Конкурси за професори

Дата на обявата: 05.07.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ за нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 54/05.07.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 44/02.06.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност Физиология на животните и човека към катедра „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 103/27.12.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Инфекциозни болести – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 54/15.07.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Епидемиология – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 44/10.06.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Медицински факултет за професор по Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професори по: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един; Анатомия, хистология и цитология – един; Обща хирургия за нуждите на специалностите „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи“ към Медицински колеж – един, всички в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ към Медицински колеж – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за професор по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Медицински факултет за професори по: Обща хирургия – един; Обща хирургия (гръдна хирургия) – един; Обща хирургия (ортопедия и травматология) – един; Съдова хирургия – един; Ото-рино-ларингология – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; Микробиология, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 506.

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,


Дата на обявата: 16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет, за професори по: Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Аграрен факултет, за професор по Екология и опазване на екосистемите, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Ветеринарномедицински факултет, за професор по Морфология, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Обявата е поместена в ДВ  бр. 80/16.10.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 506


Дата на обявата: 26.05.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за професор по Механизация и електрификация на растениевъдството – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Обявата е поместена в ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за професори по: Методика на физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст – един; Методика на обучението по математика – един.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Имунология.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на млякото и млечните продукти за нуждите на Ел Би Булгарикум.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи за:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

 

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професори във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по Организация и управление извън сферата на материалното  производство (организация и управление на социалната сфера) – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: Професионални заболявания – един; Ревматология – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Аграрен факултет за професори в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по: Специални отрасли (пчели) – един; Физиология на животните и човека – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Стопански факултет за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по Народно стопанство (история на народното стопанство – регионално развитие) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403

 

Дата на обявата: 11.11.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Аграрен факултет за професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по специалност „Птицевъдство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 93/11.11.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Аграрен факултет за професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Генетика със срок 2 месеца от обнародването в

„Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор по „Медико-санитарна защита“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

Аграрен факултет за професор по „Говедовъдство и биволовъдство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. „Животновъдство“

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

 

Comments are closed