лекции и 15 ч. упражнение;

2. Подемно-транспортни машини в земеделието, І семестър; 15 ч. лекции, 9 ч. упражнения;

катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Зоология, спец. Зооинженерство и спец. Рибовъдство и аквакултура, 24 ч. лекции в редовно и 10 ч. в задочно обучение;

2. Зоология – за спец. Ветеринарна медицина, 30 ч. лекции и 135 ч. упражнения;

3. Биологично разнообразие – спец. ЕООС, 16 ч. лекции и 6 ч. упражнения, задочно обучение;

4. Защитени територии – МП по Екология, 15 ч. лекции и 9 ч. упражнения.

катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част – за спец. Агрономство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 часа упражнения;

2. Овощарство І част – за спец. Агрономство, задочно обучение, 15 ч. лекции и 15 часа упражнения;

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове  – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

2. Производство на безопасна и качествена растителна продукция – 3 ч. лекции и 2 ч. упражнения;

3. Специална фитопатология – 30 ч. лекции;

4. Растителна вирусология и бактериология – 15 ч. лекции;

5. Прогноза и сигнализация при защита на растенията – 6 ч. лекции;

6. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – 12 ч. лекции.

Срок за подаване на документи: един месец от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“

За учебна 2017/2018 г. по дисциплините:

1. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти.  

2. Хигиена и технология на месо и месни продукти.  

3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителни продукти от животински произход.

Общо 180 ч. на семестър

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699500

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на учебна 2017/2018 г. по:

1. Дисциплина „Стопанска история“ – задължителна, ОКС „Бакалавър“, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения – 150 ч. – един преподавател

2. Дисциплина „Икономическа социология“ – задължителна, ОКС „Бакалавър“, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции/упражнения – 270 ч. – един преподавател

3. Дисциплина „Организация на социалните предприятия“ – избираема, ОКС „Бакалавър“, трети и четвърти курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции – 15 ч. – един преподавател

4. Дисциплина „Английски език“ – избираема, ОКС „Бакалавър“, първи курс, за специалностите във ВМФ, упражнения – 240 ч.

5. Дисциплина „Руски език“, избираема

 – ОКС „Бакалавър“, за специалностите в АФ, първи курс РО, упражнения – 60 ч.

 – ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения – 90 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО – 105 часа, общо 255 часа – един преподавател

6.  Дисциплина „Немски език“, избираема

– ОКС „Бакалавър“, за специалностите в АФ, първи курс РО, упражнения – 60 ч.

– ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи, РО, упражнения – 60 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО – 60 часа, за първи и втори курс ЗО – 45 часа упражнения, общо 05 часа; общо – 225 часа – един преподавател

7. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”

– задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа

– задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа

– задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа, общо – 900 часа – трима преподаватели.

8. Дисциплина „Латински език” – задължителна, за ОКС „Магистър”,  ВМФ, РО, упражнения, първи курс, общо  – 330 часа – един преподавател.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699400

Важно! – само за дисциплина „Латински език“ срокът за подаване на документи ще започне да тече от 28.08.2017 г. – две седмици

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – гр. Ямбол

1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, 1+111 семестри, редовно обучение;

2. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ”, I+III семестри, редовно обучение;

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VIII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции + 8 часа пр. упражнения, задочно обучение;

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Ел. обзавеждане на трактора и автомобила”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, задочно обучение;

6. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация „Инструктор” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции +

15 часа пр.упражнения, задочно обучение;

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен център” за професионална квалификация „Инструктор” – 15 часа лекции, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции, задочно обучение;

8. „Проектиране на трактори и автомобили”, ОКС „Магистър” – 40 часа лекции, специалност „АТЗТ”, II+IV семестри, редовно обучение;

9. „Трактори и автомобили II част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

10. „Техническа механика I част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС+ДТММИ”, „АКС” и „ТХ”, II семестър, редовно обучение;

11. „Техническа механика II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС+ДТММИ”, III семестър, редовно обучение и 16 часа сем.упражнения, задочно обучение

12. „Техническа термодинамика”, ОКС “Бакалавър“ – специалност  „ТГС” – 30  часа лекции, II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

13. „Топлотехника”, ОКС “Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, III семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

14. „Топло- и масопренасяне”, ОКС“Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, редовно обучение, III семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

15. „Топлогенерираща техника и тенологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

16. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника I част”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

17. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС “Бакалавър“ – 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

18. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, I+III семестър, редовно обучение;

19. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+IV семестър, редовно обучение;

20. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването” или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, I+III семестър, редовно обучение;

21. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VI и VIII семестри, редовно обучение;

22. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации I част”, ОКС

„Бакалавър” – 15 часа семинарни упражнения + 15 часа практически упражнения, VII семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем. упражнения + 7 часа пр. упражнения, задочно обучение;

23. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, VIII семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 15 часа сем. упражнения, задочно обучение;

24. „CAD системи II част” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 60 часа пр. упражнения, IV семестър, специалности „АТЗТ” и „ТГС”, редовно обучение и 30 часа пр. упражнения, задочно обучение;

25. ”Технология на машиностроенето”, ОКС „Бакалавър – 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, IV семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

26. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването II част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, VI семестър, редовно обучение;

27. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, III семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

28. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, II семестър, редовно обучение;

29. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, II+IV семестри, редовно обучение;

30. „Технология на млякото и млечните продукти II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VIII семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

31. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 53 часа сем. упражнения, задочно обучение;

32. „Висша математика I част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа сем. упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 52 часа сем. упражнения, задочно обучение;

33. „Висша математика II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции + 90 часа сем. упражнения, всички специалности, II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции + 52 часа сем. упражнения, задочно обучение;

34. „Висша математика III част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа семинарни упражнения, всички специалности, III семестър, редовно обучение и 45 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

35. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, I и II семестър, задочно обучение;

36. „Английски език – ФД“, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „ДТММИ”, III семестър, редовно обучение и 60 часа пр. упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС+ДТММИ”, III семестър и ,,ET”-IV семестър, задочно обучение;

37. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 28 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

38. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, VIII семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

39. „Компютърни системи за управление”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

40. „Микропроцесорна техника II част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

41. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, „МКСУ”,”ИКТБПА”, „ЕТ”,”ИКТО”, II+IV семестри, редовно обучение;

42. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС ,,Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

43. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения, специалност „АКС”,VIII семестър, 10 часа лекции+10 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

44. „Изкуствен интелект- ИД”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, II+IV семестри, специалности „АКС”, „ИКТО” и „ИКТБПА”, редовно обучение;

45. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, VI+II семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

46. „Електрически машини II част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”- 2ТН – 45 часа лекции , V+I семестри, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

47. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VII семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

48. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, специалност „ЕТ”, задочно обучение;

49. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VII семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

50. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АКС”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

51. „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”- 2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, VI+VIII семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

52. „Електрически мрежи и системи”, ОКС ,,Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, I+III семестри, редовно обучение;

53. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, I+III семестри, редовно обучение;

54. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – Ml, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, II+IV семестри, редовно обучение;

55. „Системно и мрежово администриране”, ОКС ,,Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции I+III семестри,специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, редовно обучение;

56. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

57. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

58. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, I+III семестри, редовно обучение;

59. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалност „МКСУ, II+IV семестри, редовно обучение;

60. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”- 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

61. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VIII семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение;

62. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VII семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения, VIII семестър, задочно обучение;

63. „Информатика I част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, I семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и „ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно обучение;

64. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

65. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

66. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VI семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

67. „CAD системи I част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, III семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

68. „Електротехнология”, ОКС „Бакалавър” -20 часа лекции, VIII семестър, специалност „ЕТ”, редовно обучение;

69. „Битова електротехника”, ОКС „Бакалавър” – 10 часа лекции, VIII семестър, специалност „ЕТ”, задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.

Телефон за справка: ФТТ – 046/669181, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).


22.05.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За специалностите от ОКС „Професионален бакалавър“ – „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи“ по следните учебни дисциплини:

 1.  Латински език – 60 часа
 2.  Немски език – 60 часа
 3. Информатика, информационни системи – 95 часа
 4. Спорт – 180 часа
 5. Медицинска психология – 60 часа
 6. Детски болести – 60 часа
 7. Социално и здравно законодателство – 60 часа
 8. Алергология – 40 часа
 9. Ортопедия, травматология и ортотика – 90 часа
 10. Образна диагностика – 15 часа
 11. Кожни болести – 15 часа
 12. Психиатрия – 40 часа
 13. Фармакология – 15 часа
 14. Геронтология – 45 часа
 15. Психология и психопатология на стареенето – 30 часа
 16. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 часа
 17. Физикална терапия – 150 часа
 18. Клинична оценка при анемични състояния – 20 часа
 19. Клинична имунология – 10 часа упражнения
 20. Анатомия и биомеханика – 135 часа
 21. Хистология и хистотехника – 70 часа
 22. Нервни болести – 105 часа
 23. Вътрешни болести – 165 часа
 24. Долекарска помощ – 60 часа
 25. Паразитология – 50 часа
 26. Гериатрия – 30 часа
 27. Биохимия с патобиохимия – 39 часа
 28. Наставници клинична практика – специалност „Рехабилитатор“ – 1890 часа
 29. Наставници клинична практика – специалност „Медицински лаборант“ – 200 часа
 30. Лечебен масаж – 370  часа упражнения
 31. Клинична практика – специалност „Рехабилитатор“ – 105 часа
 32. Микробиология – 90  часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.05.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).


06.03.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ –  Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Латински език  – 15 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.03.2017 г.  Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – за учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицински лаборант“

1. Микробиология – 30 часа лекции

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТза учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицина“

1. Микробиология – упражнения 60 часа, за обучение на английски език

2. Биохимия – упражнения 90 часа

3. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (сексология – 03.01.53) – 25 часа лекции, за обучение на английски език

4. Психиатрия – упражнения 300 часа

5. Рентгенология и радиология – 25 часа лекции и 60 часа упражнения, за обучение на английски език

6. Съдебна медицина – упражнения 300 часа

7. Вътрешни болести (за V курс „Медицина“) – упражнения 180 часа

8. Детски болести за специалности „Медицина“ и „Акушерка“ – упражнения 240 часа

9. Кожни болести – упражнения  170 часа, за всички специалности

10. Хирургически болести (за IV курс „Медицина“) – упражнения   240 часа

За специалност “Лекарски асистент“

1. Вътрешни болести – упражнения 60 часа за I и  II курс

2. Клинична практика – упражнения 240 часа

За специалност “Медицинска сестра“

1. Вътрешни болести – упражнения 45 часа

Наставници по клинична практика за специалност „Медицинска сестра“

1. Обща и специална хирургия – 360 учебни часа

2. Обща и специална медицина – 360 учебни часа

3. Педиатрия – 288 учебни часа

4. ОНД – 144 учебни часа

5. ДКЦ – 96  учебни часа

6. Хоспис – 192 учебни часа

7. Психиатрия – 216 учебни часа

8. Онкология – 144 учебни часа

9. Инфекциозно отделение – 144 учебни часа

10. Интензивна терапия – 144 учебни часа

11. Спешно отделение – 144  учебни часа

12. Дерматология – 144 учебни часа

13. Детска ясла – 144 учебни часа

Наставници по клинична практика за специалност „Лекарски асистент“

1. Интензивна терапия – 24 учебни часа

2. КАИЛ – 12 часа

3. ДЦД – 18 часа

4. Кожна клиника – 24 часа

5. ЦСМП – 34 часа

6. СПО – 40 часа

7. Акушерство и гинекология – 24 часа

8. Спешно приемно отделение – 40 часа

Наставници по клинична практика за специалност „Акушерка“

1. Родилна зала – 120 учебни часа

2. Родилна отделение – 48 учебни часа

3. Сектор патологична бременност – 36 учебни часа

4. Отделение за новородени деца – 24 учебни часа

5. Интензивно детско отделение – 24 учебни часа

6. Гинекологично отделение – 24 учебни часа

7. ОАРИЛ – 12 учебни часа

8. КОЦ – 36  учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.03.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


26.01.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА –  Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

за специалностите  „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Нервни болести  – 60 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г.  Телефон за справка: МК – 042/601721

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Агролесовъдство – редовно обучение – 8 ч. лекции + 16 ч. упражнения

2. Агролесовъдство – задочно обучение – 4 ч. лекции + 8 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г. Телефон за справка: АФ – 042/699300

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  – за  летен семестър на учебната 2016/2017 г.

1. Дисциплина „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в АФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 120 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”/ОКС „Бакалавър“ първи курс; за ВМФ и АФ, РО, упражнения – 180 часа – един преподавател.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТза  летен семестър на учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицина“

1. Биохимия – упражнения 90 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Важно! Приема на документи ще започне от 09.01.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“

1. Фармакология – 60 часа лекции

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: МФ– 042/664468

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

за специалностите  „Рехабилитатор”,  „Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Вътрешни болести  и долекарска помощ  – 225 часа

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: МК – 042/601721

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

ОКС „Магистър“, за зимен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Аварийно-спасителна техника – 30 часа лекции и 15 часа упражнения

2. Прогноза и сигнализация при защита на растенията (избираема) – 6 часа лекции

 Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение  

1. Основи на механизацията в земеделието, спец. Зооинженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 4/6 – 12 ч. лекции;

2. Енергетика и транспорт, спец. Агрономство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 5/3 – 15 часа лекции;  

3. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 2/2 – 30 часа лекции и 30 часа упражнения;

4. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно   инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 – 15 часа лекции и 15 часа упражнения;

5. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, ІІ курс, ІV семестър, редовно обучение, 3/2 – 45 лекции и 30 часа упражнения;

6. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно  инженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

7. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, редовно обучение, 2/3 – 30 часа лекции и 45 часа упражнения;

8. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/ Задочно обучение

1. Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизната дейност, ІІ семестър, 5/3 – 15 часа лекции и 9 часа упражнения;

2. Трактори и автомобили, І семестър, 7/8 – 21 часа лекции и 24 часа упражнения;

3. Електротехника и електрозадвижване, І семестър, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА

1. Физика с основи на биофизиката/ВМФ/1к – 180 часа упражнения;

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО

1.  Овощарство 2 част  /Б/Ред. об./Агрономство/ 4 курс – 15 часа лекции и 30 часа упражнения;

2.  Овощарство 2 част /Б/Зад .об./Агрономство/  5 курс  – 9 часа лекции и 15 часа упражнения;

3.  Производство на посадъчен материал от овощни видове  /М/ Зад. об./ – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

4. Фитопатология  /Б/Ред. об./Агрономство/ 2 курс  – 30 часа лекции и 90 часа упражнения;

5. Фитопатология  /Б/Зад. об./Агрономство/ 4 курс – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

6. Карантина на растенията/М/Зад. об./ – 9 часа лекции и 6 часа упражнения;

7. Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал  /М/Зад. об./  – 6 часа и 9 часа упражнения;

катедра „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО“                           

1. Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, Агрономство, Зад. обучение  – 6 часа лекции и 9 часа упражнения;

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: АФ – 042/699300

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  – за  зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

1. Дисциплина „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 225 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции, общо – 15 часа – един преподавател.

3. Дисциплина „Политология” – задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, изпити общо – 145 часа – един преподавател.

4. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения – 360 часа и първи курс – двама преподаватели.

5. Дисциплина „Немски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ/, РО/ЗО, упражнения – 120 часа, и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения – 45 часа, общо  – 165 часа –  един преподавател.

6. Дисциплина „Руски език”, избираема:

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 90 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 90 часа; ЗО, първи и втори курс, упражнения – 30, общо – 120 часа –  един преподавател.

7. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”:

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа;  общо – 900 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

ФАКУЛТЕТ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИгр. Ямбол за  летен семестър на учебната 2016/2017 г.,

1. „Инженерна графика II част“, ОКС „Бакалавър“ – 75 часа практически упражнения, редовно обучение,  II семестър, специалности „ДТММИ“, „ТХ“, и „ТГС“ и 38 часа пр. упражнения, задочно обучение.

2. „Техническа механика I част“, ОКС „Бакалавър“ – 105 часа семинарни упражнения, редовно обучение,  II семестър, всички специалности и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение.

3. „Изкуствен интелект“ – ИД, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции, редовно обучение, специалности „АКС“, ИКТБПА“

Срок за подаване на документи: един месец считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: ФТТ – 046/669181

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


 

Дата на обявяване: 27.10.2016 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ      

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. АГ – 720 часа упражнения

2. Пропедевтика на вътрешните болести – двама хонорувани асистенти – общо 360 часа упражнения

3. Вътрешни болести – трима хонорувани асистенти – за  V курс – общо 540 часа упражнения

4. Вътрешни болести – шест хонорувани асистенти – за ІV курс – общо 1080 часа упражнения

5. Психиатрия – 71 часа лекции за всички специалности

6. Педиатрия – 240 часа упражнения

7. Инфекциозни болести – 200 часа упражнения за всички специалности

8. Анестезиология и интензивно лечение – 60 часа упражнения

9. Обща и оперативна хирургия за студенти с обучение на английски и български език – 630 часа упражнения

10. Обща патология – 60 часа упражнения

11. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – шифър 05.07.05. – 390 часа  упражнения за всички специалности

12. Физикална терапия – 300 часа за всички специалности

13. Неврология за студенти с обучение на английски език – 90 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

1. Онкология и палиативни грижи – 45 часа упражнения

2. Гериатрия – 120 часа упражнения

3. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТИ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/ –  шифър 03.01.53 – 40 ч. лекции за всички специалности

2. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

4. Клинична практика Ерготерапия – 20 часа

5. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

Наставници специалност „Медицинска сестра“

1. Отделение по гастроентерология – 30 ч.

2. Детска хирургия – 30 ч.

3. Хирургична клиника – 60 ч.

4. І-ва ВК пневмология – 30 ч.

5. І-ва ВК нефрология – 30 ч.

6. Клиника по ендокринология –  30 ч.

7. Клиника по съдова хирургия –  30 ч.

8. Неврологична клиника  – 48 ч.

9. Клиника по неврохирургия – 48 ч.

10. Дом за медико-социални грижи за деца – 40 ч.

11. Дом за възрастни хора с физически увреждания(ДВХФУ) – 40 ч.

12. Урология – 24 ч.

13. Клиника по УНГ– 48 ч.  

14. Клиника по ортопедия и травматология – 48 ч. 

15. Очна клиника  – 48 ч.

16. Гериатрия – І-ва ВК-нефрология – 24 ч.

17. Гериатрия – 2 –  Отделение по гастроентерология – 24 ч.

18. Операционен блок – 48 ч.

19. КАИЛ – 48 ч.

Наставници специалност „Акушерка“

1. Родилна зала – общо 112 ч.

2. Родилно отделение –  общо 52 ч.

3. Сектор „Патологична бременност“ – общо 28 ч.

4. Гинекологично отделение – общо 28 ч. 

5. ОАРИЛ – общо 20 ч. 

6. Отделение за новородени деца: ОНД + ИДО – общо 48 ч.

Наставници специалност ”Медицинска рехабилитация и ерготерапия”

1. Отделение по ортопедия и травматология – 30 ч.

2. ОФТР –  30 ч.

3. Клинична практика и преддипломен стаж за наставниците в практическите бази – 1200 часа

Наставници специалност ”Лекарски асистент”

1. Отделение по психиатрия – 90 ч.

2. Дом за възрасти хора – 54 ч.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: МФ – 042/664 468

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ за зимен  семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – ОКС „Магистър“ – 6 часа лекции и 6 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: АФ – 042/699 300

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

за специалностите  „Рехабилитатор”,  „Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Вътрешни болести  и долекарска помощ  – 225 часа

2. Микробиология – упражнения – 90 часа

3. Немски език – 60 часа

4. Нервни болести – 105 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: МК – 042/601721

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Екология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Зоология – 15 часа лекции и 60 часа упражнения

3. Латински език – 30 часа за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

4. Хигиена и технология на месо и месни продукти , Хигиена и технология на мляко и млечни продукти, Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход –  общо 180 часа на семестър

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: ВМФ – 042/699500

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявяване: 04.07.2016 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ

 1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

2. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, редовно обучение;

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Ел. обзавеждане на трактора и автомобила”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, задочно обучение;

6. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация „Инструктор” – 8 часа лекции + 15 часа пр.упражнения, специалност „АТЗТ”, V семестър, задочно обучение;

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен център” за професионална квалификация „Инструктор” – 8 часа лекции, специалност „АТЗТ”, V семестър, задочно обучение;

6. „Нормативни документи”, ОКС“Бакалавър“- специалност „ТГС” – 20 часа лекции, VІІI семестър, редовно обучение и 10 часа лекции,  задочно обучение;

7.„Техническа термодинамика”, ОКС“Бакалавър“ – специалност „ТГС” – 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

8. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

9. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

10. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС“Бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

11. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение;

12. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение;

13. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни инсталации”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, VІІІ семестър, редовно обучение и  10 часа лекции + 15 часа сем.упражнения, VІІ семестър, задочно обучение (поток с магистър І+ІІІ семестри);

14. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение;

15. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, редовно обучение;

16. „Топлогенерираща техника и тенологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

 17. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС „Бакалавър” и  ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

 18. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа семинарни упражнения + 15 часа практически упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем.упражнения +7 часа пр.упражнения, задочно обучение;

 19. „САD системи ІІ част” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа пр.упражнения, ІV семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 30 часа пр.упражнения, специалности „ТГС +ДТММИ”, „АТЗТ”, задочно обучение;

 20.”Технология на машиностроенето”, ОКС „Бакалавър – 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, ІV семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

  21. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „ТХ”, V семестър, задочно обучение;

  22. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ семестър, задочно обучение;

  23. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

  24. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение;

  25. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции,специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

 26. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

 27. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа сем.упражнения, задочно обучение;

 28. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа сем.упражнения,  всички специалности, І семестър, редовно обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение;

29. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции + 90 часа сем.упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции + 52 часа сем.упражнения, задочно обучение;

  30. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа сем.упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 45 часа сем.упражнения, задочно обучение;

  31. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, І и ІІ семестър, задочно обучение;

  32. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически упражнения, специалности „”АТЗТ”, „ДТММИ” и „ЕТ”, ІІІ и ІV семестри, редовно обучение и 60 часа пр.упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ + ДТММИ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС”, ІІІ семестър и „ЕТ”-ІV семестър, задочно обучение;      

  33. „Обща и неорганична химия”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „ТХ”, І семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

   34. „Технология на плодово-захарните продукти-ИД”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, редовно обучение, VІ семестър;

    35.  „Технология на детските и диетичните храни – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 8 часа упражнения, специалност „ТХ”, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

    36. „Физикохимия и колоидна химия І част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 7 часа упражнения, задочно обучение;

    37. „Физикохимия и колоидна химия ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, ІV семестър, редовно обучение и 7 часа упражнения, задочно обучение;

    38. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лабораторни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 21 часа лаб.упражнения, задочно обучение;

39. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

40. „Компютърни системи за управление”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

41.Микропроцесорна техника ІІ част”, ОКС „Бакалавър” -15 часа лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, V+VІІ семестри, задочно обучение;

42. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

43. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,,специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  7 часа лекции+15 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

44. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

45. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН – 45 часа лекции , V+І семестри,  редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение;

46. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

47. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение;

48. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно обучение и 23 часа лекции,  задочно обучение;

49. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и  10 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

50.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, VІ+VІІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

51. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 15 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

52. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) -30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”,  І+ІІІ семестри, редовно обучение;

53. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

54. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно обучение;

            55. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

            56. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            57. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            58. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            59. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

60. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалност „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

61. „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

            62. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно обучение;

            63. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

            64. „Информатика І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, І семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и „ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно обучение;

            65. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

            66. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

            67. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

            68. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

            69. „Енергийна ефективност”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 15 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

            70. „Безжични технологии за пренос на данни”, ОКС „Магистър” – 10 часа лекции+30 часа упражнения, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІV семестър, редовно обучение;

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г.

Телефон за справка: ФТТ – 046/669181, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ    

             

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

 1. Биохимия – 150 часа упражнения
 2. Медицинска психология – 25 часа лекции
 3. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности
 4. Английски език – 480 часа упражнения
 5. Френски език – 60 часа упражнения
 6. Български език – 540 часа упражнения

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

 1. Биохимия – 20 часа упражнения
 2. Латински език – 180 часа упражнения

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

 1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Основи на управлението в здравеопазването/ – шифър 03.01.53 – 90 часа лекции.
 2. Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/ – шифър 02.05.42. – 70 часа лекции.
 3. Медицинска статистика и информатика  – 45 часа упражнения
 4. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/ – шифър 03.01.53. – 25 часа лекции и 20 часа упражнения.
 5. Икономика на здравеопазването – 40 часа упражнения
 6. Статистически методи в управлението – 12 часа лекции и 13 часа упражнения
 7. Здравни анализи и оценки – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 8. Здравни проекти – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 9. Управление на времето – 7 часа лекции
 10. Микроикономикс на здравната организация –  15 часа упражнения
 11. Финансов мениджмънт – 8 часа упражнения
 12. Маркетинг в здравеопазването – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 13. Информационни технологии в управление на здравната организация– 15 часа лекции
 14. Андрагогика – 45 часа лекции 
 15. Педагогика – 30 часа лекции
 16. Методика на обучението по практика – 30 часа лекции

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обучение:

 • Социална психология – 60 часа лекции
 • Социална педагогика – 40 ч.л. (редовно обуч.)
 • Методи на социалната работа – 100 ч. л. (ред. и задочно обучение)
 • Андрагогика – 45 ч. л. (ред. и задочно обучение)
 • Социален тренинг – 70 ч. л. + 20 ч. упр. (редовно и задочно обуч.)
 • Супервизия – 35 ч. л. + 10 ч.упр. (редовно и задочно обуч.)
 • Информационни системи на социалната сфера- 50 ч.л. + 40 ч.упр. (редовно и зад.обуч.)
 • Въвеждане в специалността- 25ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Специална педагогика – 75 ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Етопедия – 45 ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Психопедагогическа и диференциална диагностика – 40 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Бакалавър”):

 •  Образование без предразсъдъци – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 •  Образование и социализация на лица с умствена изостаналост – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 •  Социални проблеми на лица с психо-физически нарушения – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 • Общуване и социална практика – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна дисц.)

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обучение:

 • Социално предприемачество – 30 ч. лекции
 • Мениджмънт и организационно поведение- 30 ч. лекции
 • Политики за хора с увреждания – 30 ч. лекции
 • Супервизия с работа на терен – 5 ч. л. + 50 ч.упр.
 • Управление и медиация – 30 ч. лекции

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Магистър”):

 • Управление на качеството – 20 ч. лекции  (избираема дисциплина)
 • Презентация и самопрезентация – 20 ч. лекции  (факултативна дисциплина)

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: МФ – 042/664 468

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  – ФИЛИАЛ ХАСКОВО

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Физиология на човека – 75 учебни часа

3. латински език с медицински термини – 60 учебни часа

4. Медицинска психология – 60 учебни часа

5. Спорт – 120 учебни часа

6. Английски език – 120 учебни часа

7. Фармакология – 90 учебни часа

8. педиатрия с неонатология – 105 учебни часа

9. Нервни болести – 30 учебни часа

10. Обща клинична патология на човека – 30 учебни часа

11. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

12. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

13. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа

14. Психиатрия – 30 учебни часа

15. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

16. Инфекциозни болести и епидемиология – 60 учебни часа

17. Кожни и венерически болести – 30 учебни часа

18. Образна диагностика – 30 учебни часа

19. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа

20. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа

21. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

22. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа

23. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: МК – ФИЛИАЛ ХАСКОВО 038/664375

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2016/2017

 1. Дисциплина „Стопанска история”задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 150 часа –  един преподавател.
 2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалностите БИ и РИ в СФ, РО/ЗО, лекции, общо  – 15 часа –  един преподавател.
 3. Дисциплина „Английски език”избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 210 часа,
 4. Дисциплина „Руски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения – 60 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения  – 60 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО -60 часа, за първи и втори курс, ЗО -45 часа упражнения, общо – 105 часа; общо   – 225 часа –  един преподавател.

 1. Дисциплина „Немски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения – 30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения  – 60 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО -60 часа, за първи и втори курс, ЗО -45 часа упражнения, общо – 105 часа; общо   – 195 часа –  един преподавател.

 1. Дисциплина Делово общуване и фирмена култура”факултативна, , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО, упражнения, общо  – 90 часа – един преподавател.
 2. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2016/2017

катедра ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА

ОКС „Бакалавър“                                                                 л(х2)    упр.   изп.               общо

1.Замърсяване на въздуха и въздействие върху

екосистемите, спец. ЕООС,

ІІІ курс, редовно обучение                                                   12(24)    6        15           –       45

2. Екологично законодателство и норми,

спец. ЕООС, ІV курс, редовно обучение                            12(24)   –        15           –         39

3. Екологично законодателство и норми,

спец. ЕООС, V курс, задочно обучение                             15(30)    –       15           –         45       

 

ОКС „Магистър“

1. Консултантски практики по смекчаване

на последиците от изменението на климата,

биологичното разнообразие, опазване на

почвите и водите.                                                                  6(12)    9          15        –           36       

2. Законодателство и институции в

биологичното земеделие.                                                     9(18)    6          10        –           34

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА

1. Зоология  /М/Вет. медицина/, І курс                                 –       150          –            –        150    

           

катедра АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част,

спец. Аграрно инженерство, ІV курс,

VІІ семестър, редовно обучение                                         30(60)     30       10         –          100

2. Основи на механизацията,

спец. Зооинженерство, ІІ курс,

ІІІ семестър, редовно обучение                                           30(60)     –          10         –          70

3. Енергетика и транспорт,

спец. Агрономство, ІІ курс, ІІІ семестър,

редовно обучение                                                                 30(60)     –          10         –          70

4. Трактори и автомобили

спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс,

V семестър, редовно обучение                                            45(90)     –          10         –          100

5. Трактори и автомобили,

спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс,

V семестър, задочно обучение                                            21(42)     –          10        –            52

 

ОКС „Магистър“

1. Машини и технологии за обработка на почвата,

сеитба и грижа за растенията                                              15(30)    15        10         –           55    

2. Подемно-транспортни машини в земеделието,

                                                                                                15(30)     9         10         –           49    

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСТВО

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част,

спец. „Агрономство“, ІV курс, редовно                             30(60)     30       10         30       130

2. Овощарство І част,

спец. „Агрономство“, V курс, задочно                               15(30)     15       10         15        70

3. Растениевъдство,

спец. „Аграрно инженерство“, редовно обучение –           45          5            –          50

4. Растениевъдство

спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение –           24         5            –          29  

5. Растениевъдство

спец. „ЕООС“, редовно обучение                                       –             15        5            –            20

6. Растениевъдство

спец. „ЕООС“, задочно обучение                                       –             8          5            –            13

 

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове,

задочно обучение                                                                  15(30)     15       10          –            55

2. Производство на безопасна и качествена

растителна продукция, задочно обучение                         3(6)         2         10          –            18

3. Специална фитопатология,

задочно обучение                                                                  30(60)     30       5            –             95

4. Растителна вирусология и бактериология

задочно обучение                                                                  15(30)     15       5            –             50

 

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Политики и програми на ЕС и РБългария                     

в областта на земеделието и развитието

на селските райони,

спец. Зооинженерство, редовно обучение                         15(30)     15        2           –              47

2. Политики и програми на ЕС и РБългария                     

в областта на земеделието и развитието

на селските райони,

спец. Зооинженерство, задочно обучение                          6(12)        9         2           –              23

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: АФ – 042/699 300

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


Дата на обявяване: 30.05.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. по дисциплините:

Педагогически факултет

 1. „Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1-4 клас“ – хорариум 20 часа упражнения
 2. „Информационните технологии в обучението по изобразително изкуство“ – хорариум 5 часа упражнения
 3. „Педагогика на изобразителните дейности“ – хорариум 20 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

ПФ – 042/613778

Медицински колеж  – за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Гериатрични грижи“ за ОКС “Професионален бакалавър“

 1. Латински език – 75 ч.
 2. Информатика, информационни системи – 130 ч.
 3. Спорт – 180 ч.
 4. Медицинска психология – 60 ч.
 5. Детски болести – 60 ч.
 6. Социално и здравно законодателство – 60 ч.
 7. Алергология – 40 ч.
 8. Ортопедия, травматология и ортотика – 110 ч.
 9. Образна диагностика – 15 ч.
 10. Акушерство и гинекология – 30 ч.
 11. Кожни и венерически болести – 30 ч.
 12. Психиатрия – 30 ч.
 13. Фармакология – 15 ч.
 14. Геронтология – 45 ч.
 15. Основи и методи на социалната работа – 30 ч.
 16. Психология и психопатология на стареенето – 45 ч.
 17. Очни болести – 15 ч.
 18. Социална педагогика – 15 ч.
 19. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 ч.
 20. Физикална терапия – 150 ч.
 21. Клинична оценка при анемични състояния – 20 ч.
 22. Клинична имунология – 20 ч. упражнения
 23. Наставници кл. практика – спец. „Рехабилитатор“ – 1620 ч.
 24. Наставници кл. практика – спец. „Мед. лаборант“ – 200 ч.
 25. Анатомия и биомеханика – 136 ч.
 26. Биохимия с патобиохимия – 35 ч.
 27. Хистология и хистотехника – 70 ч.
 28. Паразитология – 60 ч.
 29. Гериатрия – 45 ч.
 30. Социална палиативна психология – 30 ч.

Срок за подаване на документи: петнадесет дни от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

Медицински колеж – 042/601721

 

Аграрен факултет – за летен семестър на учебна 2015/2016 г. (задочно обучение)

 1. „Основи на механизацията“ – хорариум 12 часа лекции и 54 часа упражнения
 2. „Енергетика и транспорт“ – хорариум 15 часа лекции и 18 часа упражнения
 3. „Подемно – транспортни машини в земеделието – ОКС „Магистър“
 4. „Поддръжка на земеделска техника и организиране на сервизната дейност“ – ОКС „Магистър“
 5. „Трактори и автомобили“
 6. „Основи на механизацията“
 7. „Енергетика и транспорт“

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

АФ – 042/699 300   Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за един хоноруван асистент за летен семестър на учебната 2015/2016 г. по дисциплините:

 1. „Обща патология“;
 2. „Специална патоанатомия“

за нуждите на секция „Патологична анатомия“ към катедра „Обща и клинична патология“ на Ветеринарномедицински факултет.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 07.04.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефон за справка:

ВМФ – 042/699 506


Дата на обявяване: 07.03.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

 1. Биохимия – 150 часа упражнения
 2. Съдебна медицина – 300 часа упражнения
 3. Вътрешни болести – І част – пет хонорувани асистенти за провеждане на 450 часа упражнения общо.
 4. Вътрешни болести – ІІ част – един хоноруван асистент за 90 часа упражнения
 5. Латински език – 12 часа упражнения за студенти с обучение на английски език.
 6. Психиатрия – 150 часа упражнения
 7. Студентски спорт – 300 часа упражнения за всички специалности.
 8. Български език /преподаване на български език, чрез език посредник – английски език/ – 240 часа упражнения.

СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

Фармакология – 30 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

 1. Кинезиология – 20 часа лекции и 20 часа упражнения
 2. Кинезитерапия – 10 часа лекции и 40 часа упражнения
 3. Ерготерапия – 14 часа лекции и 32 часа упражнения
 4. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

Наставници на клинична практика за летен семестър на учебната 2015 / 2016 г., както следва:

За специалност „медицинска сестра” и „лекарски асистент”:

 1. Обща и специална хирургия – 360 уч. часа
 2. Обща и  специална медицина – 360 уч. часа
 3. Педиатрия – 288 уч. часа
 4. ОНД – 144 уч. часа
 5. ДКЦ – 96 уч. часа
 6. Хоспис –  192 уч. часа
 7. Психиатрия – 216 уч. часа
 8. Онкология – 144 уч. часа
 9. Инфекциозно отделение – 144 уч. часа
 10. Интензивна терапия – 144 уч. часа
 11. Спешно отделение – 144 уч. часа
 12. Дерматология – 144 уч. часа
 13. Детска ясла -144 уч. Часа

За специалност „лекарски асистент”:

 1. Хоспис – 144 уч. часа
 2. ЦСМП /приемно отделение/ – 102 уч. часа

За специалност „акушерка”:

 1. Родилна зала – 120 уч. часа
 2. Родилно отделение – 48 уч. часа
 3. Сектор патологична бременност – 36 уч. часа
 4. Отделение за новородени деца – 24 уч. часа
 5. Интензивно детско отделение – 24 уч. часа
 6. Гинекологично отделение – 24 уч. часа
 7. ОАРИЛ – 12 уч. часа
 8. КОЦ – 36 уч. Часа

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра Биология и аквакултура                                     л.(х2)   упр.

Задочно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Ботаника /Агрономство/  1 к                                     –     60  

2. Ботаника /ЕООС/  1 к                                               –     48  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Педагогическа психология – 10 часа семинари

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 1. Анатомия и биомеханика – 25 часа
 2. Хистология – 20 часа
 3. Биохимия с патобиохимия – 30 часа
 4. Паразитология – 25 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 07.03.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458

АФ – 042/699 305

ПФ – 042/630 610

МК – 042/601 721

 

Дата на обявяване: 04.02.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г. във:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол по дисциплината:

Технология на млякото и млечните продукти II част, ОКС „Бакалавър“ – VIII семестър, 30 ч. лекции редовно обучение и 15 ч. лекции задочно обучение, специалност „ТХ“

Стопански факултет по дисциплината:

Немски език – избираема, ОКС „Магистър“, първи курс за ВМФ, РО, упр. – 45 часа; първи и втори курс за ОКС „Бакалавър“, РО/ЗО всички специалности в СФ, упр. – 120 часа – един преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.02.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефони за справка: 046/669 181   042/699 402


Дата на обявяване: 11.01.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г. в Стопански факултет по следните дисциплини:

 1. „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 255 часа – един преподавател.

 2. „Организация на социалните предприятия”- избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции, общо – 15 часа – един преподавател.

 3. „Макроикономика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 153 часа – един преподавател.

 4. Дисциплина „Политология”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, изпити общо – 200 часа – един преподавател.

 5. „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в АФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 200 часа   един преподавател.

 6. „Организационно поведение в бизнеса”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалности Бизнес икономика, Регионална икономика в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 60 часа – един преподавател.

 7. „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 90 часа, и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения – 180 часа, общо  – 270 часа –  един преподавател.

 8. „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения – 115 часа и първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 210 часа общо  – 325 часа –  един преподавател.

 9. „Руски език”, избираема:

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо– 30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 150 часа; ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 90 часа;

ЗО, първи и втори курс, упражнения, общо   – 90 часа –  един преподавател.

 1. „Физическо възпитание и спорт”- задължителна:

ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – трима преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 11.01.2016 г.

Телефон за справка: 042/699 402

 

Дата на обявяване: 21.12.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО                               л.(х2) упр.     изп.     р.д.р.   общо

Редовно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Технология на машиностроенето /Агр. инж/  1 к      30(60)    45      10                    115

2. Електротехника и електрозадвижване /Агр.инж/2к  45(90)   30      10                    130

3. Аграрна електроника и автоматика /Агр. инж/ 3к    30(60)   30      10                    100

Задочно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Технология на машиностроенето /Агр. инж/  1 к      18(36)   21       10                     67

2. Електротехника и електрозадвижване /Агр. инж/2к 18(36)  21       10                     67

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

Редовно обучение –  ОКС „Магистър”

Физика с основи на биофизика  /Вет.медицина/  1 к       –      180       –                   180

катедра ГЕНЕТИКА, РАДВЪЖДАНЕ И РЕПРОДУКЦИЯ

Задочно обучение – ОКС „Магистър”

 Моделиза оценка на развъдната стойност                     2(4)    3         1                   8                         

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО     

 Редовно обучение – ОКС „Бакалавър”

1. Фитопатология  /Агрономство/ 2 к                          45(90)   –       10                  100      

2. Овощарство 2 част  /Агрономство/ 4 к                    15(30)   –       10                    40

Задочно обучение – ОКС „Бакалавър”

1. Фитопатология  /Агрономство/ 3 к                           21(42)   –      10                    53 

2. Овощарство 2 част /Агрономство/  5 к                       9(18)  –       10                    28

3. Фуражно производство/Агрономство,

    Зооинженерстнво, Агр. инженерство/                          –    –         20        30        50       

Задочно обучение –  ОКС „Магистър”

1. Произв. на посадъчен материал от овощни видове    18(36)     21      5       –         62

2. Карантина на растенията                                        3 (9)        2      2       20       33

3. Нови методи в производството на посевен и посадъчен

    материал                                                             6(12)       9       2       20       43

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Биохимия, професионално направление 4.3. Биологически науки за специалност „Лекарски асистент“ – 20 часа упр. към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 21.12.2015 г.

Телефони за справка:

АФ – 042/699 305

МФ – 042/664 458

 

 

Дата на обявяване: 05.11.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 г. :

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ по следните дисциплини:

1. Методика на обучението по чужд език – 2 л.+ 30 упр.

2. Френски език – 6 упр. + 30 упр.

3. Френски език – 15 упр.

4. Интеркултурна комуникация – 15 упр.

5. Образователни стратегии по български език и литература в детската градина – 40 л.

6. Езикова компетентност в начална училищна възраст – 15 л.

7. Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и речта – 15 упр.

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

 • Вътрешни болести – двама асистенти за IV курс – общо 360 часа упр.

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 • Двама преподаватели по Български език

Срок за подаване на документи две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 05.11.2015 г.

Телефони за справка:

ПФ – 042/630 610

МФ – 042/664 458

ОПЧГ – 042/699 209


 

Дата на обявяване: 06.10.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1.“Анатомия“ – 720 часа упражнения

2.“Неврология“ – 224 ч упражнения

3.“Неонатология“ – 88 часа упражнения – за всички специалности

4.“Немски език“ – 120 часа упражнения за всички специалности

5.“Английски и френски език“ – 360 часа упражнения

6.“Медицинска рентгенология и радиология“ –  45 часа лекции

7.“Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“  – 600 часа  упражнения за всички специалности

8.“Вътрешни болести“  – двама хонорувани асистенти – за  V курс – общо 360 часа упражнения

9.“Гастроентерология“ – двама хонорувани асистенти за V и VІ курс – общо за 360 часа упражнения и 200 часа преддипломен стаж

10.“Медицинска психология“ и „Психотерапия и консултиране“ – 90 часа лекции и упражнения

11.“Биохимия“ – 225 часа упражнения

12.“Психиатрия“ – 71 часа лекции за всички специалности

13.“АГ“-360 часа упражнения

14.“Педиатрия“ – 240 часа упражнения

15.“Пропедевтика на вътрешните болести“ – 220 часа упражнения

16.“УНГ“ – 240 часа упражнения

17.“Български език“ за студенти с обучение на английски език – 270 часа

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

„Фармакология“ – 90 часа лекции за специалности „Лекарски асистент“, „Акушерка“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

 

СПЕЦИАЛНОСТИ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”

1.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/“ –   40 ч. лекции за всички специалности

2.“Образна диагностика“ – 30 часа лекции

3.“Детска педагогика“ – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

4.“Анатомия“ – 40 часа лекции

5.“Латински език“ – 240 часа упражнения за всички специалности

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС Бакалавър и Магистър

Задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обуч.:

1.“Социална психология“ – 60 часа лекции и 90 часа упражнения

2.“Социална педагогика“ – 40 ч.л. (редовно обуч.)

3.“Методи на социалната работа“ – 100 ч. л. (ред. и задочно обучение)

4.“Андрагогика“ – 45 ч. л. (ред. и задочно обучение)

5.“Социален тренинг“ – 70 ч. л. + 20 ч. упр. (редовно и задочно обуч.)

6.“Супервизия“ – 35 ч. л. + 10 ч.упр. (редовно и задочно обуч.)

7.“Информационни системи на социалната сфера“ – 50 ч.л. + 40 ч.упр. (редовно и зад.обуч.)

8.“Въвеждане в специалността“ – 25ч.л. (редовно и задочно обуч.)

9.“Специална педагогика“ – 75 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

10.“Етопедия“ – 45 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

11.“Психопедагогическа и диференциална диагностика“ – 40 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

 

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Бакалавър”):

1.“Образование без предразсъдъци“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

2.“Образование и социализация на лица с умствена изостаналост“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

3.“Социални проблеми на лица с психо-физически нарушения“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

4.“Общуване и социална практика“ – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна дисц.)

 

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обуч:

1.“Социално предприемачество“ – 30 ч. лекции

2.“Групите в организацията“ – 30 ч. лекции

3.“Мениджмънт и организационно поведение“ – 30 ч. лекции

4.“Политики за хора с увреждания“ – 30 ч. лекции

5.“Супервизия с работа на терен“ – 5 ч. л. + 50 ч.упр.

6.“Управление и медиация“ – 30 ч. лекции

 

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Магистър”):

1.“Комуникации и общуване в организацията“ – 20 ч. лекции (избираема дисц.)

2.“Технология на тренинга“ – 20 ч. лекции (избираема дисц.)

3.“Управление на качеството“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

4.“Развитие на персонала“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

5.“Ръководство и лидерство в организацията“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

6.“Мотивиране на персонала“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Основи на управлението в здравеопазването/“ – 90 часа лекции.

2.“Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/“  – 50 часа лекции.

3.“Медицинска статистика и информатика“  – 65 часа упражнения

4.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/“ – 10 часа лекции и 5 часа упражнения.

5.“Икономика на здравеопазването“ – 10 часа упражнения

6.“Статистически методи в управлението“ – 12 часа лекции и 13 часа упражнения

7.“Здравни анализи и оценки“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

8.“Здравни проекти“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

9.“Управление на времето“ – 7 часа лекции

10.“Микроикономикс на здравната организация“ –  15 часа упражнения

11.“Финансов мениджмънт“ – 8 часа упражнения

12.“Маркетинг в здравеопазването“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

13.“Информационни технологии в управление на здравната организация“ – 15 часа лекции

14.“Андрагогика“ – 30 часа лекции

 

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

1.За специалност „Акушерка” – 300 часа

2.За специалност „Медицинска сестра” – 720 часа

3.За специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – 360 часа

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.  „Методика на обучение по математика 1- 4 клас“-  140 ч. упр.

2. „Методика на обучението по математика”- 60 ч. упр.

3. “Педагогика на словесно изпълнителското изкуство”- 30 ч. упр.

4. “Съвременен български език”- 45 часа упр.

5. “Актьорско майсторство за начални учители”- 15ч. лекции + 15 ч. упр.

6.“Куклено театрално изкуство в педагогическия процес“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.„Микроикономика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 195 часа и „Икономически теории”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 195 часа –  един преподавател за двете дисциплини.

2.„Философия”- задължителна , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 195 часа – един преподавател.

3.„Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс, за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 200 часа –  един преподавател.

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ за зимен семестър 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1. „Полупроводникова електроника”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалности „ЕТ” и „АКС”, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение за учебната 2015/2016 г.  със срок за подаване на документи 2 седмици.

2. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни  упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение.

3. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение

4. „Биохимия ІІ част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ, V семестър, редовно обучение

5. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение

6. „Сензорен анализ”, ОКС „Магистър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „БКХ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение.

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

ОКС „Магистър”  – задочно обучение

 

л.(х2)  упр.     изп.     р.д.р.   общо

 

1. „Политики и програми на ЕС и Р. България в областта

    на земеделието и развитието на селските райони“    15(30)    15     5         –           50

2. „Специална фитопатология“                                   30(60)    30     5         –           95

3. „Растителна вирусология и бактериология“             15(30)    15       5        –           50

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

1.“Биохимия“ –  хоноруван асистент

2.“Зоология“ и „Екология“ за преподаване на английски език – хоноруван хабилитиран преподавател

 

ФИЛИАЛ – ХАСКОВО за учебната 2015/2016 г.  за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на ОКС – бакалавър:

1.“Анатомия на човека“ – 75 учебни часа

2.“Физиология на човека“ – 75 учебни часа

3.“Латински език с медицински термини“ – 60 учебни часа

4.“Медицинска психология“ – 60 учебни часа

5.“Спорт“ – 120 учебни часа

6.“Английски език“ – 120 учебни часа

7.“Фармакология“ – 90 учебни часа

8.“Педиатрия с неонатология“ – 105 учебни часа

9.“Нервни болести“ – 30 учебни часа

10.“Обща клинична патология на човека“ – 30 учебни часа

11.“Патофизиология на човека“ – 30 учебни часа

12.“Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика“ – 30 учебни часа

13.“Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ – 75 учебни часа

14.“Психиатрия“ – 30 учебни часа

15.“Физикална терапия и рехабилитация“ – 30 учебни часа

16.“Инфекциозни болести и епидемиология“ – 60 учебни часа

17.“Кожни и венерически болести“ – 30 учебни часа

18.“Образна диагностика“ – 30 учебни часа

19.“Социално и здравно законодателство“ – 60 учебни часа

20.“Сексология и семейно планиране“  – 30 учебни часа

21.“Акушерство и гинекология“ – 180 учебни часа

22.Клинична практика   специалност „ Медицинска сестра” – 1900 учебни часа

23.Клинична практика   специалност „ Акушерка” – 1600 учебни часа

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ за учебната 2015/2016 г. за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“ и „Гериатрични грижи“ на ОКС бакалавър – Професионален бакалавър:

1. „Латински език“ –75 ч.

2. „Чужд език, български език“ – 300 ч.

3. „Информатика, информационни системи“  – 110 ч.

4. „Спорт“ – 180 ч.

5. „Медицинска психология“ – 60 ч.

6. „Детски болести“ – 60 ч.

7. „Социално и здравно законодателство“ – 60 ч.

8. „Алергология“ – 40 ч.

9. „Ортопедия, травматология и ортотика“ – 110 ч.

10. „Образна диагностика“ – 15 ч.

11. „Акушерство и гинекология“ – 30 ч.

12. „Кожни болести“ – 30 ч.

13. „Хирургия“ – 45 ч.

14. „Психиатрия“ – 30 ч.

15. „Институционални и законови регламенти при грижите за хората в гер.възраст“ – 21ч.

16. „Фармакология“ – 1 5ч.

17. „Геронтология“ – 45 ч.

18. „Основи и методи на социалната работа“ – 30 ч.

19.“Социални аспекти при грижите за хората в гер.възраст“ – 135 ч.

20. „Психология и психопатология на стареенето“  – 90 ч.

21. „Очни болести“ – 15 ч.

22. „Социална педагогика“ – 15 ч.

23. „Сексуалност при възрастни и стари хора“ – 20 ч.

24. „Микробиология“ – 30 ч. упр.

25. „Физикална терапия“ – 150 ч.

26. „Клинична оценка при анемични състояния“ – 20 ч.

27. „Клинична имунология“ – 10 ч. упр.

28. „Комуникации и общуване с възрастните хора. Комуникации  в здравните грижи“  – 45ч.

29. Наставници кл.практика – спец. „Рехабилитатор“ – 1350 ч.

30.Наставници кл. практика – спец. „Мед. лаборант“ – Микробиология – 60 ч., Кл. лаборатория – 60 ч.

31.Социална практика – спец. „Гер. Грижи“ – 86 ч.

 

Срок за подаване на документи: за всички звена – две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.10.2015г.  

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458ПФ – 042/630 610СФ – 042/699 402ФТТ – 046/669 181АФ – 042/699 305ВМФ – 042/699 506ФХс – 038/664 375МК – 042/601 721


 

Дата на обявяване: 13.07.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, VІ семестър, специалност „ЕТ”, редовно обучение;

2. „Електрически измервания”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, специалности „АКС” и „ЕТ”, ІІІ семестър, редовно обучение;

3. „Теория на управлението ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АИУТ”, V семестър, редовно обучение;

4 „Идентификация на системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, специалност „АИУТ”, VІ семестър,  редовно обучение;

5. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, редовно обучение, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа лаб.упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

6. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

7. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа семинарни + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа семинарни упражнения + 15 часа лабораторни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

8. „Цифрова и микропроцесорна техника”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, V семестър, редовно обучение и 8 часа лабораторни упражнения, VІ семестър, задочно обучение.

9. „Хидравлика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа лабораторни упражнения, ІV семестър, специалности „АТЗТ” и „ТГС”, редовно обучение и 74 часа лабораторни упражнения, задочно обучение

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимния семестър на за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.     „Икономическа психология”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 135 часа – един преподавател.

2.      „Стопанска история”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 150 часа –  един преподавател.

3.     „Делово общуване и фирмена култура”- факултативна, , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО, упражнения, общо  – 90 часа – един преподавател.

4.     „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 120 часа и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 240 часа –  един преподавател.

5.     „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 240 часа –  един преподавател.

6.     „Руски език”, избираема, ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо  – 60 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 120 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 120 часа; ЗО, първи и втори курс, упражнения, общо   – 90 часа –  един преподавател.

7.     „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – трима преподаватели.

8.     „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалностите БИ и РИ в СФ, РО/ЗО, лекции, общо  – 15 часа –  един преподавател.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

 1. „Методика на обучението по математика в 1-4 клас“ – 140 ч. упр.

 2. „Методика на обучението по математика“ – 60 ч. упр.

 3. „Педагогика на словесно-изпълнителското изкуство“ – 30 ч. упр.

 4. „Педагогика на овладяване на българския език в детската градина“ – 75 ч. лекции

 5. „Актьорско майсторство за начални учители“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

 6. „Кукленото театрално изкуство в педагогически процес“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

Срок за подаване на документи: ФТТ – един месец; СФ и ПФ – две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 13.07.2015 г.

 

Телефони за справка:

ФТТ – 046/669 181

СФ – 042/699 402

ПФ – 042/630 610


 

Дата на обявяване: 11.06.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2015/2016 г. в

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                             л.(х2)  упр.    изп.     р.д.р. общо

катедра „Биология и аквакултура“

Редовно обучение  

1. Зоология  /М/Вет. медицина/  1 к.                                     –        180       –      180    

          

катедра „Аграрно инженерство“

Редовно обучение  

1. Аграрна електроника и автоматика /Б/

    Агр. инженерство/   4 к.                                                 30(60)   30      10      100

 

катедра „Растениевъдство“

Редовно обучение  

1. Овощарство 1 част /Б/Агрономство/   4 к.                         30(60)   60   10    30  160

 

Задочно обучение  

1. Фитопатология /Б/ Агрономство/ 4 к.                          21(42)    –         10   30    82

2. Овощарство 1 част /Б/Агрономство/  4 к.                    15(30)   30        10   15    85

 

ОКС „Магистър”  – задочно обучение

1. Биологично производство на плодове

    /МП-Биологично земеделие/Агрономство/                15(30)    15       10      –     55

2. Биологично производство на грозде

    /МП-Биологично земеделие/Агрономство/                12(24)    12         5     20    61

3. Производство на безопасна и качествена

    растителна продукция /МП-Управление на с-те за

    безопасност и кач. на храните/Зооинженерство/         3(6)       2       10      –     18

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

І. Катедра „Машинно инженерство”

1. „Техническа механика І част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

2. „Техническа механика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

3. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

4. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

5. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 7 часа лекции + 14 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VІІ семестър, задочно обучение;

6. „Графичен дизайн и визуални комуникации”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения, І+ІІІ семестри, специалност „ДТМММИ”, редовно обучение.

 

ІІ. Катедра ”Електротехника, електроника и автоматика”

1. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

2. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” + ОКС ”Магистър след ПБ” – 30 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІ+ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

3. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции,специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  7 часа лекции, VІІІ семестър, задочно обучение;

4. „Бази от данни в системите за управление”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър след Бакалавър и ПБ – 30 часа лекции, специалности „АКС” и „АИУТ”, ІV+VІ+ІІ семестри,  редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Теоретична електротехника ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с Магистър след ПБ –  15 часа семинарни упражнения + 30 часа лабораторни упражнения, специалности „АКС+ „ЕТ”, ІV+І семестри,  редовно обучение и 8 ч. семинарни упражнения + 14 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

6. „Екология”, ОКС „Бакалавър”- 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ” + „ЕТ , VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

7. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ” и „ЕТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно обучение;

8. „Преобразователна техника”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН –  20 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, VІ+ІІ семестри,  редовно обучение и 10 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, V+VІІ семестри, специалности „ЕТ” и „АИУТ”, задочно обучение;

9. „Електрически сензори”-ИД, ОКС „Бакалавър”- 30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ семестър, задочно обучение;

10. „Проектиране на електрически машини”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

11. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН – 45 часа лекции , V+І семестри,  редовно обучение и 22 часа лекции, VІ семестър, задочно обучение;

12. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, задочно обучение;

13. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции + 23 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”,   VІІ семестър, задочно обучение;

14. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 23 часа лекции + 22 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър,  задочно обучение;

15. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” – 10 часа лекции + 10 часа лабораторни упражнения специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и  задочно обучение;

16. Осветителна и инсталационна техника”, ОКС „Бакалавър”-  15 часа упражнения, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, задочно обучение;

17.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалности „ЕТ” и „ТГС”, VІ+VІІІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІІІ семестър, задочно обучение;

18. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”- 26 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 13 часа лекции +15 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

19. „Индустриални информационни системи за управление – ИД”, ОКС „Магистър”-М-1,М-2ТН – 30 часа лекции, специалности „АКС”,”МКСУ”,ИКТБПА, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

20. „Системи за управление”, ОКС „Магистър”-М-1,М-2ТН – 30 часа лекции, специалности „АКС”,  „АИУТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

21. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) -30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „АИУТТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

22. „Компютърно управление на електро-механични системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „ЕТ” и „АИУТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

23. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

24. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно и задочно обучение;

25. „Проектиране на осветителни уредби”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ –  30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,   редовно  обучение;

26. „Енергийна ефективност”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

27. „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно  обучение;

           28. „Безжични технологии за пренос на данни”, ОКС „Магистър” – 10 час лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

29. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции + 40 часа упражнения, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

30. „Мрежова и компютърна сигурност” , ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

31. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

32. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

33. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

34. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

35.  „Дигитална фотография и обработка на звук и видео”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалност „МКСУ”, І +ІІІ семестри, редовно обучение;

36. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалнот „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

37. „Електрически измервания”, ОКС „Бакалавър” – 37 часа лаб.упражнения, специалности „АКС” и „ЕТ”, ІІІ семестър, задочно обучение;

38. „Теория на управлението ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа практически упражнения, специалност „АИУТ”, V семестър, задочно обучение;

39 „Идентификация на системи”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  задочно обучение;

40. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, VІІ семестър, задочно обучение

          

ІІІ. Катедра „Енергетика”

1.„Газоснабдяване”- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции,  V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

2. „Газови съоръжения и системи” (избираема дисциплина)- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, VI семестър задочно обучение;

3. „Нормативни документи”- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 20 часа лекции, VІІI семестър, редовно обучение и 10 часа лекции,  задочно обучение;

4.„Техническа термодинамика”- специалности „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

6. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

7. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС“Бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VIIІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

8. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение;

9. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС“Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение;

10. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни инсталации” (избир. дисциплина), ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, VІІІ семестър, редовно обучение и  10 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, задочно обучение, VІІ семестър (поток с магистър І+ІІІ семестри);

11. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, редовно обучение.

12. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение.

          

ІV. Катедра „Хранителни технологии”

1. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І част”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа лекции, специалност „ТХ”, V семестър, задочно обучение;

2. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ семестър, задочно обучение;

3. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

4. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

5. „Хранителна микробиология”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

6. „Органична химия”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

7. „Химия на природните съединения”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

8. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 40 часа семинарни упражнения, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

9. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, І семестър, всички специалности, редовно обучение и 53 часа упражнения, задочно обучение;

10. „Висша математика І част”,  ОКС „Бакалавър” – 52 часа семинарни упражнения, І семестър, задочно обучение;

11. „Английски език” – ФД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, ІІІ+ІV семестри, специалности  „ТГС+ЕТ”, редовно обучение и 45 часа пр.упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС” и „ТХ”, задочно обучение;

12. „Английски език” – ИД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, ІІ семестър, всички специалности, задочно обучение;

13. „Английски език” – ИД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, І семестър, всички специалности, задочно обучение

 

Срок за подаване на документи: един месец от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  11.06.2015 г.

Телефони за справка:

АФ – 042/699 305

ФТТ – 046/669 181

 

 

Дата на обявяване: 04.05.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2014/2015 г. в

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

– Ортопедия и травматология – 240 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  04.05.2015 г.

Телефон за справка: 042/664 458

 

 

Дата на обявяване: 26.03.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2014/2015 г.:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Ресурсно подпомагане на ДСОП – 15 упражнения

2. Теория и история на включващото обучение на ДСОП – 15 упражнения.

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол

1. Технологично обзавеждане на консервната промишленост – 22 ч. лекции, специалност „ТХ“, IV курс, редовно обучение

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  26.03.2015 г.

Телефони за справка:

ПФ – 042/630 610

ФТТ – 046/669 181

 

 

Дата на обявяване: 16.02.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“

1. Клинична лаборатория – 300 ч. упражнения

2. Съдебна медицина и деонтология – 300 ч. упражнения

3. Психиатрия – 150 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Информационни системи на социалната сфера – 50 ч. лекции общо за редовно и задочно обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“

Фармакология – 30 ч. лекции

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ- учебната 2015/2016 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

1. Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и речта – 15 ч. упражнения

2. Педагогика за деца с множествени увреждания – 30 ч. упражнения

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол

1. Кормилна практика, специалност „АТЗТ“, VIII семестър, професионална квалификация „Инструктор“ – 75 ч. практически упражнения, редовно обучение и 135 ч. практически упражнения, задочно обучение.

2. Експлоатация на земеделската техника, специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, „Инструктор” – 30 х 2 ч. практически упражнения,  редовно обучение и 15 ч. практически упражнения, ІХ семестър, задочно обучение.

3. Системно и мрежово администриране , ОКС „Магистър” – 30 ч. практически упражнения, специалности „МКСУ, „ИКТБПА”, „ИКТО” и „АКС”, редовно обучение;

4. Приложения и системи за мобилни устройства, ОКС „Магистър” – 40 ч. упражнения, специалности „АКС”, „ИКТО” и „МКСУ”, редовно обучение.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

1. Спешни състояния в урологията – 15 часа

2. Хирургия – 15 часа

3. Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична възраст – 75 часа

4. Геронтология – 45 часа

5. Гериатрия – 45 часа

6. Поведение и грижи при спешни животозастрашаващи състояния – 45 часа

7. Хигиена и екология – 15 часа

8. Поведение и грижи при спешни травматични състояния – 20 часа

9. Клинична практика – „Парамедик“ – 270 часа

10. Клинична практика – „Рехабилитатор“ – 750 часа

11. Клинична практика – „Медицински лаборант“ – 86 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  16.02.2015 г.

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458

ПФ – 042/630 610

ФТТ – 046/669 181

МК – 042/601 721

 

 

Дата на обявяване: 05.01.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по следните дисциплини в

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Дисциплина „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения-105, лекции-90, изпити-60,  общо  – 255 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалност Бизнес икономика в СФ, РО/ЗО, лекции-15, общо  – 15 часа – един преподавател.

3. Дисциплина „Организационно поведение в бизнеса”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалности Бизнес икономика, Регионална икономика в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 60 часа – един преподавател.

4. Дисциплина „Латински език” – задължителна, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 270 часа –  един преподавател.

5. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, ,за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 120 часа –  един преподавател.

6. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи и втори курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 405 часа –  един преподавател.

7. Дисциплина „Руски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо–30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 105 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО, упражнения, общо – 90/60 часа;

един преподавател.

8. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения, общо  – 300 часа –един преподавател.

9. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 300 часа –един преподавател.

10. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Магистър”,  ВМФ, РО, упражнения, първи и втори курс, общо  – 300 часа – един преподавател.

11. Дисциплина „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за АФ, РО/ЗО, упражнения-350/100,  общо  – 450 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  05.01.2015 г.

Телефон за справка:

СФ – 042/699 402

 

 

Comments are closed